Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы кызыгаар черде Эрзин кожууннуң малчыннарынга моральдыг болгаш материалдыг деткимчени көргүскен

Тываның Баштыңы кызыгаар черде Эрзин кожууннуң малчыннарынга моральдыг болгаш материалдыг деткимчени көргүскен 08.04.2016
 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн. Берге болгаш улуг харлыг кыш соонда, малчыннар малдың төрүттүнген чаш төлүн камгалап алыр дээн шудургу ажылда. Бо удаада Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» көдээ бүдүрүлге кооперативиниң уксаалыг хой ажыл-агыйынга четкен. 
  Республиканың эң-не мурнуу чүгүнде кожуун ак хары база чамдык черлерде дошталдыр доңа берген одар-белчиири-биле уткуп алган. «Бай-Хөл» КБК-зының 20 муң баш шээр малынга күрүне дузаламчы кылдыр дүжүрген 45 тонна сула база сиген-ширбиилиниң ачызында, малчыннар нарын кышты улуг чидириг чок эртип турар. Ындыг-даа болза, 400 хире баш мал когараан. Ам малчыннарның мурнунда сорулга – малдың чаш төлүн чидириг чок камгалаар.
  «Бай-Хөл» КБК 56 малчын коданныг. Тываның Баштыңының бо удаада четкени Куйлуг-Шатта малчынның аалында 427 баш уксаалыг хой бар. Оларның чамдыызы оолдапкан. Ажыл-агыйның зоотехниктери малды доктаамал хайгааралда алган. Аныяктарның бирээзи Холчук-оол Чалама, мал оолдаашкыны – төрүүр малды, чаш хураганнарны онча-менди алыр дээш, дүн-хүн, дыштаныр дивейн ажылдаар харыысалгалыг үе ол деп демдеглээн.
 Малчыннар Тываның Баштыңы-биле ужуражып тура, Эрзинниң көдээ ишчилери кышты хүр ажыр дээш, бот-боттарын деткижип, берге айтырыгларны кады сүмележип турарын чугаалаан. 
 «Чүнүң-даа мурнунда, бир дем-биле бергелерни кады ажып эртип турары мени өөрттү. Малчын аратка күрүне деткимчези кылдыр бергенивис тускай техника - МТЗ-82 тракторну аай-дедир ачылажып, кышкы үеде ооң ажыын хөй өг-бүле көрүп турар болду. Хар ам-даа улуг, нарын үеде мал төрүп эгелээн. Ынчангаш малдың чаш төлүн камгалаар дээш, шупту аргаларны ажыглаар апаар. Мал одарында харны трактор-биле далбыйлаарынга солярка-биле дузалаарын дугуруштувус. Бюджетте акша чедишпес-даа болза, күш-ажылдың кижилерин деткивес болза, хоржок». 
 Хар эрип баткан соонда, малды суггарары бергедей бээр, ынчангаш Хөндей деп черге кудук кастырар айтырыгны өөренип көөрүн Шолбан Кара-оол аазаан. Ону кылдырарынга республика бюджединден 1,2 млн. рубльди үндүрер апаар.
  Тываның Баштыңы малчыннар-биле ужуражылга үезинде Тывада боттандырып турар төлевилелдер – Сукпак суурда эът комбинадының тудуун, «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелди, чурттакчы чоннуң 17 социал бөлүктеринге хууда чурттаар бажың тудуп алырынга 300 куб ыяшты аңгылап турарын тайылбырлаан.
  Шолбан Кара-оол тус черниң эрге-чагыргазынга, Эрзин кожууннуң ажыл-агыйларындан хойларны таарымчалыг өртек-биле, өске кожуннарда «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге садарын сүмелээн. 
  Аныяк малчыннарны деткиир дээн Тываның Баштыңының эгелээшкинин эрзинчилер республиканың мал ажыл-агыйын хөгжүдеринге келир үеже көрген, аныяктарга таарымчалыг эки ажыл-херек-тир деп үнелээннер. 
  Республика Баштыңы, Эрзин кожууннуң тус чер бот-башкарылга органнарынга, малдың продукциязын болбаазырадыр биче бүдүрүлгелерни организастаар даалганы берген. Тываның Чазаа эң-не кедилиг төлевилелдерге технологтуг дериг-херексел садып алырынга грант деткимчезин көргүзерин аазаан.

Возврат к списку