Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның сыын ажыл-агыйында малдарга чем курлавырын белеткээри уламчылавышаан

Тываның сыын ажыл-агыйында малдарга чем курлавырын белеткээри уламчылавышаан 16.10.2015
 Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының дыңнадып турарын езугаар алырга, «Туран» сыын ажыл-агыйында ол малдың баш саны 630 чедип турар. Оларның 63-ү мыйыстыг эр сыын, кызы — 63, 2013 чылда төрүттүнген аныяк мал —120 баш, 2014 чылда төрүттүнген бызаа—381 баш болуп турар. Ол малдың баш санын кышкы үеде камгалап арттырары-биле мал чемин белеткеп алыр талазы-биле хемчеглерни баш удур ап турар.  
 Бо хүнге чедир ажыл-агыйның бригадалары 350 тонна сигенни белеткээн, ол дээрге планның 78 хуузу. Красноярск крайның көдээ ажыл-агый организациялары-биле дугуржуп тургаш, 100 тонна суланы садып алган. Сыынны кыштадырынга ам-даа 100 тонна сиген, 200 тонна сенаж болгаш 100 тонна фураж херек. Оларны садып алырын болгаш киир сөөртүрүн уламчылап турар.
  Республиканың ветеринария албаны кыш мурнунда сыыннарның кадыкшыл байдалын хынаан. Чайгы үеде малдарныё брузеллез база инвазизтиг аарыглардан камгалал ажылдарын база аарыгны үезинде илередир дээш шинчээн. Ноябрь айда база катап брузеллезка анализтерни алгаш, малдың баш санынга-ла тарылгаларны кылыр. Кыштаглаашкын үезинде чаңгыс эвес удаа хан анализин ап, мал чеминиң шынарын экижидер хемчеглерни алыр. 
 Эрткен чай кааң болганындан, сиген шоолуг үнмээн, ынчангаш ажыл-агыйның удуртукчулары сыынны ноябрь ортанга чедир одарладыр деп планнаан. Ол үеге чедир аныяктарын, мыйыстыгларын, төрүүр малды аңгылап кааптар, кышкы үеде ону чогумчалыг чем-биле хандырар ужурлуг.
 Республиканың көдээ ажыл-агый яамызының специалистери бо хонуктарда сыын ажыл-агыйында ажылдап турар. Бүдүрүлгениң кышка белеткели болгаш организастыг-методиктиг дузаны көргүзери – оларның сорулгазы ол. Яамы бо чоокку чылдарда бир баш санынга онааштыр одар шөлүн 1,5-2 гектар чедирер планныг.

Возврат к списку