Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн 21.09.2017 Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн

 Тываның Күш-ажыл яамызының төлевилел офизиниң ажылдакчылары республикада чединмес чурттакчы чоннуң саны бо чылдың бирги чартыында эвээжээнин демдеглээн. Ону албан езузунуң статистика медээлери бадыткаан.

Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер 21.09.2017 Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер

 2004 чылдан бээр доктаамал эртип турар Бүгү-Россияда чадаг чарыш хүнүнге тураскааткан «Нацияның чарыжы» акцияга Тыва база киржир.

Тываның Күш-ажыл яамызынга парлалга-конференциязында социал угланыышкынныг губернатор төлевилелдериниң күүселдезин чугаалашкан 21.09.2017 Тываның Күш-ажыл яамызынга парлалга-конференциязында социал угланыышкынныг губернатор төлевилелдериниң күүселдезин чугаалашкан

 ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга парлалга-конференциязында республиканың массалыг информация чепсектериниң журналистеринге Тывада социал губернатор төлевилелдериниң күүселдезин база социал хандырылганың чаңгыс аай күрүнениң информастыг системазын киирип турарын таныштырган.

Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер 20.09.2017 Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны «Социал хөмүр» төлевилелди Тываның Чазаа боттандырып, регион бюджединиң акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге кыжын одаар чүүлдү курлавырлап берип турар.

Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн 20.09.2017 Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кыдатка ажыл-албан аайы-биле чорааш, Пекинге КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединиң барыын регионну хөгжүдүп-сайзырадыр департаментиниң директорунуң оралакчызы Сяо Вэймин-биле ужурашкан.

Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар 19.09.2017 Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар

 Тываның Каа-Хем суурда улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун 2017 чылда катап эгелээр. Республиканың эрге-чагыргазы федералдыг бюджеттен кол социал объектиниң тудуун доозар ажылдарга херек кады акшаландырыышкынның хемчээлин камгалап алган.

Тывада мал чеми белеткээр кампания сентябрь төнчүзүнде доостур 19.09.2017 Тывада мал чеми белеткээр кампания сентябрь төнчүзүнде доостур

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының берген медээзи-биле алырга, Тывада мал чеми белеткээр план 92 хуу күүсеттинген, азы 207,5 муң тонна сигенни белеткээн.

Тываның Баштыңы Росчеткилерниң регион политиказында шупту керээлерни күүседири чугула деп демдеглээн 18.09.2017 Тываның Баштыңы Росчеткилерниң регион политиказында шупту керээлерни күүседири чугула деп демдеглээн

 Тываның найысылалында «Вавилинская» чаа подстанцияны ажылдадырынга белеткеп турар. «Тываэнерго» ААН-ның чиңгине директорунуң бирги оралакчызы – башкарыкчы директор Карим Сагаан-оол Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң дугайында илеткээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол инфраструктура хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыры-биле КУР-да чеде берген 18.09.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол инфраструктура хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыры-биле КУР-да чеде берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кыдат Улус Республикада ажыл-албан аайы-биле сентябрь 18-те чеде берген. Пекинге КУР-нуң Даштыкы херектер аямызы база Хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединге ужуражылгаларга киржир. Оон аңгыда Тываның Баштыңы Россияның элчин черинге ужуражылганы база ажыл-ишчи партнерлар-биле чугааны кылыр.

Тываның Баштыңы: Чаартынган Тываны кады тургусчур бис 16.09.2017 Тываның Баштыңы: Чаартынган Тываны кады тургусчур бис

 Сентябрь 15-те Барыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунга көдээ культура бажыңын байырлыг байдалда ажыткан. Республика Чазааның төлевилел офизиниң «10 культура одаглары» деп программазы-биле туттунган бирги культура бажыңы кылдыр ол санадыр.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол барыын Тываның чурттакчыларынга Алтай болгаш Новосибирск облазынче эң кыска транспорт оруун дилеп, тып турар 14.09.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол барыын Тываның чурттакчыларынга Алтай болгаш Новосибирск облазынче эң кыска транспорт оруун дилеп, тып турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база республиканың массалыг информация чепсектериниң удуртукчулары киришкен Кол редакторлар клувунуң хуралында ооң дугайында билдинген.

Шолбан Кара-оол: Тыва таварыштыр демир-орукту тудары күрүнелер аразында деңнелдиг айтырыг апарган 13.09.2017 Шолбан Кара-оол: Тыва таварыштыр демир-орукту тудары күрүнелер аразында деңнелдиг айтырыг апарган

 Кол редакторлар клувунуң чаңчылчаан хуралында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың массалыг информация чепсектериниң төлээлери-биле ужурашкан. Республика баштыңының киржип чорааны Чөөн чүктүң экономиктиг шулганының түңнелдери - чугааның кол темазы болган.

Россияның Социал палатазы-биле Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы керээге атты салган 13.09.2017 Россияның Социал палатазы-биле Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы керээге атты салган

 Кызылга «Россияның Социал палатазы» социал угланыышкынныг организацияларның кады ажылдажылга болгаш хөгжүлде эвилели-биле Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ийи таланың аразында дугуржулгага атты салган.

Тыва  22 школа автобузун база 10 дүрген дуза машиназын алыр  12.09.2017 Тыва 22 школа автобузун база 10 дүрген дуза машиназын алыр

 Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев регионнарга школа автобустарын база дүрген дуза машиналарын бээр дугайында Россия Федерациязының Чазааның айтыышкынынга атты салган.

Тываның Баштыңының Кубогун моол мөге чаалап алган 11.09.2017 Тываның Баштыңының Кубогун моол мөге чаалап алган

 Эрткен дыштаныр хүннерде эң-не солун спортчу хемчеглерниң бирээзи «Тыва Республиканың Бaштыңының кубогу» дээш тыва хүрешке делегей маргылдаазы болганы чугаажок.

Тывада тус чер төлээлекчилер депутадының соңгулдаларынга «Чаңгыс демниг Россиядан» кандидат тиилээн 11.09.2017 Тывада тус чер төлээлекчилер депутадының соңгулдаларынга «Чаңгыс демниг Россиядан» кандидат тиилээн

 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна Тыва Республиканың Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык көдээ сумузунуң Төлээлекчилер хуралының дөрткү чыыжының депутадынче соңгулдаларның түңнелин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн.

«Россияның демир-оруктары» төлевилелге киржиринге беленин бадыткаан 08.09.2017 «Россияның демир-оруктары» төлевилелге киржиринге беленин бадыткаан

 ВЛАДИВОСТОК, сентябрь 7. /ТАСС/. Курагино (Красноярск край) - Кызыл (Тыва) демир-оруун келир чылын катап тудуп эгелээр. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ол дугайында, Чөөн чүктүң экономиктиг шуулганының үезинде, ТАСС-ка интервью берип тургаш дыңнаткан.

Регионнуң Баштыңы: Моолче электри энергиязын киирери Тывага чырык өртээн чиигедир 08.09.2017 Регионнуң Баштыңы: Моолче электри энергиязын киирери Тывага чырык өртээн чиигедир

 ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Владивистокка Чөөн чүктүң экономиктиг шуулган ажылының үезинде болуп эрткен «Россия-Моол» деп «төгерик столда» регионнуң баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва тавартыр Моолче чырык шугумун шөйери – республиканың хереглекчилеринге чырык өртээн чиигедир арганы бээрин чугаалаан.

Тыва 2018 чылда Моолче авиарейстерни ажыдар 08.09.2017 Тыва 2018 чылда Моолче авиарейстерни ажыдар

 ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Тываның найысылалында аэропорт делегей чергелиг эрге-байдалды алган соонда, 2018 чылда Кызыл (Тыва) - Улан-Батор (Моол) рейсти ажыдар планныг. Ооң дугайында республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Чөөн чүк экономиктиг шуулган үезинде ТАСС-ка интервью берип тургаш, чугаалаан.

ТАСС: Тыва туризмниң улуг сезонун ажыдарынга белеткенип турар 07.09.2017 ТАСС: Тыва туризмниң улуг сезонун ажыдарынга белеткенип турар

 2027 чылга чедир республикага аян-чорук кылып чедер туристерниң саны 30 ажыг катап көвүдээрин эксперттер санаан.