Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа: Тываның Баштыңының Айыткалында чурттакчы чоннуң адрестиг социал камгалалынче онза кичээнгейни углаан

ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы  Кан-оол Даваа: Тываның Баштыңының Айыткалында чурттакчы чоннуң адрестиг социал камгалалынче онза кичээнгейни углаан 16.12.2015
 Декабрь 11-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга Айыткалынга хамарыштыр республиканың хөй-ниитизи санал-оналын берип турар. 
 Кан-оол Даваа, ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы: 
 - Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга Айыткалында 2015 чылдың чедиишкиннерин база 2016 чылда амыдырал-чуртталганың бүгү угланыышкыннарында сорулгаларны тодараткан. 
 Россияның Президентизиниң Айыткалында дег, онза кичээнгейни чурттакчы чоннуң адрестиг социал камгалалынче, регионнуң оон-даа соңгаар экономиктиг сайзаралынче, бистиң хамаатыларывыстың айыыл чок чоруунуң айтырыгларынче углаан. 
  2016 чылда эрге-чагырга органнарының ажыл-чорудулгазында аңгы угланыышкынны аграр секторнуң хөгжүлдезинче тускайлап, сайгарлыкчы чорукту деткиири-биле үндүрүг онаалдазын эвээжедир хемчеглерни көрген. Бүгү чурт хемчээлинге үндүрген 50 млрд. рубль түңнүг федералдыг мега-төлевилел-биле чаа уруглар садтары база школаларны тудары планнаттынган. 
  Малчыннарны деткиири эң-не чүүлдүг. Республика Баштыңының «Кыштаг» эгелээшкини – мал ажыл-агыйын хөгжүдеринге чугула хемчег-дир. Бистер, депутаттар, малчыннар-биле бо-ла ужуражыр болгаш, ол медээни олар өөрүшкү-биле уткуп алыр деп билир бис. Дыка өг-бүлелерниң чедимчелиг чурттап чоруурунуң үндезини - мал азырап турар кижилерге бүгү байдалдарны тургузар херек деп, Шолбан Валерьевич шын чугаалады. 
 Тываның Баштыңы бодунуң Айыткалынга Дээди Хуралга база даалганы берди: республиканың инвестиция сонуургалын бедидеринче угланган нормативтиг-эрге-хоойлу актыларын база катап сайгарып, экижидер талазы-биле хемчеглерни алыр. Салдынган даалганы күүседиринге депутаттар корпузу белен. 
 База ол ышкаш Тывага Аалчыларның чылын чарлаанын деткип тур бис. Амгы үеде тыва черде 100 ажыг чоннар чурттап турар, олар байлак, хүндүлээчел, хөй талалыг бистиң республикавысты көргүзер дээн төлевилелге боттарының катаптаттынмас үлүүн киирер боор. 
 Тываның Баштыңының Айыткалында идип үндүрген бүгү-ле үзел-бодалдарын амыдыралга боттандырар дээш, шуптувус, хөй националдыг ниитилеливис, бүгү чүвени кылырынга белен дээрзинге бүзүрээр мен.

Возврат к списку