Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2016 чылда Тываның найысылалынга баштайгы үлетпүр парыгы ажыттынар

2016 чылда Тываның найысылалынга баштайгы үлетпүр парыгы ажыттынар 14.03.2016
 2016 чылда ажыттынар бирги үлетпүр парыгынга тудуг материалдары бүдүрер, ыяш болбаазырадыр, мебель белеткээр үлетпүр бүдүрүлгелерин тургузары планнаттынып турар. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын езугаар ТР-ниң Экономика яамызы регион төлевилелдериниң федералдыг шилилгезинге киирери-биле эргежок чугула документилерни долдурар ажылче кирипкен. 
 Келир үедеги үлетпүр парыгының концепциязын болгаш төлевилелин ажылдап кылыр черни эрттирген конкурстуң түңнелин езугаар эрткен неделяда тодараткан. Ол Москвада «ФОК» (Финансовый и организационный консалтинг) деп компания болган. Үлетпүр парыгының турар черин дугурушкан, ону бажың тудар комбинат турган девискээрни тускайлаар деп шиитпирлээн, ооң ниити шөлү 30 гектар. Төлевилелди ажылдап кылыры-биле чергелештир парк девискээринде тудугларны болгаш оран-саваларны хөлезилеп алыр азы ээлээр кижилерни база дилеп турар. 
 Ол паркты тудары-биле Тываның эрге-чагыргалары «Үлетпүрнү сайзырадыры болгаш ооң чижилгеге киржир аргазын бедидери» күрүне программазының «Индустриалдыг парктар» иштики программазының акша-хөреңгизин хаара тударын планнап турар. Республиканың Экономика яамызының дыңнатканын езугаар алырга, акшаландырыышкынның ниити түңү 200 млн. рубль, ооң иштинде республиканың үлүү 5 хуу, федералдыг бюджеттиң — 95 хуу. Ол акша-хөреңги-биле парктың инженер инфраструктуразын, ынаар кирер орукту, бүдүрүлге шөлдерин болгаш объектиге эргежок чугула өске-даа чүүлдерни тудар. 
 Өске даалгалар-биле чергелештир Шолбан Кара-оол үлетпүр парыгында оран-саваларны ээлээр кижилерге орулга болгаш өнчү-хөреңги үндүрүүнге көргүзүп болур чиигелделерни база санаарын яамының специалистеринге дааскан. Оон аңгыда төлевилелдиң киржикчилери МСП Банкының болгаш Ажаалга банкызының социал хереглелдерге көрдүнген чээлилерин база ап болур. 
 Үлетпүр парыгын тургузарының кол сорулгазы – тудуг материалдарынга республиканың хереглелин хандырары, немелде ажылчын олуттарны тургузары. Амгы үеде өске регионнардан тудуг материалдарын киир сөөртүп эккээринден, тудуг объектилериниң төнчү өртээ элээн өзүп турарын сагындыраал.

Возврат к списку