Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сүбедей Маадырның овур-хевири

Сүбедей Маадырның овур-хевири 05.12.2014

«Сүбедей маадырның овур-хевирин тургузары» деп республика чергелиг чуруктар конкурузунуң дугайында интервьюну «Шын» солуннуң корреспондентизинге Сүбедей маа­дырның овур-хевирин тургузар талазы-биле эгелекчи бөлүктүң кежигүнү, Тыва Республиканың чоннарының ассамблеязының даргазы, ТР-ниң культура сайыдының оралакчызы В.Н.Лапшакова берген.

— «Сүбедей маадырның овур-хевирин тургузары» деп республика чергелиг чуруктар конкурузун эрттирериниң эгелекчилери кымнарыл?

— «Сүбедей маадырның овур-хевирин тургузары» деп республика чергелиг чуруктар конкурузун эрттирерин Күжүгет Шойгу аттыг культура фондузу биле эгелекчи бөлүк саналдаан. Оларның эгелээшкинин «Капитал тудуг эргелели» ААН тудуг компаниязы, ооң чиңгине директору В.А.Келин акша-хөреңги-биле деткип турар. Сүбедей маадырның чаңгыс тодаргай овур-хевирин тургузарынга тыва чоннуң эргезин эртем езузу-биле үндезилээрин ТГШИ-ге конкурстуң организакчылары сүмелээн.

— Конкурстуң негелделери кандыгыл?

— «Сүбедей маадырның овур-хевирин тургузары» деп конкурсту 2014 чылдың ноябрь 14-тен декабрь 17-ге чедир эрттирер. Конкурстуң негелделери езугаар конкурска республиканың чурттакчылары кандыг-даа кызыгаарлаашкын чокка киржип болур. 40х30 сантиметр хемчээлдиг ак саазынга узун дургаар графиктиг карандаш-биле Сүбедей маадыр бурунгаар көрүп алгаш, орар кылдыр чураан овур-хевирин азы портредин конкурска хүлээп алыр. Чуруктарның авторлары боттарының ат-сывын, чурттап турар черин долузу-биле айтыр. Конкурска киирген чурукту  саазын хапка суккаш, ону тускай дугаар-биле демдеглеп каар. Эң эки ажылдарны тодарадырда, оларның конкурстуң темазынга дүүшкенин, чураанының шынарын болгаш онзагайын, Сү­­бедей маадырның овур-хевирин чурукчу чүү хире илередип шыдаанын барымдаалаар. Эң эки дээн үш чурукту конкурстуң организакчылары шилип алгаш, «Шын» биле «Тувинская правда» солуннарга парлааш, бүгү Тываның чонунга таныштырып, СМС бадылаашкынны эрттирер. Ону эрттирериниң чурумун чонга массалыг информация чепсектери дамчыштыр чарлаптар бис. Шак ынчаар үш чуруктарның аразындан эң эки ажылды шилип алыр.

— Конкурстуң тиилекчилерин кандыг шаң­нал-макталдар манап турарыл?

— Конкурстуң организакчыларының шилилгези болгаш чоннуң СМС бадылаашкыны-биле Сүбедей маадырның овур-хевири, портреди кылдыр эң бедии-биле үнелеткен чуруктуң авторунга 100 муң рубльди болгаш тиилекчиниң дипломун тыпсыр. Тиилекчи чурук конкурстуң организакчызы Күжүгет Шойгу аттыг культура фондузунуң  өнчүзү апаар. Сүбедей маадырның портреди кылдыр тыва чоннуң шилип алганы чуруктуң авторунга улуг ат-алдар, чоннуң хүн- дүткели чүдүрлүп кээп, ооң ады төөгүге артып каары чугаажок.

Эки деп үнелеткен үш чуруктарның авторларынга 20 000 – 20 000 рубль акша шаңналдарын тыпсыр.

«Сүбедей маадырның овур-хевирин тургузары» деп конкурсту эрттирип, тыва улустуң чор­гаа­ралы болу берген маадырның овур-хевирин каракка көзүлдүр тургузуп алыры республиканың хөй-ниити амыдыралынга, культуразынга төөгү ужур-дузалыг улуг болуушкун деп бодаар мен. 


Возврат к списку