Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы бизнести деткиир айтырыглар талазы-биле хуралга киржир дээш Екатеринбургда чеде берген 24.03.2017 Тываның Баштыңы бизнести деткиир айтырыглар талазы-биле хуралга киржир дээш Екатеринбургда чеде берген

 Россияның прокурору Юрий Чайканың март 24-те Екатеринбургка эрттирер хуралынга киржир дээш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Урал, Приволжье, Сибирь база Ыраккы Чөөн чүк федералдыг округтарның губернаторлары-биле кады ында чеде берген. Регионнарның прокуратура төлээлери база хуралга олуржур.

23.03.2017 Тываның Баштыңы РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыды-биле ужурашкан

 РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыды Александр Ткачев-биле дүүн ужуражылгазында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол федералдыг бюджеттен регионнуң агроүлетпүр комплекизинге бээр субсидияның хемчээлин көвүдедириниң аргазын чугаалашкан.

Бай-Тайгада хар көшкеге бастырган малдарның мөчүлерин узуткаан 23.03.2017 Бай-Тайгада хар көшкеге бастырган малдарның мөчүлерин узуткаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Көдээ ажыл-агый яамызының, Тываның Ветеринарлыг хайгаарал албынының, ТР-ниң ХК база ОБ албанының, Бай-Тайга кожууннуң тус чер бот-башкарылга органнарының төлээлеринден тургустунган ажылчын бөлүк «Ооруг» КБК-ның муңчу малчыны Макар Саттың малчын коданынга көшке батканының уржуун долузу-биле шинчилеп көрген.

Тывада шалың төлевиринге өре 4,9 катап эвээжээн 23.03.2017 Тывада шалың төлевиринге өре 4,9 катап эвээжээн

 Россияның социал-күш-ажылчы хамаарылгаларны башкарар үш талалыг комиссия Тывада шалың төлевиринге өре эвээжеп турарын айыткан.

Тыва Россияда ИАЧС-те бүрүткеттингеннер-биле бирги черде 22.03.2017 Тыва Россияда ИАЧС-те бүрүткеттингеннер-биле бирги черде

 РФ-тиң Коммуникация болгаш харылзаа яамызының сөөлгү рейтингизинде Идентификация болгаш аутентификацияның чаңгыс аай системазында (ИАЧС) бүрүткеткен хамаатылар үлүү-биле Тыва бирги черни ээлээн.

Тывада часкы хову ажылдарынга белеткел эгелээн 22.03.2017 Тывада часкы хову ажылдарынга белеткел эгелээн

 2017 чылда көдээ ажыл-агый барааннарының бүдүрүкчүлери 5 муң тонна тараа, 29 муң тонна картофель, 3200 тонна ногаа дүжүдүн алыр сорулганы салган.

2017 чылда уругларның кадыкшылга кампаниязының түңнели-биле Тывада дыштанылганың тулган албан черин тодарадыр 22.03.2017 2017 чылда уругларның кадыкшылга кампаниязының түңнели-биле Тывада дыштанылганың тулган албан черин тодарадыр

 2017 чылда Россияның болгаш Тываның кадыкшылга албан черлеринге 7-15 харлыг уругларның 45 хуузу азы 23,6 муң кижи дыштаныр.

2017 чылда «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелинге 250 өг-бүле киржир 21.03.2017 2017 чылда «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелинге 250 өг-бүле киржир

 Бо чылын «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилелдиң күүселдезинче 10 млн. рубльди тускайлаан.

Тывада өрт айыылынга удур шалыпчы айга белеткел эгелээн 21.03.2017 Тывада өрт айыылынга удур шалыпчы айга белеткел эгелээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар, республиканың чазаанга муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференцияны эрттирип, аңаа арга-арыг фондузунуң черлеринге 2017 чылда өрт айыылынга удур белеткелдиң айтырыгларын чугаалашкан.

Март 23-те чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хуусаадан эрте дужаар чадазы эгелээр 21.03.2017 Март 23-те чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хуусаадан эрте дужаар чадазы эгелээр

 Өөредилгениң күрүнениң түңнел аттестациязы болур чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хуусаадан эрте үеде дужаарынга белеткел ажылдары Тывада кидин-түлүк. Эрткен чылдарның доозукчулары, ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң доозукчулары база эрткен чылын аттестат албаан, шупту 1163 кижи шылгалдалар дужаарынга бүрүткеткен.

Тыва федералдыг эрге-чагырганың мурнунга ССРЭ үезинден бээр артып каан артынчыларны узуткаар дугайында айтырыгны тургузар 20.03.2017 Тыва федералдыг эрге-чагырганың мурнунга ССРЭ үезинден бээр артып каан артынчыларны узуткаар дугайында айтырыгны тургузар

 РФ-тиң Президентизиниң Экология чылы кылдыр чарлааны 2017 чылда Тываның эрге-чагыргалары республика девискээринде экология талазы-биле эң озалдыг деп санаткан «Тыва кобальт» комбинаттың артынчылар шыгжаар чери-биле ажылды катап эгелээн.

«Улуг гастрольдар»-биле Россияның аныяктарның академиктиг театры Тывага ийи шиини көргүзер 20.03.2017 «Улуг гастрольдар»-биле Россияның аныяктарның академиктиг театры Тывага ийи шиини көргүзер

 РФ-тиң Культура яамызы база Гастроль ажыл-чорудулгазын деткиир федералдыг төптүң боттандырганы «Улуг гастрольдар» төлевилели-биле Россияның академиктиг аныяктар театрының төлээлери оюн-көргүзүүн бараалгадырынга тус черниң сцена шөлдерин белеткээр дээш Тывада келген.

Тываның Баштыңы найысылалда Аныяктар ордузунуң тудуун доозарын негээн 20.03.2017 Тываның Баштыңы найысылалда Аныяктар ордузунуң тудуун доозарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол март 16-да, ажыл-албан аайы-биле Москваже чоруур мурнунда, республиканың Тудуг, Аныяктар, Культура яамыларының, Кызыл мэриязының база «Сельстрой» тудуг организациязының удуртукчулары-биле найысылалда Аныяктар ордузунуң тудуун доозар дугайында чугааны кылган.

Тываның Баштыңы аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг бажыңнар тудуунуң дугайында хуралды эрттирген 17.03.2017 Тываның Баштыңы аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг бажыңнар тудуунуң дугайында хуралды эрттирген

 Чазак даргазы программа күүселдезиниң чорудуун сайгарып тура, тудуг шөлдеринде ажылды интенсификастаарынга, графикти болгаш хуусааны сагыырынга, саң-хөө акшазының чарыгдалынга контрольга, объектилерде ажылчыннарның санын көвүдедир ажылдарга чиге планны тургузарын негээн.

Тываның Баштыңы хар көшкеден малы когараан малчынның байдалын хынаарын дааскан 17.03.2017 Тываның Баштыңы хар көшкеден малы когараан малчынның байдалын хынаарын дааскан

 Бай-Тайга кожууннуң Узуг-Кыры деп черде хар көшке баткан дугайында медээ четвергте, март 16-да, кежээ келген.

Крым чонунуң Россияга каттыжар дээш бадылаанының үш чылы 17.03.2017 Крым чонунуң Россияга каттыжар дээш бадылаанының үш чылы

 2014 чылдың март 16-да Крым чартык ортулук биле Севастополь хоорайның эрге-байдалының дугайында айтырыглыг референдум болуп эрткен. Ооң түңнелинде чурттакчы чоннуң хөй кезии хамаарышпас чорук дээш бадылаан болгаш оон Россия Федерациязынга каттышкан.

Тывада «Эрес-дидим чорук школазы» төлевилел эгелээн 16.03.2017 Тывада «Эрес-дидим чорук школазы» төлевилел эгелээн

 Республиканың Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы Өөредилге болгаш эртем яамызы-биле кады ындыг аттыг шериг-патриотчу төлевилелди боттандырып эгелээн.

"Социал картофель" губернатор төлевилелин ам-даа боттандырар 16.03.2017 "Социал картофель" губернатор төлевилелин ам-даа боттандырар

 Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң дыңнадыы-биле алырга, бо чылын төлевилелди боттандырарынга республика бюджединден 1 млн. 100 муң рубльди аңгылаан.

Кызылда "Кежик" чаа уруглар сады ажыттынган 15.03.2017 Кызылда "Кежик" чаа уруглар сады ажыттынган

 Найысылалдың мурнуу микрорайонунда, Ангарский бульварда, 5 муң дөрбелчин метр шөлдү элээн, тудуг объектизиниң смета төлевири барык 179 млн. рубль акша түңнүг чаа уруглар садын туткан. «Кежик» деп адаан назы четпээн өөредилге албан чериниң байырлыг ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен.

Тывада хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр 15.03.2017 Тывада хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр

 2017 чылда Тываның эрге-чагыргазы регион бюджединде 10,2 млн. рубльди хуу уруглар садтарынга субсидиялар бээринге аңгылаан. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Чазааның субсидия бээр дугайында доктаалында атты салган.