Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Байлак - тыва чоннуң хей-адын көдүрген хөгжүмчү кыс

Тываның Баштыңы: Байлак - тыва чоннуң хей-адын көдүрген хөгжүмчү кыс 01.03.2016
 Бо удаада, Тыва национал оркестриниң артизи – барабанчы кыс Байлак Монгуш бодунуң эш-өөрү, кады ажылдаан коллегалары-биле уран чүүлдүң бир чаа арынын тыва көрүкчүлерге ажыткан. 
 Тыва уран чүүлдүң сылдыстарының одуруунда кайгамчык талантылыг кыстың тыптып келгенин, чон шагда-ла чугаалажып эгелээн. «Кыс кижиниң эвес-тир» деп санаар мергежил – дээди тускай эртемниг барабанчы кыс уран чүүл болгаш культура ажылдакчыларының янзы-бүрү оюн-көргүзүүнге оюнун бараалгадып эгелээнден бээр ындыг-ла үр болбаан-даа ышкаш. Ынчалза-даа… Ийе, ынчалза-даа ооң сцена кырынга дыңнаксанчыг оюн-көргүзүү сагыш-сеткилдерге кайгап ханмаан магадаашкынны арттырган. 
 Ук-салгалындан алгаш көөрге, кырган ада-иези-даа, ава-ачазы-даа культура ажылдакчылары чораан болгаш, Байлактың хан-дамырында хөгжүм үнү агып турар деп болур. Кырган-авазы Зоя Сюрюновна Ооржак уйнуунуң ындындан саарлып турар салым-чаяанын сайзырадыры-биле, республиканың салым-чаяанныг уруглар школа-интернадында хоочун башкы Валерий Дыртый-оолович Ондарның клазынче киирген. Байлак башкызының билдилиг удуртулгазы болгаш өөредииниң ачызында, соктап-кагар хөгжүм херекселдерниң хуулгаазын делегейиниң чажыттарын шиңгээдип, кандыг-даа чоннарга билдингир хөгжүм дылы-биле бодунуң талантызын бараалгадып эгелээн.
 Ооң допчу намдарында – соктап-кагар хөгжүм херекселдеринге делегей чергелиг мөөрейлерниң каш дакпыр лауреады аттар барын сагындыраал. Республиканың уругларның уран чүүл школазынга база Красноярскиниң күрүнениң хөгжүм болгаш театр академиязының чанында колледизинге, оон академияның бодунга өөренип тура, кызымак күш-ажылы-биле чайынналчак чедиишкиннерни чедип алган. Студент үелеринде Байлак Россияның Культура болгаш кинематография талазы-биле федералдыг агентилелдиң «Аныяк салым-чаяанныглар» стипендиязын ап турган. Красноярск хоорайга барабанчыларының «Drum beat» баттлынга (чижилгезинге) чаңгыс эвес удаа тиилээни – студент кыстың хөй талалыг профессионал мергежилиниң херечизи. Ынчан Байлак Вадимовна улуг-улуг хоорайларда оркестрлерден, оларга ажылдаарын сүмелээн чалалгаларны хөйү алган. Ынчалза-даа Байлак чүгле төрээн Тывазын шилип ап, профессионал дээди эртемниг барабанчы кыс бооп чанып келген… 
 Эрткен дыштаныр хонукта, чогаадыкчы акы-угбаларының, эш-өөрүнүң сүмези-биле, бодунуң бирги улуг концертин чонунга бараалгадып, баштайгы ажылчы базымнарының түңнелин көргүскен. 
 Тываның хөгжүм-шии театрынга Байлак Монгуш улустуң аас чогаал хөгжүмүнден эгелээш, джазка чедир хөгжүмнүң каш янзы угланыышкыннарын чон сонуургап дыңнаан. Барабанчылар ансамблиниң оюн-көргүзүү хей-аътты оттуруп, бурунгаар дидим хөделиишкиннерже кыйгырып турганзыг, түрлүг кылдыр көзүлген. Япон хөгжүм аялгазын, артында-ла, «шу-де!» деп төндүрүптерге, көрүкчүлер «часты» берген дег. 
  А тыва чоннуң хүн бүрүде эдилеп чораан эдилелдери: согааш-бала, деспи, дээрбе, шаажаң аякка хөгжүмнү ойнап чораанын Байлак бо удаада тывынгыр, чогаадыкчызы-биле көрүкчүлерге чедиргенин, көрүкчүлер диңмиттиг адыш часкаашкыны-биле үдээн. Номер бүрүзү бодунуу-биле ылгалып, улам ханылап, көрүкчүлерни чаа агымнарже хаара тутканзыг. 
 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның ховар кыстарының бирээзи – Байлак Монгушка байыр чедирери-биле үнүп келгеш, ооң талантызын онзалап демдеглээн:
 «Бистиң чуртувуста бирги космонавт, бирги ужудукчу деп, хүндүткелдиң үнелээшкиннери барын билир бис. А бистиң республикавыстың ховар чараш эртинези Байлак Монгуш - Тывада бирги профессиоал барабанчы кыс бооп уран чүүл болгаш культура амыдыралының төөгүзүнче ады кирген. Красноярскиниң музыка болгаш театр академиязынга эртем-билигни чедип ап турар чылдарында, крайның губернаторунуң грантызын безин чаалап ап турганын чугаалаарга безин, чоргааранчыг. 
 Дөрт чыл бурунгаар, Москва хоорайга япон император деңнелиниң барабанчылар ансамблиниң улуг концертинче, меңээ чалалга келген. Чазак оркестриниң удуртукчузу Тимур Дулуш биле тыва национал оркестрниң дирижеру Аяна Монгушка, япон барабанчылар ансамблиниң оюн-көргүзүүн барып сонуургап, тывалар бистерде барабанның кыйгызынга дүгжүп турар хей-аът бар-дыр ийин, шиңгээдип көрзе деп саналды киирген мен. Бистиң хөөнүвүс, сеткиливис, хей-адывыс-биле хөөннеш дайынчы хөгжүм черле турган деп бодаар мен. Культура сайыдының база бир төлевилели бар. 
 Тыва эр кижиниң самы деп чүл деп. Төөгүден көөрге, Субедейни-даа, Шойгуну-даа чижекке алыр болза, тыва эрлер маадырлыг дайынчылар чораан. Ол хире бедик маадырларлыг, дайынчыларлыг чоннуң, бистиң, урянхайларның тиилелгелиг самы база турган чадавас. Кавказ чоннарында эр кижиниң лезгинказы, Моолда эгин самы канчап бар-дыр. 
  А Байлактың төлевилели - барабанчылар ансамблин тургузар. Ол санал-бодалды Байлак амыдыралда боттандырып эгелээниниң херечилери бодуңар. Барабанчылар ансамблин тургузар төлевилелди бистиң бо кызывыс эчизинге чедиреринге бүзүрелим улуг.
 Барабаннап ойнаары – хөгжүмден хөй уткалыг. Барабанның дыңзыг согуу тулчуушкун үезинде дайынчыларның тура-соруун көдүрүп, а онза байдалдарда байырлал шинчизин улам күштелдирер. Шажынчы езулалды чорудуп турар хам безин дүңгүрүн соктай бээр ийик чоп. Эң-не бурунгу хөгжүм үнү ол-дур. Ынчангаш барабанның үнү делегейниң шупту культураларында бар. Ынчангаш баштайгы, дээди эртмениг барабанчы кызывыска ажылдап-чурттаарынга эптиг байдалды тургузары-биле, күрүне бюджединден эвес, бажыңдан садып бээривисти аазадым. Тыва чоннуң уран чүүлүнүң хевири – барабанның дыңзыг согуу оон-даа улам бедиктерже ужуксун!» 
  Байлактың оюн-көргүзүүнге хамаарыштыр үнелелди көрүкчүлер база берген. 
  Ай Лана, үе-чергези: «Онза солун оюн-көргүзүгнү бөгүн Байлак Моңгуш болгаш ооң эштери бараалгатты! Номер бүрүзү - эртине! Чүгле тыва чоннуң эт-херекселдери - деспи, уур-бала, эдирээ, дээрбе, аяктар дээш, ойнаан аялга олурар кижи бүрүзүнүң "генетиктиг сактыышкын" деп чүвезин азы болза, өгбелерниң дугайында бодалды оттуруп эккелген боор. Уран чүүл кижилери келир үени кымдан мурнай "билип", оюн-тоглаазынга көргүзе бээр дээр. Ынчап кээрде келир үевис болза-даа чырык, чараш-тыр, эштер. Оон ыңай, бистиң ынак хөгжүмчүлеривистиң күүселдези-биле аялгалар соктаар хөгжүмнер-биле катай бир чаа үннү ап, оон-даа долу-чаагай апаар-дыр. 
 Байлак Моңгуштуң чазылган чечээ-биле кады, бо хүнде, уран-чүүлүвүсте база бир час дүшкен! 
 Кижи бодаарга хөөмей-сыгытка оон өске чүү-даа херекчок ышкаш, а дөмей-ле ону кончуг таптыг таарыштырып шыдаар кандыг кончуг талантылыг артистерлиг улус боор бис! Аяна Самыяевна, Оксана Түлүш, Андрей Моңгуш, Игорь Кошкендей, Ай-Хаан Ооржак, Хөгжүмчү, Эзеңги, Үер дээш, шуптузунга четтирдивис!!! Оларның аразында дең-хаяң Байлак Моңгуш - тыва уран чүүлдүң чаа сырыны, чаа агаары, чаа каасталгазы-дыр! Шак-ла бо концертте дег бедик шынарлыг, деңнелдиг, уткалыг, кижи-сеткилин хандырар, өөртүүр аялга, ыры-шоор чонга калбаа-биле тараар, сайзыраар ужурлуг!" 
Алдын-Чечек Ховалыг, хөгжүмчүнүң мөгейикчизи: 
«Хөгжүмчү дээрге кымыл ол? Хөгжүмчү дээрге Байлак Монгуш-тур!!! Залды шыгырт долган, иштики сагыш-сеткили аштаан, соок кышты эртип, шылап-могаан эжиң-өөрүң, чон биске allegro темпи туткан чалбырааштыг изиг ритм-согууң-биле чүректеривис оттуруп "витаминниг, амданныг" хөгжүмнүг чемиң-биле хүндүледиң, эргим өңнүк Байлак. Чаа-чаа чогаадыкчы чедиишкиннерни күзеп тур бис».

Возврат к списку