Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Кызылдың бюджедин бадылаан

Кызылдың бюджедин бадылаан 22.12.2014

Декабрь 10-да Орус культура төвүнге  2015 чылда болгаш  2016-2017 чылдарда планныг үеде Кызыл хоорайның  бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннары болган. Хуралды Кызыл хоорайның  баштыңы – Төлээлекчилер хуралының даргазы база хоорайның бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннарының комиссия даргазы Дина Оюн  удуртуп эрттирген.

Хуралга  2015 чылда база 2017 чылга чедир хоорайның социал-экономиктиг хөгжүл- дезиниң  дугайында илеткелди Кызыл хоорайның чагырга даргазының экономика талазы-биле оралакчызы Аян  Серен-Дор­жу,  Кызыл  хоорайның  2015 чылда база 2016-2017 чылдарда бюджединиң баш бурунгаар планнаашкынының дугайында  Кызыл хоорайның саң-хөө департаментизиниң даргазы Кежик-оол Тулуш база  Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының хыналда комитединиң даргазы Валерия Кыргыс тус-тус илеткелдерни кылганнар.

2015 чылда бюджет планнаашкыны езугаар хоорайның ниити орулгазы —  2 305 496,1 муң рубль, а ниити чарыгдал – 2 344 205,1 муң рубль. Бюджетке чедишпес акша — 38 709 муң рубль.

2016 чылда бюджет езугаар Кызыл хоорайның ниити орулгазы – 2 376 640 муң рубль, а ниити чарыгдал – 2 416 074 муң рубль. Чедишпес акша — 39 434 муң рубль.

2017 чылда ниити орулгазы – 2 072 108 муң рубль, а ниити чарыгдалы – 2 113 469 муң рубль болза, чедишпес акша — 41 361 муң рубль.

Чоннуң  айтырыгларынга хоорай чагыргазының даргазы Дина Оюн болгаш ооң оралакчылары харыылаан.

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Иван Чучев чоннуң мурнундан дараазында айтырыгларны салган:

— Хоорайның ниити чуртталга бажыңнарында чон берге байдалда чурттап турар, чаа бажыңнар-биле кажан хандырарыл?   Хоорайның оң болгаш солагай талакы дачаларындан чоннуң аргыжылгазының берге байдалда турарын шупту билир бис. Аңаа хамаарыштыр кандыг хемчеглер көрдүнүп турар? 

Айтырыгларга Кызыл хоо­райның чагырга даргазының бирги оралакчызы Уран-оол Ондар харыылаан:

— Чуртталга бажыңнары тут­тунуп турар, ам-даа туттунар. Хоорай иштинге аргыжылга­ — хүннүң чидиг айтырыы. Маңаа хамаарыштыр хомудалдыг, санал-оналдыг чагаалар, билдирииш­киннер биске неде­ля санында кээп турар. Бар тран­спортту доозазын ажыглап турар бис, ынчалза-даа чедишпейн турар. Хоорайның чагыргазы база ынаар сагыш салып, 8 автобусту садып алырының айтырыын көрүп турар.  Декабрь төнчүзүнде түңнели билдине бээр. АТП-ниң автобустарын ба­за дачаларже салырының ду­гайында дугуржулга чоруп турар.

Хоорайның солагай талакы дачаларында 15 муң хире кижи чурттап турар. Уруглар сады тударының аргазы кандыг дээр­зин Иван Чучев айтырды.

— Хоорайның солагай талакы дачазынга уруглар сады кылыры амдыызында болдунмас. Чү­ге дээрге ол ногаа-чимис та­рыырынга көрдүнген чер бооп турар. Дачаларда чон чүгле ча­­йын эвес, а кыжын база чурттап турар апарган. Ынчангаш Кы­зыл хоорайның бир округу   кыл­дыр кылыр арганы хоорай ча­гыргазы өөренип көрүп турар. Бир эвес хууда уруглар са­ды барып турар уругларлыг ада-иелер ол уруг­лар садының тускай лицензиязы бар  болза, ындыг таварылгада уругнуң ада-иези күрү­неден компенсацияны алыр.

2015 чылда школаларга чединмес өг-бүлелерниң уруг­ларын  изиг чем-биле чемгереринге тускай  акша көрдүнген бе дээрзин 10 дугаар школаның төлээлери айтырды.

— 2015 чылда өөредилге эргелелинге 3 млн. 500 рубль  көрдүнген.

Уруглар  садтарының ажылдакчыларының шалыңын кажан өстүрериниң дугайында уруг­лар садының ажылдакчылары айтырды.

— Амдыызында шалың өстү-рери көрдүнмейн турар.

2015 чылда бир дугаар оочур­­да Красноармейская, ооң соонда Ангарский бульвар  дээш ниитизи-биле 4 кудумчунуң оруктарын септээри бюджетте көрдүнгениниң дугайында Кызыл хоорай чагыргазының бирги  оралакчызы Уран-оол Ондар дыңнаткан.

Класс фондузу, камгалал дээш, оон-даа хөй чүүлдерге акша чыыры ада-иелерге нарын айтырыг болу берген, аңаа тускай акша көрдүнүп турар бе дээрзин бөлүк ада-иелер айтырды.

— Септелге ажылдарынга, саваң, порошок,  чылыг, чырык дээн ышкаш чарыгдалдар хоорай бюджединде кирген. А класс, школа фондузу дээн ышкаш чарыгдалдар ада-иелерниң боттарының күзели-биле болур — деп, Кежик-оол Тулуш харыылады.

Хөй айтырыгларга харыы­ларны бергениниң соонда, 2015 чылдың хоорай бюджедин чыглып келген чон бир үн-биле деткээн.

Айдың Ондар. 


Возврат к списку