Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тургустунуп турар Инженерлер ассоциациязынга кирери-биле 200 ажыг кижи билдириишкинни киирген

Тывада тургустунуп турар Инженерлер ассоциациязынга кирери-биле 200 ажыг кижи билдириишкинни киирген 08.10.2015
 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол республикага Инженерлер ассоциациязын тургузарының дугайында саналды көдүрүп турар. 
 Техниктиг мергежилдиг профессоналдарының тургустунган ниитилежилгези регионну техниктиг сайзыралга белеткээриниң, республика девискээринде улуг-улуг үлетпүр төлевилелдериниң — транспорт болгаш казып тывыышкын адырларындан эгелээш, энергетиктерге болгаш тудуг комплекизинге чедир идепкейлиг ажылче шилчииринге белеткээр талазы-биле эрге-чагыргаларның ажылын дүргедедир ужурлуг.
 Тываның инженер кадрларын каттыштырарының дугайында айтырыгны республика Баштыңы Шолбан Кара-оол инженер ажыл-херектиң хоочуну Чимит-Доржу Ондар-биле сайгарып чугаалашкан дээрзин сагындыраал. Ч-Д. Ондар бодунуң үезинде совет Сибирьде даг-дүгүн казып тыварының талазы-биле эң улуг дээн «Тыва даг-дүгү» комбинатты удуртуп турган. 
 Инженер шимчээшкинин калбарткан чорук, чүгле аныяктар ортузунга техниктиг мергежилдиң чугулазын нептередир эвес, ооң ат-алдарын бедидеринге, тус черниң кадрларынга негелдени улгаттырарынга чедирер деп санап турар. «Инженерлерниң Чазактың административтиг болгаш саң-хөө курлавыры-биле холбашкан дуржулгазы болгаш билиглери үлетпүр хөгжүлдезинге идегелдиг тепкиишти шалыпкын тургузуп алырынга дузалаар» -- деп, хоочун инженер Чимит-Доржу Ондар санап турар.
  Бо ажылга дуза чедирер кылдыр Шолбан Кара-оолдуң даасканы Экономика яамызының дыңнадып турары-биле алырга, республиканың Инженерлер ассоциациязынга кирер күзелин бо хүнде дипломнуг 200 ажыг инженерлер илередип турар. Оларның хар-назыны аңгы-аңгы — дүүнгү доозукчулар-даа, акшый бергеннер-даа бар.
  Чимит-Доржу Ондарның удуртканы актив келир үедеги организацияның уставын ажылдап кылган, ону хоюглап ажылдааш, бадылаар кылдыр ассоциацияның тургузукчу хуралынче киирер. 
 Инженерлер ассоциациязының сорулгазы – инженер мергежилди нептередип, профессионал инженер мергежилдиң ажыглалын калбартып, мергежилдиң алдар-адын база ниитилелде социал эрге-байдалын көдүрер. Оон аңгыда мурнакчы саналдарны база талантылыг инженерлерни депшидерин, профессионал ниитилежилге биле күрүне органнарының аразында харылзааны тургузуп, регионнар аразында база делегей чергелиг профессионал харылзааларны хөгжүдүп, республикаже тускайлаң инженер төлевилелдерни болгаш сайгарлыкчы эгелээшкиннерни хаара тударын чедип алыры дээш, эвилелди тургузуп турар.
  Чимит-Доржу Байырович Ондар – совет, российжи политиктиг ажылдакчы. Тыва АССР-ниң Министрлер Чөвүлелиниң, Дээди Совединиң даргазы. РСФСР-ниң улус депутады (1990-1993).

Возврат к списку