Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы, Тыва Республиканың Чазаа көскү күрүне ажылдакчызы Владимир Ефимович Серяковтуң мөчээниниң дугайында ханы кажыыдал-биле дыңнадып тур

Тыва Республиканың Баштыңы, Тыва Республиканың Чазаа көскү күрүне ажылдакчызы Владимир Ефимович Серяковтуң мөчээниниң дугайында ханы кажыыдал-биле дыңнадып тур  15.02.2016
 Тыва АССР-ниң Министрлер Чөвүлелин удуртуп чораан Владимир Ефимович СЕРЯКОВ 84 харлап чорааш, амыдыралдан чарлып чоруткан. 
 Владимир Ефимович Серяков 1934 чылдың январь 1-де Омск облазының Кормилов районунуң Черниговка суурга төрүттүнген. Бодунуң төрүттүнген чери Кормилов районунда Куйбышев аттыг колхозка 18 харлыында колхозчу болуп күш-ажылчы базымын эгелээн. Бир чыл эрткенде, Чернигов ортумак школазының секретарь-кассири апарган. 1954 чылда Омскиниң Киров аттыг көдээ ажыл-агый институдунче өөренип кирген. Ону 1959 чылда «зоотехник» эртемниг дооскаш, Тывага ажылдап чедип келген. Районнуң көдээ ажыл-агый инспекциязының кол зоотехнигинге, «Октябрь 30 чылы» колхозтуң дуржулга-бүдүрүлге ажыл-агыйының кол зоотехнигинге, Таңдының көдээ ажыл-агый эргелелиниң начальнигиниң оралакчызынга, начальнигинге ажылдап чораан. 1966 чылда Владимир Ефимович Серяков Тываның Көдээ ажыл-агый яамызын удуртуп эгелээн. Дөрт чыл эрткенде, Тыва АССР-ниң Министрлер Чөвүлелиниң Даргазының бирги оралакчызы апарган. Ол албан-дужаалга алды чыл ажылдааш, Владимир Серяков СЭКП Тыва обкомунуң ийиги секретарынга соңгуткан. 
 1980 чылдарның эгезинде В.Е. Серяков СЭКП ТК-ның чанында Ниитилел эртемнериниң академиязының дыңнакчызы апарган, академияны дооскан соонда Моол Арат Республикаже бир чыл хуусаалыг ажылдап чоруткан. Ол хуусаа доостурга, ол база катап Тывазынче ээп келген. Министрлер Чөвүлелиниң Даргазының оралакчызынга үр эвес ажылдааш, 1984 чылдан 1990 чылга чедир ол Тыва АССР-ниң Министрлер Чөвүлелин даргалап келген. 
 1990 чылда В.Е. Серяков Москваже чорупкан. 1994 чылга чедир РСФСР-ниң, ооң соонда Россия Федерациязының составында Күрүне комитединиң даргазының оралакчызы албан-дужаалга национал политиканың айтырыгларын харыылап турган. 1994 чылдан эгелээш, Россияның Президентизиниң Администрациязының эргелелинге Федерацияның субъектилериниң айтырыгларын харыылап эгелээн. В.Е. Серяков РФ-тиң Президентизиниң девискээр эргелелинге баштай Урал болгаш Сибирь талазы-биле килдис начальнигинге, ооң соонда девискээр эргелелиниң начальнигиниң оралакчызынга ажылдаан. 1999 чылдан 2007 чылга чедир Владимир Ефимович Ханты-Манси автономнуг округтуң Администрациязының РФ-тиң Президентизиниң чанында төлээ чериниң удуртукчузунуң оралакчызынга ажылдаан.
  2007 чылдың ноябрьда Владимир Ефимович Серяковтуң салым-хуузу база-ла Тыва-биле холбашкан. Ол Тыва Республиканың Москва хоорайда бүрүн эргелиг төлээзиниң бирги оралакчызынга томуйлаткан. Ол албан-дужаалга В. Серяков амыдыралының сөөлгү хүннеринге чедир ажылдаан, ону барык төрээн чурту апарганы республиканың хөгжүлдезиниң айтырыгларынче доктаамал хаара тудар турган. 
 Владимир Ефимович Серяковтуң хөй чылда үре-түңнелдиг ажылын дыка хөй шаңналдар болгаш хүндүлүг аттар-биле демдеглеп келген. Ону Күш-ажылдың Кызыл Тук деп 2 орденни, «Хүндүлелдиң Демдээ» орден, «Эрес-шудургу албан-хүлээлге дээш» шылгарал демдээ, «Кур черлерни шиңгээдип алганы дээш», «ССРЭ-ниң Чепсектиг Күштериниң 60 чылы», «Москваның 850 чылынга тураскаал» медальдар-биле шаңнаан. 2007 чылда Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Чарлыы-биле Владимир Ефимович Серяков Тыва Республиканың Ордени-биле шаңнаткан. 
  Тываның чурттакчылары Владимир Серяковту могаг-шылаг чок күш-ажылы-биле Тываның көдээзин чаарткан, Азияның бурунгу төвүнге чаа-чаа хоорайларны болгаш суурларны, үлетпүр бүдүрүлгелерин болгаш социал объектилерни туткан, республиканың хөй националдыг чонунуң чаагай чоруун болгаш амыдыралының деңнелин бедидеринге улуг салыышкынны киирген кижилерниң бирээзи деп үнелээр.
  Владимир Ефимовичиниң дугайында чырыткылыг тураскаал ону билир болгаш кады ажылдап чораан кижилерниң чүректеринге кезээде артар. 
 Тыва Республиканың Чазаа мөчээн кижиниң өг-бүлезинге, төрел болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илередип, эгиттинмес чидиригни үлежип тур. 
 Ш.В.Кара-оол, К.Т.Даваа, В.А.Фалалеев, А.П.Дамба-Хуурак, О.Д.Натсак, А.М.Монгал, С.К.Ондар, К.А.Бичелдей, А.В.Пак, М.Д.Ооржак, О.М.Белоконь, О.С.Достай, Е.В.Каратаева, Ю.А.Килижеков, А.Б.Свинцов, О.О.Бады, Э.К.Чульдум, Р.В.Кажин-оол, Ю.Д.Тыт-оол, А.К.Тамдын, О.Э.Донгак, Л.Ш.Тас-оол, Ч.С.Кыргыс, Ю.О.Ооржак, А.А.Шойгу, В.В.Останин, Ш.Ч.Монгуш, А.Ф.Лобанов, Д.И.Оюн, В.Т.Ховалыг, Х.Д.Монгуш, C.К.Долгар.

Возврат к списку