Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында хоккейжилерге чаа шөлчүгешти кылган

Тываның найысылалында хоккейжилерге чаа шөлчүгешти кылган 19.01.2016
 Кызылдың Мурнуу микрорайонда, «Сүбедей» спорт комплекизиниң дужунда чаа хоккей шөлчүгежин тургускан. 
 Ындыг өске шөлчүгештерге деңнээрге, ойнакчыларга таарымчалыг байдалдарны ында тургускан. Идик-хеп уштур, душтанып чунуп алыр өрээлдер болгаш ажыктыг өске-даа чүүлдер бар. 
 Ол хоккей ойнаар черни хоккейниң тус чер федерациязының болгаш эки турачыларның күжениишкиннери-биле кылган. Владимир Путинниң 2011 чылда саналын езугаар тургустунган Дүнеки хоккей лигазында — хоккейге хандыкшылдыгларның спортчу организациязының составында Тывадан кирип турар командалар бар дээрзин сагындыраал. Баштайгы уттундурбас оюнга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хүндүлүг аалчы болуп киришкен.
  — Идепкейлиг чорууңар дээш четтирдим — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. — Спорттуң дыка хөй сураглыг киржикчилери шак мындыг шөлдерге ойнап эгелээн болдур ийин. Ындыг үени катап тургузуп турарыңар эки-дир. Ол күжениишкиниңер дээш четтиргеним илереттим, моон соңгаар-даа деткимчени көргүзер мен. Ажылга мындыг ак сеткилдиг хамаарылга ховар боор чүве-дир ийин. Силер ону сегирип алгаш, кылып кагдыңар ышкажыл. Ындыг чорукту хүндүлээр апаар. Кызылда мындыг алды шөлчүгеш бар. Хоорайга ооң чедишпези чөп. Ону эгелеп алган-дыр бис. «Спортту — бажыңнар чанынче!» деп төлевилел күүсеттинген. Спорт шөлдери көстүп келген, күш-культура эрттирер черлер бар апарган. Ону шын деп санаар мен. Аныяк салгалывыстың кадык болгаш угаан-сарыылдыг болурун күзээр болзувусса, хамыктың мурнунда амыдыралдың кадык хевирин тургузар херек. Спорт чокта амыдыралга чүнү-даа чедип ап шыдавас сен. Хоккей командаларында эр улустуң быжыг найыралы силерниң амыдыралыңарга дузалыг болур. Бодум база конькиге маңнап өөренип алыр мен. Ону силерге аазадым. Спорттуң ол чараш хевиринче боттарыңарның үлегериңер-биле эш-өөрүңерни хаара тудуп тур силер. Чедиишкинни күзедим! 
 Шолбан Кара-оолдуң чугаалап турганы найыралдыг эр улустан тургустунган хоккей командазында ойнакчыларның күзели боттарының шөлчүгежин тудуп алганы-биле амыдыралга боттанган. Каш чыл бурунгаар-ла планнап, белеткенип эгелээннер. «Дүнеки хоккей лигазының составынга Тываның ойнакчылары Красноярскиден Москвага, Сочиге чедир аңгы-аңгы хоорайларның маргылдааларынга киржир аргалыг болганнар — деп, Хоккей федерациязының даргазы Игорь Дулуш чугаалаан. — Маңаа бүгү курлавырларын хаара туттувус. Чамдык улус акша-хөреңги берген, өскелери материалдар-биле дузалаан. «Кара» ажылды шупту кылып турган. Эш-өөрүвүстү-даа хаара туткан бис. Субботник аргазы-биле тудуп тургаш, 2-3 ай дургузунда түңнелдерни чедип алдывыс. Ажык шөлчүгешке чырык кииреринге дузалааны дээш, Кызылдың мэриязынга өөрүп четтирдивис. 
 Уттундурбас баштайгы оюн чыын­ды ийи команданың аразынга болган, аңаа «Нойон», «Ирбис», «Субедей», «Динамо» клубтарның төлээлери, оон­ туржук кожууннар коман­даларының кежигүннери кирген. Маргылдааның эгелээнин чарлаан бөмбүктү Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол октаан. 
 Тываның хоккей федерациязының дыңнатканын езугаар алырга, мячилиг хоккейни кожууннарда дыка ойнап турар апарган. Амгы үениң чаа оюну — ринк-бенди бүгү делегейде нептереп турар. Ол дээрге мячилиг биче хоккей-дир. Командага 5 кижи кирер. Ооң түңнелинде оюн шалыпкын болгаш дүрген болур. Шайбалыг хоккей ойнаар чаа шөлге ринк-бенди маргылдааларын эрттирерин база шенээр деп турар. 
  Хоккей шөлчүгежин хоккей федерациязы болгаш эки турачылар ажаап-тежээр. Аңаа ойнаарының графигин чоокку үеде тургузуптар, ону тургускан идепкейлиглерниң кол сорулгазы — ол шөлчүгешке күзелдиг бүгү кижилерниң, ылаңгыя бичии уругларның, хостуг кээп ойнаары болур. Ынаар халас кирер. 
 Тываның Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле яамызының дыңнатканы-биле алырга, республикада чуңгулаар 86 шөлчүгеш бар, аңаа күзелдиг кижи бүрүзү ойнап болур. Чоокку үеде Кызыл-Мажалыкка ол черниң башкыларының күжү-биле туттунган хоккей шөлчүгежи база ажыттынар.

Возврат к списку