Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы көдээ черниң котельная ажылчыннарынга хүндүлел бижиктерни болгаш акша шаңналдарын тывыскан

Тываның Баштыңы көдээ черниң котельная ажылчыннарынга хүндүлел бижиктерни болгаш акша шаңналдарын тывыскан  27.01.2016
 Чаа-Хөл суурнуң котельнаязы - чылыг-хандырылга организацияларының аразында ажылдың шынары-биле көскү черде. 
 Эрткен дыштаныр хүнде республиканың баштыңы Чаа-Хөл кожуунга ажыл албан аайы-биле чорааш, тус черниң ЧЭТ-иниң ажылын барып көрген. Котельная штат чуруму-биле, кандыг-даа онзагай болуушкуннар чок ажылдап турарынга чазак даргазы Шолбан Кара-оол үнелелди берген. Үш котелдуң ийизин одап турар, үшкүзү - курлавырда. 
 ТР-ниң чылыг болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол: «Чаа-Хөл суурда котельная чылыдылга организацияларының аразында үлегерлиг чер. Мында агрегаттарны үезинде септээр ажылдарны чурумчудуп, кол-ла чүүл – айыыл чок ажылды хандырганы көскү. Одалга сезону эгелеп турда Сундуй кудумчузунда чылыг дамчыдылгазынга үрелиишкин болган, ону каш шак дургузунда чайлаткан. Ооң соонда озал-ондак-даа болбаан» - деп демдеглээн. 
  Хүнде 18 тонна хөмүр чарыыр болгаш, одалга сезонунда 207 тонна одаар чүүлдү кулдавырлаар. Норма езугаар чугула курлавыр ам-даа бар. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бүдүрүлгеде айыыл чок чоруктуң хемчеглери эки чоруттунганын демдеглээн. ЧЭТ-тиң девискээрин херимнээн, участокче эрттирер пунктуну тургускан, долгандыр видеохайгараал камераларын аскан. Чаа-Хөлдүң котельнаязы 80 чылдарның ортаа үезинде ажылдап эгелээн. Бо үеде ында капиталдыг септелгени кылган: үш котел агрегаттарының колосниктерин солаан, ол суугуларны хаажыладыр кылган.
 Республиканың баштыңы ЧЭТ-тиң Чаа-Хөл участогунуң начальниги Владислав Байыр-биле база ужурашкан. 28 харлыг аныяк удуртукчу дээди юридиктиг эртемниг, аңаа немей Тываның күрүне университединде «хоорай тудуг ажыл-агыйы» мергежилде бот-өөредилге-биле өөренип турар. Бүдүрүлгени кезип тургаш, Шолбан Кара-оол аныяк удуртукчу ажылдаар кабинединде кижи кылган тренажерлуг болганынче кичээнгейни углаан. Хостуг үезинде каш мергежилгелерни кылып, спорт болгаш сагылга-чурумга бодун быжыктары дээнин ол үнелеп демдеглээн. 
  «Чаа-хөлчүлерниң бажыңнары база суурнуң социал албан черлери доктаамал чылыг турзун дээш, кызып ажылдап турар бис. Чурттакчы чон-биле ажылды чурумчуткан. Ындыг болзажок оларның талазындан өрениң түңү 350 муң рубль» - деп Владислав Байыр чугаалаан.
 Кожуунда улуг бүдүрүлге - Тыва Республиканың «ТЭК-4 БК» КУБ-туң Чаа-Хөл участогунда 30 хире кижи ажылдап турар. Тываның Баштыңы ажылчыннар-биле чугаалажып тура, шалың төлевириниң талазы-биле айтырыглар бар бе деп, сонуургаан. Декабрьның шалыңын үезинде алганын, ынчангаш өре чок дээрзин чугааланнар. Ортумак шалың – 11 муң рубль. 
 «Бо котельнаяда барык 20 чыл ажылдап тур мен. Ооң мурнунда котелдар септелгезинге хамаарыштыр айтыргалар турган чүве. Ам ону тускай бригадалар кылып тура болгаш, ындыг чугула айтырыглар чок. Кол-ла чүве – акша-шалың саадаар чүве биске турбаан, үезинде ап турар бис» - деп, электромонтер Вячеслав Сундуй-оол чугаалаан. 
 Шолбан Кара-оол, суурнуң 59 чурттакчы бажынарын, 16 социал объектилерин хандырган Чаа-Хөлдүң ЧЭТ коллективтиң шынарлыг ажылы дээш өөрүп четтиргенин илередип, ол-ла туружун салбазын күзээн. 
  Тываның Баштыңы котельнаяның ажылдакчылары - Владислав Даваа, Владислав Байыр, Юрий Кенден, Владислав Сундуй оларга хүндүлел бижиктерни болгаш акша шаңналдарын тудускан.

Возврат к списку