Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шагаа-биле малчыннарже үнүүшкүннерни байырлал шинчилиг эвес, а ажыктыг чорударын сүмелээн

Тываның Баштыңы Шагаа-биле малчыннарже үнүүшкүннерни байырлал шинчилиг эвес, а ажыктыг чорударын сүмелээн  05.02.2016
 Чоннуң байырлалы Шагаа бүдүүзүнде, чазак кежигүннери биле кожуун чагыргаларының удуртукчулары, малчын коданнарже үнүүшкүннерни чорудары чаңчылчаан. Ындыг болзажок, Тываның Баштыңы Кызыл кожуунга ажыл-агыйжы албанының үезинде, малчыннарже үнүүшкүннерни байырымныг эвес, а элээн ажыктыг кылдыр чорударын чагаан.
  «Ол дээрге малчыннарже үнерде кижи эмчилерин болгаш ветеринарларны албан алыры-дыр. Бо дилег шупту кожууннарга база хамааржыр. Аалчылар кээр дээш артык чүүлдер, аъш-чем белеткеп турбас кылдыр, малчыннар-биле баш бурунгаар дугуржур. Үнүүшкүн - байырлал хемчээ эвес, а күш-ажылдың кижилерин деткииринче угланган комплектиг ажыл-чорудулга, анаа-ла ажыктыг чугаалажылга болур ужурлуг» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 Республика Баштыңы Кызыл кожууннуң чагырга бажыңынга келгеш, ажылдакчыларның ажылдаар өрээлдерин эргий кезээн. Хамаатылар-биле ажылдаар өрээлдиң эки дериттингенин демдеглээн, ынчалза-даа ажылдакчылар ажылче озалдап турарын эскерген. Ынчангаш муниципалдыг албан-хаакчыларның чурумунче кичээнгейни углаарын сүмелээн. 
 Кызыл кожуун чагыргазының даргазы Валентин Ендан биле Төлээлекчилер хуралының удуртукчузу Степан Достай одалга сезонунуң, мал кыштаглаашкынының база ажыл-агыйларның мал чеми-биле хандырылгазының дугайында илеткээннер. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» база «Чемгерикчи инек малывыс» төлевилелдерниң бирги хемчеглерниң эрткенин Валентин Ендан тодаргайы-биле чугаалаан. 
 Бо ийи төлевилел көдээ чурттакчыларның улуг сонуургалын болдурган. 
 «Төлевилелге киржир кижилерге шыңгыы шилилдени чорудуп турар бис. Чүгле чаңгыс Сукпак суурга безин чон үш катап чыылгаш, боттарының санал-оналын киирген. Изиг-изиг маргыжыышкыннар база тургулаан. Ол ындыг болур ужурлуг-даа, чүге дизе, күрүне деткимчезин кымга бээри ынчан илереп кээр. Күрүне деткимчезин алыр күзелдиг чедимчелиг кижилерниң бары чажыт эвес. Ынчалза-даа ылап шынчы шиитпирни хүлээп алыры чугула дээн силерниң негелдеңерни сагып тур бис» - деп, Валентин Ендан илеткээн.
 Республиканың баштыңы удуртукчулар-биле чугаалажып тура, Кызыл кожуун муниципалдыг эргелеп-башкарылганың кол өзээ-дир, ынчангаш территорияларны хөгжүдериниң чаа эгелээшкиннерин идип үндүрер планда өске кожууннарга үлегер-чижек болур ужурлуг силер деп демдеглээн.
  Амыдырал-хандырылга объектилериниң ажылының шынарын кожууннуң активи-биле кады сайгарган. Кызыл кожууннуң территориязынга бо кыжын ийи коммунал озал-ондаа болганын, оларны дарый чайлатканын регионнуң удуртукчузу демдеглээн. 
 «Дүвүренчиг коңгаже» аңгы кичээнгейни салырын, тус черниң эрге-чагыргазы улуг котельнаяларның одакчыларынга база өске-даа организацияларның бөдүүн ажылдакчыларынга чоок болурун сагындырган.
 «Котельнаяларга боду чедип, ажылчыннар-биле чугаалажыр херек. Ол кижилерниң ажылын сонуургап, оларның күш-ажылын үнелээри чугула» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку