Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сорулга — спорт тудугларын ажыглалче киирер

Сорулга — спорт тудугларын ажыглалче киирер 30.09.2014

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

Сентябрь 23-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Россияның спорт сайыды Виталий Мутконуң ажыл-агыйжы ужуражылгазы болган. Ол дугайында девискээрниң удуртукчузу Вконтактыда арынынга дыңнаткаш, республикага Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылының байырлалынга белеткелге деткимчези болгаш идепкейлиг киржилгези дээш өөрүп четтиргенин сайытка илереткен.

«Инвестициялар талазы-биле Тываның инфраструктуразынче хөй акша-хөреңгини кол киирип турар яамы — РФ-тиң спорт яамызы – деп, Шолбан Кара-оол бижээн. — Каа-Хем суурда спорт-культура төвүн 2015 чылда тудуп доозарын дугуржуп алдывыс. 2015 чылдың тускай сорулгалыг программазынче бо тудуг объектизин киирер. Сарыг-Сеп суурда спорт төвүнүң, Ак-Довурак хоорайда бассейн тудуун бо чылын уламчылап турар. Чоокку үеде Чадаана биле Бай-Хаакта универсалдыг спорт тудугларын ажыглалче киирер бис. Бистиң сорулгавыс ол!».

10 муң кижи олуттуг улуг спорт-культура төвүнүң тудуунуң акшаландырыышкыны 2013 чылдың декабрь айда ажыттынган. Россияның Чазааның Даргазы Дмитрий Медведевтиң ат салганы тускай айтыышкыны-биле 375,1 миллион рубльди үндүрүп берген. Каа-Хем суурда спорт-культура төвүнүң тудуу 2014 чылда шуудай берген, ооң таваа салдынган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бо тудугну бодунуң доктаамал кичээнгейинге алгаш, ажылдың канчаар чоруп турарын хайгаарап, чамдык тудуг материалдарын тудугжулар боттары бүдүрүп, спорт-культура төвүнүң тудуунга херек акша-хөреңгини камнап турарын ол деткээн.

Спорт-культура төвүн тударын Шолбан Кара-оол 2011 чылда саналдааарга, Владимир Путин дораан деткээн. Бо спорт-культура төвүн чурттуң национал чыынды командазының база бир белеткел баазазы кылдыр ажыглаарын сүмелеп турар.

Каа-Хем суурда бо спорт тудуунуң ниити өртээ 1,5 миллиард рубль. Ийи каът спорт-культура төвүнүң ниити шөлү 6 муң дөрбелчин метр хире. Аңаа улуг маргылдааларны болгаш культура-массалыг хемчеглерни эрттирип болур. Ооң залдарынга ча адары, хүреш дээш, спорттуң өске-даа хевирлеринге белеткелди организастаар.

Чонну спортка болгаш күш-культурага республикада идепкейлиг хаара тудуп турары, тыва спортчуларның бедик чедиишкиннери дээш Тываны Россияның Президентизи болгаш Чазаа дыка деткип келген. Спортчу дериг-херекселдер-биле дериттинген талазы-биле бистиң республика Россияның өске девискээрлериниң аразында ортумактан өрү деңнелде. 80310 кижи спортка болгаш күш-культурага доктаамал хаара туттунган. Оларның аразында өөреникчилерниң саны 47,9 хуу.

Yстүкү эрге-чагырганың республикада спортка шыңгыы кичээнгейи тыва спортчуларның чедиишкиннеринге база салдарлыг болган. 2007 чылдан тура бистиң спортчуларывыс янзы-бүрү 200 ажыг маргылдааларга киришкеш, 818 медальдарны чаалап алган. Тываның 40 ажыг спортчулары чурттуң чыынды командазының составынче кирип, делегей чергелиг болгаш олимпийжи маргылдааларга Россияның ат-алдарын төлептиг камгалап келгеннер.


Возврат к списку