Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чонну — мал оолдаашкынынче…

Чонну — мал оолдаашкынынче… 04.03.2013
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының дыңнатканы-биле, бо чылын республиканың малчыннары 48 муң 760 баш бызаа болгаш 575 муң 700 баш анай-хураганны камгалап алыр сорулганы салган. Республиканың аңгы-аңгы ажыл-агыйларында бода мал бажы өзүп, хойлар оолдап эгелээн. Амгы үеде 7 218 баш бызаа (11 хуу) болгаш 91 233 баш анай-хураган (13,5 хуу) онча-менди алдынган.

Тарып боозаткан малдың хөй санныг оолдаашкыны март, апрель айларда болгаш тыва уксаалыг хойларның мөөң оолдаашкыны база ол үеде эгелээр. Чаа төрүттүнген малдың чаш төлү март, апрель айларда төрүттүнерге, ол үеде агаар-бойдус чылый бээр болгаш оларны онча-менди камгалап алырынга эки. Ынчангаш сөөлгү чылдарда малчыннар төрүүр малдарны часкы үелерде оолдаар кылдыр планнап ап турар апарган.

2012 чылдың октябрьда республикага 8 908 баш хойну тарып боозаткан. Амгы үеде ол хойлар малчыннарның доктаамал хайгааралында, оларның чиир чеминче болгаш кадыынче улуг кичээнгей салдынган.

Республиканың сүт-бараан фермаларында ниитизи-биле 724 баш инек бар. Оларның аразындан амгы үеге чедир «Туранское» бүдүрүлгезинде 234 баш инектен – 67 баш бызаа, «Каа-Хем» бүдүрүлгезинде 201 баш инектен – 47 баш бызаа, «Тывахолдинг» бүдүрүлгезинде 268 баш инектен – 63 баш бызаа камгалап алдынган.

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы кожууннар администрацияларының, көдээ ажыл-агый эргелелиниң удуртукчулары-биле кады мал оолдаашкынының үезинде малчыннарга дузалажырынче ажыл чок улустарны чыып, ажылдарже хаара тудуп эгелээн. Ниитизи-биле сезон ажылынга 966 кижи хереглеттинип турар.Сайсуу ХЕРТЕК.

Алдын-Херел АПЫКААНЫҢ тырттырган чуруктары

Возврат к списку