Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Прокуратура ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Прокуратура ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 12.01.2016
 Тываның прокуратуразының хүндүлүг ажылдакчылары болгаш хоочуннары! 
 Силерге профессионал байырлалыңар – Прокуратура ажылдакчызының хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедирдим. 
 Прокуратураны чөптүг чоруктуң чөленгиижи деп адаары таварылга эвес. Кижиниң болгаш күрүнениң эрге-ажыктарын камгалаары, хоойлу мурнунга бүгүдениң дең чоруу дээш демисежири – бедик угаан-бодалды болгаш мөзү-шынарны, тура-сорукту болгаш улуг харыы­салганы негээр онзагай ажыл-үүле. Силерниң кижи бүрүзүнде корум-чурумнуң болгаш хоойлу сагылгазының, а ол дээрге хуу кижиниң болгаш хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң илерээшкини сиңниккен. Ынчангаш силерниң байырлалыңар хөй-хөй кижилерниң өөрүп четтириишкини-биле холбашкан. 
 Республика прокуратуразының коллективи мындыг бедик негелделерге дүгжүп турар дээрзинге база мурнуку чылдарда коллегаларыңарның тургузуп каан чаңчылдарын сагып, чөптүг эвес чорукка эптеш чогу болгаш буруу чок кижилерни камгалаар херекке шынчы болуп турарынга бүзүрээр мен. Кем-херек үүлгедиишкиннери-биле база коррупцияга удур ниити демиселге база Тывага турум чорук болгаш хөй-ниитиниң эп-сеткилдиг чоруун быжыг­лаар херекке Силерниң киирип турар улуг үлүүңерни демдег­лээри меңээ өөрүнчүг.
 Ак сеткилдиг, албан-хүлээлгеңерге шынчы бердингениңер дээш өөрүп четтирдим. Силерге быжыг кадыкшылды, буян-кежиктерни база Тываның болгаш ооң чурттакчы бүрүзүнүң чаагай чоруу дээш, бүгү Россияның чечектелиишкини дээш шупту-ла ажыл-херектериңерге, эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни күзедим. 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Возврат к списку