Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россия» партияның XVI отчет-соңгулдалыг съездизинге киржир 20.01.2017 Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россия» партияның XVI отчет-соңгулдалыг съездизинге киржир

 Тываның Баштыңы, партияның Дээди Чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол, январь 21-22 хүннеринде Москва хоорайга эртер, «Чаңгыс демниг Россия» партияның XVI отчет-соңгулдалыг съездизинге киржир.

Тывада чажыт арага садыглаашкынынга удур рейдилер уламчылап турар 20.01.2017 Тывада чажыт арага садыглаашкынынга удур рейдилер уламчылап турар

 Республика Баштыңының чарлыы-биле чажыт арага продукциязы биле «Боярышник» хандызын садып турарын илереткен рейдилер чер-черлерде уламчылавышаан.

Тываның Баштыңы күрүне чагыы дээш чижилгеде тус чер бүдүрүкчүлериниң чедиишкинниг киржилгезин нормативтиг актылар-биле быжыглаар бодалдыг 20.01.2017 Тываның Баштыңы күрүне чагыы дээш чижилгеде тус чер бүдүрүкчүлериниң чедиишкинниг киржилгезин нормативтиг актылар-биле быжыглаар бодалдыг

 Тываның сайгарлыкчылар ниитилежилгези республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне садып алыышкынынга киржирин чиигедир дээн саналын деткээн.

Тыва республиканың чедери берге кожууннарынче авиааргыжылга дээш субсидияны бээрин уламчылаар 20.01.2017 Тыва республиканың чедери берге кожууннарынче авиааргыжылга дээш субсидияны бээрин уламчылаар

 2017 чылда Тываның Чазаа республика бюджединден субсидия алыр иштики шугумнуң авиарейстериниң санын өскерилге чокка хевээр арттырган. Ол маршруттарның хандырып турары чедери берге суурларның чурттакчыларыга чиигелделиг өртектер хевээр арткан. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол январь 18-те ооң дугайында чогуур доктаалга атты салган.

Тывада «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» төлевилел офизин ажылдадып эгелээн 19.01.2017 Тывада «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» төлевилел офизин ажылдадып эгелээн

«Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» федералдыг төлевилелдиң бирги офизи Тывада ажыттынган. Стратегтиг планнаашкын болгаш төлевилел удуртулгазының талазы-биле регион чөвүлелиниң даргазы болур республиканың баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң паспортун таныштырган. Төлевилелдиң кол сорулгазы – амгы үеде хоорай инфраструктуразының комплекстиг хөгжүлдезин хандырары.

Тываның Баштыңы: Тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне чагыы база ажылдаар ужурлуг 18.01.2017 Тываның Баштыңы: Тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне чагыы база ажылдаар ужурлуг

 Тываның эрге-чагыргазы республика иштинде күрүне болгаш муниципалдыг чагыгларны тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринче база угландырар. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң видеоконференция чурумунга эрттирген неделя санының аппарат хуралынга чагыглар дээш чижилгелиг демиселде боттуң компанияларынга база сайгарлыкчыларынга эки байдалды канчаар хандырарының дугайында чугааны чоруткан.

Тывада февраль 1-ден школаже уруглар бижидилгези эгелээн 18.01.2017 Тывада февраль 1-ден школаже уруглар бижидилгези эгелээн

 Тываның школаларында бирги классче уругларын бижидеринге ада-иелерден билдириишкиннерни хүлээп алырынга белеткел эгелээн. Хоойлужудулгада өскерилгелерни кииргени-биле кампания ийи чадага эрттерин ТР-ниң Өөредилге яамызы дыңнаткан.

Тываның поликлиникаларында соңгаарладып болбас албан ажылының чурумун күштелдирген 18.01.2017 Тываның поликлиникаларында соңгаарладып болбас албан ажылының чурумун күштелдирген

 Тыва Республиканың девискээринде грипптен аарыыр чорук үш катап көвүдээни-биле, ТР-ниң Кадык камгалал яамызы уругларга болгаш улуг кижилерге соңгаарладып болбас албынның ажылын ажыл хүннеринде 8.00 шктан 20.00 шака чедир узадыр дугайында шиитпирни хүлээп алган.

17.01.2017 Тываның Баштыңы үнелиг кадрларны деткиир материалдыг деткимче системазын тургузарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол үнелиг кадрларны болгаш перспективтиг специалистерге материалдыг деткимче көргүзер системаны тургузары чугула апарган дээрзин чугаалаан.

Федералдыг М-54 автооруктуң Тывада оруун чаартып кылырының мөөрейин Росавтоорук чарлаан 16.01.2017 Федералдыг М-54 автооруктуң Тывада оруун чаартып кылырының мөөрейин Росавтоорук чарлаан

 2017 чылдың январь 1-ден эгелеп М-54 федералдыг оруктуң угланыышкыны Тывада өскерилген. Ам Кызылдан ол орук республиканың барыын талазынче — Шагаан-Арыг — Чадаана — Хандагайты — Боршооже, Моол-биле кызыгаарже углаар. Федералдыг удуртулгаже дамчыткан оруктуң узун дурту 310 километр.

Таңды кожуунда бир тараачын-фермер ажыл-агыйы тараа ажаар чаа комбайнныг апаар 16.01.2017 Таңды кожуунда бир тараачын-фермер ажыл-агыйы тараа ажаар чаа комбайнныг апаар

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне деткимчезин көргүзер дээш 2016 чылдың декабрьда көдээ ажыл-агый техниказы садары-биле 4627,0 муң рубльди шилчиткен.

Тываның  аңчылары малчыннарның бөрүден когаралын эвээжеткен 13.01.2017 Тываның аңчылары малчыннарның бөрүден когаралын эвээжеткен

 Тывага чаа чылдың бүдүүзүнде болгаш дыштаныр хүннерде мал өстүрүп турар ажы-агыйларга айыыл чок болур кылдыр, бөрүлерниң санын хөлүн эрттир көвүдетпейн өйлеп таарыштырар хемчеглерни ап, аңчыларның күжү-биле бөрүлерге удур 130 чедир аглаашкынны организастаан.

Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини 13.01.2017 Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини

 Хүндүлүг журналистер, полиграфистер — мергежили парлалга болгаш парлалга продукциязы-биле холбашкан бүгү ишчилер!  
 Профессионал байырлалыңар — Россияның Парлалга хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн 12.01.2017 Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва, Хаасия болгаш Кемерово облазында Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызы Мерген Докпер-оол-биле ужурашкан.

Тываның журналистер эвилелиниң беш кежигүнүнге «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» медальдарны тывыскан 12.01.2017 Тываның журналистер эвилелиниң беш кежигүнүнге «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» медальдарны тывыскан

 Россияның парлалга хүнүнде Кызыл хоорайның мэриязынга «Центр Азии» солуннуң кол редактору Надежда Антуфьеваны, «Ава» солуннуң редактору, хоочун журналист Лидия Иргитти, КТРК «Тываның» хоочуну Александра Монгушту, «Тувинская правда» солуннуң хоочуну фотокорреспондент Владимир Савиныхты, хоочун журналист, фотокорреспондент Виталий Шайфулинни, «Плюс-Информ» солуннуң журнализи Татьяна Рамазанованы «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» деп медальдар-биле шаңнаан.

Шолбан Кара-оол Тываның омбудсмени Ольга Россова-биле кижиниң болгаш чаштарның эргелерин камгалаар адырда айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 11.01.2017 Шолбан Кара-оол Тываның омбудсмени Ольга Россова-биле кижиниң болгаш чаштарның эргелерин камгалаар адырда айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

 Бөгүн республиканың Баштыңы Тывада кижиниң эргелерин камгалаар адырда бүрүн эргелиг төлээ-биле ужурашкаш, ооң ажыл-чорудулгазында аңгы угланыышкын – чаштарның эргелерин камгалаарының дугайында чугаалашкан.

Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган 11.01.2017 Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган

«Петербургская политика» фондунуң ай санында белеткеп турары социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде, Россияның эң-не турум регионнарының аразында, Тыва декабрьда база арткан. Фондунуң эксперттериниң үнелели-биле алырга, республикада элээн болуушкуннар аңаа салдарны чедирген.

Биче болгаш ортумак бизнести деткиир чарыгдалдарга кады акшаландырыышкының чиигелделиг деңнели-биле РФ-тиң 9 регионунуң санында Тыва кирген 11.01.2017 Биче болгаш ортумак бизнести деткиир чарыгдалдарга кады акшаландырыышкының чиигелделиг деңнели-биле РФ-тиң 9 регионунуң санында Тыва кирген

Тыва 2017 чылда, биче болгаш ортумак бизнести деткииринге киирген бодунуң акша санындан 19 рубль чедир федералдыг субсидияны ап болур.

 «Енисейская» куш фабриказы планнатынган хемчегни ап эгелээн 10.01.2017 «Енисейская» куш фабриказы планнатынган хемчегни ап эгелээн

 «Енисейская» куш фабриказында дагааларны мөөңү-биле соп эгелээни ол бүдүрүлге чериниң одалга системазынга болган үрелиишкиннер-биле кандыг-даа харылзаа чок дээрзин Чазак Даргазының агроүлетпүр комплекизин харыылап турар оралакчызы Байбек Монгуш дыңнаткан.

Пенсия фондузу: январьда хары угда 5 000 рубль акшаны үлээр хуусааның дугайында 10.01.2017 Пенсия фондузу: январьда хары угда 5 000 рубль акшаны үлээр хуусааның дугайында

 Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбыры 5 муң рубль хемчээлдиг хары угда бээр төлевир акшаны 2017 чылдың январь 13-тен 28-ке чедир үлээрин шупту пенсия алыкчыларынга дыңнадып тур.