Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аныяк башкылар даңгыраглаан

Аныяк башкылар даңгыраглаан 06.10.2014

Башкылар хүнүн уткуштур чылдың-на аныяк башкыларны таныштырар езулал чаагай чаңчыл апарган. Бо чылгы чыскаалга бүдүн республикадан 62 аныяк башкылар кээп киришкен. Байырлыг ажыдыышкынны Тываның сайзыралынга үнелеп четтинмес үлүг-хуузун киирген баштайгы орус башкыларга тураскаалдың баарынга чечектер салырының езулалы-биле эгелээн.

Аныяк башкыларга байыр чедирип, ТР-ниң Чазак Баштыңының оралакчызы А.П.Дамба-Хуурак, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды К.А.Бичелдей, ооң оралакчызы С.М.Ощепкова болгаш хоочун башкылар, школа директорлары чыглып келген.

«Уругларны хүндүлээр, чөптүг, шынчы өңнүктери боор бис, оларны кажан-даа хомудатпас бис! Башкы мергежиливисти эки шиңгээдип, үргүлчү билиивисти бедидерин даңгыраглап тур бис! Школавыстың адын сыкпайн, коллегаларывысты хүндүлеп, мергежиливистиң ат-алдарын камгалаарын даңгыраглап тур бис!» — дээн сөстер-биле тураскаал чанында шөлге аныяк башкылар даңгыраан берген.

Анатолий Дамба-Хуурак аныяк эр башкыларның бо чылын хөй болганынга өөрүп, келир үениң салгалы бүзүрелдиг холдарда дээрзин демдегледи.

Сайыт Каадыр-оол Бичелдей аныяк башкыларның ажылынга хамаарыштыр чагыг-сүмелерни берген.

Ужуражылганың төнчүзүнде хоочун башкылар аныяк коллегаларын үдеп тура, оларга хоолгалап каан «Аныяк башкыга чагыг-дүрүмнү» тывысканнар.

Аныяк башкыларга сөс:

Шолбан Делгер-оолович Монгуш, Кызылдың № 8 ортумак школазының күш-культура башкызы: «Бир ай ажылдааш, амдыызында кандыг-даа бергелерге таварышпадым. Ажылдап турар коллективим мени дыка эки хүлээп алган. Уруглар өөредири солун-дур.»

Чаян Ангыр-оолович Бады-Очур, Кызылдың школа-интернадының башкызы: «ТКУ-га өөренип тургаш-ла, бо школага практикамны эрттирип турган мен. Доозуптарымга мени ынаар чалаан. Эгезинде черле бергедээшкиннер тургустунуп кээр, шыдажып эртер апаар. Дыка хөй өг-бүлелерде ажы-төл ада чок өзүп турар, ынчангаш школаларга эр башкылар санын көвүдедир деп Чазак Даргазының кыйгызы шын. Бажыңынга — авазы, оон уруглар садынга, школага база херээжен башкылар уругларны кижизидер боор-дур. Уруг кижизидилгезинге ада кижиниң ролю улуг».

Надежда Николаевна Ховалыг, Кызылдың № 1 ортумак школазының эге класстарының англи дыл башкызы: «Чаа ажылдап келиримге меңээ 3 «б» классты хүлээдип берген. Уруглар-биле ажылдаары дыка чаптанчыг-дыр. Школаның коллективи меңээ эки хамаарылгалыг, кандыг-даа айтырыг-биле дузалажыр-дыр. Дагдыныкчы башкым Вера Ефимовна Шестакова меңээ улуг дузазын көргүзүп чоруурунга дыка өөрүүр-дүр мен».

Байырлалыңар-биле, хүндүлүг башкылар!  

Алдынай Соян.

"Шын"солун


Возврат к списку