Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дээди Хуралдың депутаттары: Бергедээшкиннер турза-даа, Тыва амыдырап, ажылдап турар

Дээди Хуралдың  депутаттары: Бергедээшкиннер турза-даа, Тыва амыдырап, ажылдап турар 05.03.2016
 Виталий Бартына-Сады, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) Айыыл чок чорук, корум-чурум болгаш кызыгаар айтырыгларының талазы-биле комитет даргазы: 
 - Чурттуң Президентизи Владимир Владимирович Путин бодунуң ажылдаар черинге ийи регионнуң – Бурятия биле Тываның удуртукчуларын хүлээп алганын шупту төп каналдарга көргүстү. Чурттуң баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолду хүлээп алганынга дыка таарзындым, ону республиканың чурттакчыларынга хүндүткелдиң база чаагай сеткилдиң демдээ деп санаар апаар. 
  Бистиң төлээвисти хүлээп алганы мени хей-аът киирди. Мындыг белен эвес үеде, дотациялыг республиканың удуртукчузу болуру, дыка берге дээрзи шын. Ындыг болзажок, Тываның Баштыңы шуптузун тодаргай илеткеди. Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң баштааны республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазын чурттуң Президентизиниң үнелээни – ол эң кол. 
  Чоннуң үнүн алган болганывыста, хажыызында артып калбайн, кады ажылдап турар бис.
 Көдээ ажыл-агыйының хөгжүлдезин, «Бир суур – бир бүдүрүлге», «Чемгерикчи инек малым» дээн ышкаш губернатор төлевилелдерин президент демдегледи. Кижи бүрүзүнге акшаны үлеп шыдавазывысты чер-черлерде муниципалитеттер баштыңнары билип-ле тур боор. Инекти бээривиске ону ажаап-карактап, сүт-саан саап, бызааларын ап, улам өстүрүп, көвүдедип, ажыл-ижин оон-даа ыңай сайзырадып шыдаар кижилерни деткиир апаар бис. Көдээ ажыл-агыйында ындыг күжениишкиннер барын Владимир Владимирович деткээн. Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң удуртулгазы-биле республика шын орукта чоруп олурарын көргүстү. 
 Иван Чучев, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады: 
 - Шагда манаан ужуражылгавыс эрткенинге, чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкынынга, өөрүп тур бис. Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң илеткелинде Тывага 3 млрд. ажыг рубльдиң инвестициязын кииргенин айытты. Көдээ ажыл-агыйынга ону чедип алыры ындыг амыр эвес-тир ийин. 
 Чуртта-даа, республикада-даа байдал нарын. Ийи чыл улаштыр кааңнаашкынныг берге чылдар соонда, малдың баш санын камгалаар херек. 
  Кижилер боттарының-на хүлээлгелерин медереп билбес болу бергенинден, ажылдап безин билбес апарган-дыр бис, аңаа регионнуң удуртукчузун буруудаткан ажыы чок. Ынчалза-даа чеже-даа бергелер турза, Тыва чурттап турар, Тыва ажылдап турар. Владимир Владимирович Путин эгелээшкиннерни деткип турар-дыр. Көрүңер даан, М-54 федералдыг орук талазы-биле даалганы транспорт сайыды Соколовка берди. 
 Чамдыктар бүзүревейн турза-даа, Кызылда ужудуп-хондурар шөл чаартынар, Тывага демир-орук турар. Тыва ажылдаар, чурттаар-даа. Шолбан Валерьевич Кара-оол ол айтырыглары чөптүг шиитпирлеп турары эки-дир. 
  Александр Санчат, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады: 
 - Делегей масштабтыг дыка чидиг айтырыгларны сайгырып турар үеде, Президентиге кирери ындыг амыр эвес деп бодаар мен. Шолбан Валерьевич Кара-оол Тывада социал-экономиктиг байдал дугайында илеткээн. 
 Сөөлгү үеде республикада эки талаже өскерлиишкиннер барын кижилер эскерип турарынга бүзүрээр мен. Тываның Баштыңы бистиң чидиг айтырыгларывысты доктаамал көдүрүп, федералдыг удуртулга-биле сырый харылзаалыг ажылдап турар. 
 Ооң түңнели – эркен чылын Россияның Чазааның 2015-2025 чылдарда Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң дугайында планы бадылаттынган. Ында электроэнергетика, тудуг, көдээ ажыл-агыйының эң-не чидиг айтырыглары кирген. 
 Ужуражылга соонда федералдыг медээлерге эки түнелдерни база чедиишкиннерни демдегледи. 
  Кажан айтырыгларны ындыг деңнелге көдүрүп турда, Россияның Чазаа база Президент боду ам-даа деткиири билдингир.
  Виктор Глухов, ТР-ниң Дээди Хуралында «Чаңгыс демниг Россия» фракцияның удуртукчузу:
  - Эң-не баштай, ол ужуражылгаже республиканың Баштыңын чалааны дээш, «Чаңгыс демниг Россия» фракцияның депутаттарының мурнундан бистиң Президентивис Владимир Владимирович Путинге өөрүп четтиргенивисти илереттим. 
  Ук ужуражылга бистиң республикага база бистиң соңгукчуларывыска чугула болуушкун-дур. Президент биле республика Баштыңының аразында чугаалашкан айтырыгларны телерепортажтың кыска үезинден шуптузун билип алыры болдунмас. Шолбан Валерьевич Кара-оол федералдыг төп, яамылар база ведомстоволар-биле бедик деңнелде шиитпирлеп турар айтырыгларывысты адап, кичээнгей углаар чидиг адырларны таныштырды. Ол дээрге Кызыл аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн чаартыры, М-54 автооруктуң угланыышкыны өскертири, демир-орук тудуу, бистиң инвестиция төлевилелдеривисти боттандырары, инвесторларны хаара тудары-дыр. Оон аңгыда республикага социал объектилер тудуунуң дугайында айтырыгны база сайгарып көрген. 
 Россия Федерациязының Президентизи бистиң айтырыгларывысты шиитпирлээринге дузалаар деп аазааны, ужуражылгада чедип алган чугула чүүл ол деп санаар мен. Федералдыг деңнелдиң яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары-биле кады ажылдажылгага ол чугула. Республиканың чурттакчыларының мурнунда социал-экономиктиг айтырыгларны шиитпирлээринге ол дээштиг базымны бээр.

Возврат к списку