Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада – көдээ ажыл-агый техниказының төвү

Тывада – көдээ ажыл-агый техниказының төвү 19.02.2013
Араттарга

Эрткен чылдың декабрь айда Тывага көдээ ажыл-агый техниказының хевирлерин садар төп ажыдар дээш Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Бурятия Республиканың Улан-Удэ хоорайында «Восход» КХН-биле керээ чарган. Ол сорулга февраль 15-тиң хүнүнде боттанып, Кызылдың оң талакы эрииниң девискээринде «Бичии тракторлар» деп төп ажыттынган.

«Бистиң «Восход» компаниязының кол сорулгазы – бөдүүн тараачындан улуг фермер ажыл-агыйларынга, болбаазырадылга бүдүрүлгелеринге өртээнге дүгжүп турар шынарлыг «бичии тракторларны» садып, оларны техника талазы-биле долу хандырары. Ол сорулганы чедип алыр дээш Кыдаттың машина бүдүрүп турар XINGTAI, SNIFENG, WEITUO дээш, өске-даа заводтары-биле кады ажылдажылганы чорудуп турар бис. Бичии тракторлар бистиң чурттуң агаар-бойдузунга болгаш географтыг онза байдалынга дыка тааржыр. Оларның дузазы-биле сиген белеткээр, ногаа аймаа болгаш тараа культуралары тарыыр, картошка олуртуп, ажаары дээш, көдээ ажыл-агыйының оон-даа өске ажылдарын кылып ап болурунуң аргазы бар. Оон аңгыда девискээр богу арыглаар болгаш чүдүрер ажылдарга база ажыглап болур. Ынчангаш бо техниканы тыва араттар Тывадан дашкаар чурттардан садып ап турбазын дээш эккелгенивис ол» – деп, төптүң даргазы Эдуард Климович Васильев чаа үениң кыдат тракторларын, дериг-херекселдерин сонуургап келген чонга тайылбырлаан.

«Бичии тракторлар» төвүнде 14 «бичии-тракторнуң» (кабиналыг, кабина чок), сиген тырып бөлер дериг-херекселдерниң (пресс-подборщик), сиген кезериниң херекселдериниң (косилка), дырбааштарның, үш бистиг андазыннарның, бир болгаш ийи өзектиг кожар кезектериниң өртектерин келген чон сонуургап көрген. «Бичии тракторлар» 165 муңдан 382 муң рубль чедир, а өске дериг-херекселдер 25 муңдан 190 муңга чедир өртектиг.

Мында келген техниканы Тываның кожууннарында көдээ ажыл-агыйлары болгаш анаа бөдүүн араттар-даа садып азы банкылар таварыштыр чээлиге ап болурунуң аргазы бар дээрзин Эдуард Васильев демдеглээн.

Сайсуу ХЕРТЕК. 

"Шын" солун №21 2013 чылдың февраль 19

Возврат к списку