Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Агаардан чалатпаан аалчы

 Агаардан чалатпаан аалчы 19.02.2013
XXI чүс чылдың бир тывызыы

Эрткен пятницада Челябинск хоорай болгаш ооң чоок-кавы суурлары метеорит бузундуларының дүшкен зоназынга таварышкан, 1,2 муң хире кижи когараан, оларның 200 ажыы — бичии уруглар, 3 муң хире оран-сава үрелиишкинге таварышкан. Бо сан-түң оон-даа өскерлип, көвүдеп болур деп специалистер санап турар.

Ол халаптан кижи когаралы чок болган деп специалистер аас-кежии деп санап турар. Чүгле бажыңнарның соңгалары бузулган, ооң уламындан чурттаар оран-савада, школаларда болгаш социал өске-даа объектилерде соок апарган, хүндүс 7 градус соок, а дүнеки үеде ол 20 чедип турар.

Когарааннарның санының дугайында албан-езузунуң медээлери дыка дүрген өскерлип, улам көвүдеп турар. Баштай 4 кижиниң дугайында, оон дораан-на 50 кижиниң, ийи шак болганда оларның саны 400 четкен. Оон ийи шак эрткенде—700, ооң соонда бир муң ашкан. ИХЯ-ның дыңнатканын езугаар алырга, 1,2 муң кижи когараан, 1145 кижи шил бузундуларынга таварышкан деп, ОБЯ дыңнадып турар. Ооргазының чүнү сына берген 52 харлыг херээжен кижини Москвага чедирген.

Суббота дүнезинде Россияның ОБЯ-зының Ил-76 деп самоледу Москва чоогунда «Раменское» аэродромдан Челябинскиже ужуп үнүпкен. Аңаа эмчилер, психологтар чорааннар. Олар метеорит бузундуларындан элээн когараан кижилерни бедик мергежилдиг дуза чедирери-биле Москвага чедирерлер.

Челябинскиниң губернатору Михаил Юрьевич регионнуң найысылалының чоогунда Копейск хоорайга соңга рамаларының кээп дүшкенинден ийи кижи аар балыгланган деп дыңнаткан. Ниитизи-биле үштүң ийи таварылгазы дээрге чиик кемдээшкиннер болуп турар деп демдеглээн. А когарал түңү 1 млрд. рубль ажа берген. 

«Специалистер оран-саваларны ылаптыг хынаар ужурлуг, ынчан кылыр ажылдарның кайы хирези билдинип келир—деп, Михаил Юрьевич чугаалап турар. Үрелген черлерни катап кылып каарывыс албан, чүгле акша улуг—1 млрд. чедип турар».

Бо хүнге чедир ОБЯ-ның специалистериниң санап үндүргенин езугаар алырга, 2962 тудуг когараан, оларның 34-ү — кадык камгалалдыы, 11-и — социал камгалалдың, 361 школалар болгаш уруглар садтары болуп турар. Оперативтиг штабче медээлер минута санында кирип турар дээрзин губернатор дыңнаткан.

Агаардан келген аалчының артынчыларының дугайында бот-боттарынга удурланышкак медээлер кирип турар. Төп шериг округунуң албан-езузунуң төлээзи полковник Ярослав Рощупкин ооң танкистери долгандыр хемчээли 6 метр оңгар тып алган деп дыңнаткан, метеорит дүшкен чер ол эвеспе деп каразаан. Областың губернатору бузундулар саны үш четкен, бир аар чүве Чебаркуль хоорайның чоогунда хөлче кире берген, Златоуст чоогунга база дүшкен деп чугаалаан.

Регионнуң губернаторунуң оралакчызы Игорь Мурог Россияның Айыыл чок чорук албанының Челябинск область талазы-биле эргелелиниң беш вертоледу кээп дүшкен метеориттиң бузундуларын дилээш, чүнү-даа тыппааннар деп демдеглээн. Златоуст, Чебаркуль, Каргаполь муниципалдыг районнарга дилээшкиннерни уламчылаан, түңнел чок болган деп, Мурог чугаалаан.

Ындыг турбуже дүшкен метеориттиң бузундуларын садып турарының дугайында чарлалдар Челябинскиде көстүп келген. Олар дээрден келген «даш аалчылар» бе дээрзи билдинмес.

Херек кырында алыр болза, 15 каът чуртталга бажыңынга деңнежир 2012 DA14 деп астерид пятницада 23.25 шакта (Москваныы-биле) Черниң даштыкы картынга 27,7 муң километр чоокшулап келген болгаш ол бистиң бөмбүрзээвистен чоорту ырап чоруй барган. Бир эвес ол дүшкен болза, ооң таварыштырар уржуунуң дугайын чугаалаан-даа херээ чок.

РИА-Новости агентилели. 

Возврат к списку