Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың наркология диспансериниң эмчилер бригадазы Тываның кожууннарын эргип турар

Республиканың наркология диспансериниң эмчилер бригадазы Тываның кожууннарын эргип турар 06.10.2015
 Республиканың наркология диспансериниң специлистериниң тускай мергежилдиг эмчи дузазын Чөөн-Хемчик кожууннуң чурттакчылары алыр аргалыг болган. Бүгү-россияның элээрлер хүнүнге тураскааткан, арагалаашкын-биле демиселдиң шалыпчы айында, нарколог эмчилерлиг бригада Чадаана хоорай биле Чыраа-Бажы, Чыргакы сумуларга четкен. Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга бажыңынга тус черниң бот-башкарылга органының удуртукчуларының киржилгези-биле арагалаашкынга удур демисел дугайында «төгерик столду» эмчилер эрттирген. 
  Республиканың наркология диспансериниң кол эмчизиниң эмнээшкин талазы-биле оралакчызы Чодураа Ооржак чыылганнарның мурнунга сөстү алгаш, арагалаашкын-биле демиселде тус чер чагыргаларының киржилгезиниң база эмнелге албан чериниң ажылының кол угланыышкыннарының дугайында чугаалаан. «Чурттакчы чоннуң арагалаары-биле демисел – чүгле эмнелге ажылдакчыларының сагыш човаашкыны-дыр деп бодаары шын эвес. Тус черниң чамдык чагырга черлери ол ажылды боттарындан чайладып, кадык камгалал яамызы биле нарколог эмчилерниң херээ-дир дээр бодалдыг. Ол шын эвес туруш-тур. Чурттакчы чоннуң арагалаашкынга сундугуушкуну – бирги ээлчегде социал чидиг айтырыг-дыр. Ындыг болганда, чүгле эмчилерниң күжү-биле ону шиитпирлээри болдунмас. Маңаа эрге-чагырганың бүгү тургузуунуң демниг хөделиишкини, кады ажылдажылгазы херек. Ынчан чүгле, бир демивис-биле эки түңнелдерни чедип алыр бис. Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының хамчыктыг ол айтырыгны билип, үре-түңнелдиг кады ажылдажылгазы болгаш деткимчези дээш өөрүп тур бис» - деп, Чодураа Ооржак чугаалаан. 
 Хүннүң ийиги чартыында, төп кожуун эмнелгезиниң бажыңынга, көжүп чоруур наркология кабинеди ажылдаан. Арагадан хамаарылгалыг апарган кижилерге нарколог, клиник-психолог эмчилер консультацияларны берип, күзелдиг кижилерни эмнер дузазы-биле арагадан эмнээн. 
  Эмчилерниң өске бригадазы Чыраа-Бажы биле Чыргакы суурларга ажылдаан. 
 Ырадыр чоруп турбайн, суурунга-ла нарколог эмчилерге кирип алыр аргалыг болганынга, тус черниң чурттакчылары амыраан. «Ылыңгыя Чыргакы суму чагыргазының туружу эмчилерни, бистерни, дыка өөртү. Чыргакыдан социал ажылдакчы Чечена Саая чурттакчы чонну хаара тудар талазы-биле идепкейин көргүскен. Сумунуң чурттакчыларының кадыкшыл байдалы дээш сагыш сеткилинден човап турары илдең. Суурнуң чонун эки билир болгаш, арага ижеринге сундулуг кижилерни боду эккеп, эмчилерден тайылбырны кады ап турду. Тус чер чагыргазының мурнундан ажылдап турар ажылдакчыны чон хүндүлээр дээрзи көскү» – деп, нарколог-психиатр эмчи Аяна Ондар сумуга ажыл-чорудулгазын түңнээн. 
 Үнүүшкүн үезинде эмчилер кожууннуң 20 хире чурттакчызынга эмчи сүмезин берип, 10 кижини арагадан эмнээн. Оон аңгыда ниити өөредилге черлеринде өөреникчилерге болгаш башкылар коллективтеринге лекцияларны номчуп, ужуражылгаларны эрттирген. Үнүүшкүн үезинде эмчилер кожууннуң 20 хире чурттакчызынга эмчи сүмезин берип, 10 кижини арагадан эмнээн. Оон аңгыда ниити өөредилге черлеринде өөреникчилерге болгаш башкылар коллективтеринге лекцияларны номчуп, ужуражылгаларны эрттирген.

Возврат к списку