Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерниң (МФЦ) чаа брендбугун болгаш ылгавыр демдээн киирип турар

09.07.2015
Республикада амгы үеде «чаңгыс соңга» тургузуу-биле күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза чедирилгезин көргүзүп турар хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг 15 төп база тускайлаан 3 ажылчы олут бар. Оларның бирээзинге Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда чаа ажыттынган брендбуктуг бирги хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптү хамаарыштырып болур. 2013 чылда Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызының чагыы-биле «Мээң документилерим» чаңгыс аай брендини база четкиниң ылгавыр демдээн ажылдап кылгаш, 2014 чылда чурттуң 16 регионунга киирген. 2015 чылдың төнчүзүнге чедир МФЦ-ниң шупту офистериниң чарлалдарын солуурун болгаш шупту чаңгыс аай стандартче кирерин сүмелеп, чаа ажыттынып турар МФЦ-лер ылгавырлыг демдекке удуртуп ажыттынар ужурлуг. Каа-Хем суурда МФЦ-ге чартык чылдың дургузунда 15 муң хире кижи кээп, четкиниң чаа ажыл-чорудулгазын үнелээн. МФЦ системазының ниити брендизиниң утказы – чуртталгазының чугула болгаш онзагай үелеринде кижилерге херек документилерни кылыры. Бирги паспорт, өгленири, уруг төрүттүнери, бодунуң херээ азы чаа бажың – бо байдалдарда кижилерге херек документилерни дарый кылып, амыдыралга чугула айтырыгларны шиитпирлээр арганы бээр. Ынчангаш МФЦ системазы бөдүүн-даа, чугула-даа документилерни алыры-биле кижиниң бүгү чуртталгазында кады. Брендиниң кол таарымчалыг чүүлдери – кижилерниң хереглелинге кичээнгей, эптиг-ээлдек, таарымчалыг байдалдар, МФЦ инфраструктуразының чоогу. Кызыл кожууннуң чаа МФЦ-зи чаа негелделерге дүгжүп турар. Күрүне болгаш муниципалдыг 138 ачы-дузаның аңгы-аңгы угланыышкыннарынга документилерни хүлээп болгаш бээри-биле 5 аңгы соңга ажылдап турар. В МФЦ-те электроннуг оочурну башкарарының системазын, күрүне ачы-дузазының айтырган негелдезин электроннуг хевирге алырынга херек ведомстволар аразының электроннуг кады ажылдажылга системазын киирген, күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталынче халас кирерин хандырган, күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаларның шынарынга үнелелди организастаан. «2014 - 2017 чылдарда Тыва Республикада информация ниитилелиниң болгаш массалыг информация чепсектериниң хөгжүлдези» күрүне программазы-биле 8,5 млн. рубльди МФЦ тудуунче киирген. Бүгү-российжи МФЦ четкизиниң ребредингизи күрүне ачы-дузаларын көргүзериниң шынарын бедидер сорулганы салган. Ынчангаш Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы «Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг тергиин төп» болгаш «МФЦ-ниң универсалдыг специализи» конкурстарны чарлаан. Конкурска киржир төптерни дараазында негелделер-биле илередир: информация, документилер хүлээп-бээр соңгаларының саны, оран-саваның шөлү болгаш дерилгези, чагыг киирикчилеринге таарымчалыг болгаш чедиргир байдалды тургусканы, «чаңгыс соңгадан» билдириишкин хүлээп алыр универсалдыг специалистиң бары, күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза алган хамаатыларның саны, МФЦ-ниң ажыл графиги, ачы-дуза чедирилгелериниң хевирлери. Оон аңгыда каайлы төлээр төлевир терминалының бары, МФЦ-ниң хүлээп алыышкынынга баш бурунгаар бижидип болуру, документини дужаарынга болгаш ачы-дузаның түңнелин алырынга оочур манаанының ортумак үези, 1 операторнуң хүлээп алган документилериниң ортумак саны, муниципалдыг тургузугда МФЦ-ниң ажылын нептередири-биле алган онзагай хемчеглер эки саннарны бээр. «Тыва Республиканың хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төвүнүң тергиин универсалдыг специализи» конкурс ийи чадага эртер. Теоретиктиг кезээнге тесттер эртер, а практиктиг чадазынга – ажылдаар черинге күрүне болгаш муниципалдыг 3 ачы-дузаны көргүзери, нормативтиг эрге-хоойлу документилерин билирин, МФЦ-ниң автоматчыткан информация системазын ажыглап билирин бадыткаар. Комиссия МФЦ-ниң ажылдакчыларының ажыл-ишчи чугааны чорудуп билирин, чөрүлдээлиг берге байдалдан үнүп билиринге хыналданы бза кылыр. Республиканың Информхарылзаа яамызы бо чылдың төнчүзүнде конкурстуң түңнелдерин үндүрер. Тиилекчи болганнар Россия Федерациязының Экономиктиг хөгжүлде яамызының чарлааны «Россияның эң эки хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төп» бүгү-российжи конкурска киржир.

Возврат к списку