Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчыларынга эмчиже электроннуг бижидилге-биле кирериниң аргазы

Тываның чурттакчыларынга эмчиже электроннуг бижидилге-биле кирериниң аргазы  11.03.2016
 Ол ажыл амдыызында кожууннарда кошкак чоруп турар. Улустуң хөй кезии эмчиже туда манап, оочурлап тургаш кирерин эки деп санаар болгаш, бо чаа чүүлдү кичээнгейге албайн турар. 
 Эмчиниң хүлээп алыышкынынче электроннуг бижидилгениң федералдыг системазын 2013 чылда кииргенин сагындыраал. Электроннуг бижидилге организаторларының бодалы-биле алырга, аарыг кижи биле эмчиниң үезин шын планнап, бир арыг кижини хүлээп алыр ужурлуг нормага чагыртпышаан, «дириг оочурну» чавырылдырар ужурлуг.
 Ол программаның дээштиин чедип алыр дээрге, чамдык аарыг кижилерниң организастыг эвес чоруу шаптыкты тургузуп турар. Ынчангаш ол келбээн кижиниң орнунга кирип алыр күзелдиг аарыг кижилерниң оочурну тургузары бээри ында. Эмчи кижи келген аарыг кижини хүлээп алыр ужурлуг деп санаарлар база бар. 
 Кожуунда киир бижидилгени дыка хөй кижи чугула деп санаар, ырак черден келгеннерни эмчилер баш удур бижидип турбайн хүлээп алыр ужурлуг деп турар. Оон аңгыда чамдык улус бижидип алгаш, өске улустуң үе-шагын-даа бодавайн, чогуур үезинде келбес чоруктар база бар. 
 Интернет чок кижилер регистратурага боттары кээп азы ынаар телефон долгааш, бижидип ап болур. Баш удур бижидип алыр чорукту аарыг кижилерни хүлээп алыр чоруун экижидер болгаш эмнелгелерге ыыт-шимээн үнер чоруктарны болдурбас дээш, организастап турар. Кызыл хоорайның чуртакчыларының 80 хире хуузу электроннуг бижидилге системазын ажыглап турар, а кожууннарда ол хожудаңгай.
  Организакчыларның болгаш харыысалгалыг кижилерниң талазындан электроннуг баш удур бижимелдиң үзүктелиишкинниг чоруунуң чылдагаанын тодарадыры-биле Тыва Республиканың кадык камгалал сайыды Орлан Донгак чоокта чаа ажылчын хурал эрттирген. Республиканың информация-анализтиг медицина төвүнүң директорунуң оралакчызы Денис Жарков системаның мониторингизин доктаамал эрттирип турар бис дээрзин дыңнаткан, үзүктелиишкиннер чок, чүгле чамдык ховар специалистерже бижидилге үезинде чамдык айтырыглар тургустунуп кээп турарын тайылбырлаан.
 Тургустунган айтырыгларны шиитпирлээри-биле республиканың Кадык камгалал яамызы хамаатыларны хүлээп алырының чурумун албан чериниң дужаалы-биле бадылап алырын чугула деп санаан, ооң кол утказы — участоктар терапевтериниң болгаш бичии уруглар эмчилериниң чоруткан бижиин езугаар аарыг кижилерни ховар специалистерниң хүлээп алыышкынын чорудары. Ол ышкаш ховар специалистерже квоталарны ниити практика эмчилерин дамчыштыр хуваарының айтырыын база шиитпирлээр. Олар аарыг кижини херек апарган эмчиже бижик-биле чорудар. 
 Интернетче кирер аргазы чок кижилер телефон дамчыштыр ийикпе азы болду келгеш, регистратурага баш удур бижидип ап болурун сагындырал. Баш буругаар бижидилгени планнаанының чылдагааны - ачы-дуза культуразын бедидери, эмнелге албан черлеринде аарыг кижилерниң оочурун чурумчудары, дааш-шимээн үндүрбези болур.

Возврат к списку