Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызыл хоорайның аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн эде чаартып эгелээрин Тываның Орук-транспорт яамызы дыңнаткан

Кызыл хоорайның аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн эде чаартып эгелээрин Тываның Орук-транспорт яамызы дыңнаткан 18.02.2016
 Кызыл хоорайның аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн эде чааартыры-биле холбашкан ажылдар 2016 чылдың апрельден эгелээри-биле, ол дилиндекке кызыгаарлаашкынны киирерин Тываның Орук-транспорт яамызы дыңнаткан. 
 Ол шөлдүң эде тудуушкуну доозулгужеге Кызыл-Москва-Кызыл дорт авиарейстиң ужудуушкунун түр соксадыр. Чүге дизе, агаар суднозун хүлээп, ужудуп үндүрер дилиндектиң узуну 1200 метр болур. Бедик дагларлыг база чайгы үеде 40 градус чедир изий бээринден, эде тудуушкун үезинде чүгле АТР-42 марканың самолеттары ужар. Ылавылаарга, Красноярск, Новосибирск база Иркутск угланыышкынныг авиаужудуушкуннарны чорудар. 
 Бөгүнде Новосибирск-Кызыл-Новосибирск, Красноярск-Кызыл-Красноярск рейстерде авиааргыштырылга чоруп турар. Неделя дургузунда Иркутск-Кызыл-Иркутск рейс талазы-биле айтырыг шиитпирлеттинер. Кызыл–Красноярск–Кызыл авиарейс расписание езугаар понедельник биле субботаларда, Новосибирск-Кызыл-Новосибирск авиарейс понедельник, среда база суббота хүннеринде ужар. 
 Планда көрдүнгени-биле, аэропорттуң эде тудуушкуну 2017 чылда доостур ужурлуг, ынчан кандыг-даа хевирлиг агаар судноларын хүлээп алыр арга тургустунар болгаш аргыштырылганың хемчээли улгадып, ачы-дузаның шынары экижиир. Республиканың эрге-чагыргазы эде тудуушкун ажылдары доосту бээрге, национал аэропорт четкизинден үнүп болур хире айыылдан чайлап, аэропортка делегей чергелиг эрге-байдалды тыпсырын чедип алыр планныг. 
 Ужудуп-хондурар чаа шөл бүгү-ле херек инфраструктура – чырык хандырылгазы база чырык-медээ дериг-херекселдери, судно тургузар черлер, чаа башкарыкчы оруктар дээш өске-даа чүүлдер-биле хандыртынар.

Возврат к списку