Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мал кыштаглаашкыны Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының хайгааралында

Мал кыштаглаашкыны Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының хайгааралында 12.01.2016
 Ооң дугайында Тываның Чазааның хуралында сайгарган. 
 Тывада өнчү хамаарылгазы чокка 2964 кыштаглар бар. Республикада 159 муң баш бода малдың 67,1 муңу инек. 1239,4 муң баш хой, өшкү, ооң 659,0 муң бажы төрүүр мал, 65,7 муң чылгы мал кышты хүр эртип турар. 
 Улуг ажыл-агыйлар саар, төрүүр малга база ооң чаш төлүнге мал чеминиң курлавырын бербишаан, өске малды амдыызында одарже оъткарып турар. Мал чеминге белеткээн 157,5 муң тонна сигенниң 122,6 муң тонназы ам-даа бар. Курлавырда 1,6 муң тонна мал чиир тараа, 0,5 муң тонна дус хевээр. Сүт-бараан бүдүрүлгелери хүнде ортумаа-биле 544 литр сүттү саап ап турар. 
 «Каа-Хем» МУБ 2015 чылдың декабрьда хүнде 193 литрни ап турган болза, ам ол көргүзүг 183 литрде бадып келген. Тываның көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчызы Дмитрий Долгополов ол көргүзүгнүң кудулааны мал чеминиң чедишпейн турарында деп тайылбырлаан. «Каа-Хем» МУБ-та 82 тонна сиген бар, ынчалза-даа мал чиир тараа биле хоолулуг чем чок. Ажыл-агыйга чедишпээн мал чемин садып алырынга саң-хөөнү аңгылаан. 
 Таңды кожууннуң «Тывахолдинг» АҮК ААН-ның удуртулгазынга курлавыр мал чемин тургузарын айыткан. Амдыызында арткан 63 тонна сиген, 22 тонна мал чиир тараа, 3 тонна дус малдың хереглелин хандырарынга чедишпес. "Тывахолдинг" АҮК-түң төрүүр малынга немелде чемни берип, тургуза азыраар апаар. 
 Сөөлгү ийи неделя дургузунда хар дүшпээн база хадываанындан, малчын турлагларже баар оруктар эки байдалда. Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумунуң аалдарынче чедери арай хирелиг. Ында харның кылыны 40-43 см чедип тура болгаш, малды одарладыры бергедээн. Ынчангаш малга немелде чем херек. 
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының специалистери Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында хынаашкынныг үнүүшкүннерже үнүп, херек таварылгада чер-черлерге дузаны көргүскен.
 Ол-ла хонуктарда бөрүлер-биле демиселди база чоруткан. Бо хүнде бөрү аглаар 119 бригада республика двискээринде ажылдап турар.

Возврат к списку