Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТР-ниң Чазааның чурагайның дең эвес чоруун чок кылыр талазы-биле ажылын Росреестрниң Тывада эргелелелиниң удуртукчузу Светлана Тулуш «эки» деп үнелээн

ТР-ниң Чазааның чурагайның дең эвес чоруун чок кылыр талазы-биле ажылын Росреестрниң Тывада эргелелелиниң удуртукчузу  Светлана Тулуш «эки» деп үнелээн 15.04.2016
 Кызыл хоорайга Чазактың отчедун таныштырып турда, Росреестрниң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң удуртукчузу Светлана Тулуш эрге-чагырга органнарының ажылын деткип сөстү алган. Тываның Чазааның чурагайның дең эвес чоруун чок кылып, эң-не ыраккы кожууннарже интернетти шөйер талазы-биле ажыл-чорудулгазынга эки үнелелди ол берген:
 «Тус чер бот-башкарылга органнарының ведомстволар аразында кады ажылдажылга талазы-биле республика чазааның тускай угланыышкынныг хөделиишкиннериниң ачызында, Росреестрже 2014 чылда 7 муң ажыг негелде келген, а 2015 чылда – 15 муң ажыг болган. Тываның 15 муң ажыг чурттакчылары күрүне реестринден эрге-байдалының дугайында ушта бижилге алыр дээш Кызылче аай-дедир орук чарыгдалы кылбайн, оочурга турбайн, үе-шак чарыгдавайн, чоруун чогудуп алган. Ону канчап чедип алганыл дээрге, ТР-ниң Чазаа тус чер бот-башкарылга органнарынга чурагайлыг ат салырын долдурарынга хөй хемчээлдиг акша-хөреңгини үезинде киирип, ажылдарны кылганында». 
 Эрткен чылын чурагайлыг технологиялар-биле ажылдаан эң-не эки муниципалитеттер кылдыр Бай-Тайга кожуун биле Кызыл хоорай Росреестрниң үнелелин алган. Ведомстволар аразынга кады ажылдаарынга чамдык кожууннарның коштунмааны хомуданчыг. Ынчангаш Тываның Баштыңындан, республиканың чурттакчы чонунга электроннуг ачы-дузаны көргүзер системаны калбартып, ону сайзырадырынга чамдык тус чер башкарылга органнарын киириштерин Светлана Тулуш дилээн.

Возврат к списку