Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы улуг шажын организацияларының ыдык башкылары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы улуг шажын организацияларының ыдык башкылары-биле ужурашкан 27.04.2016
 Тываның шажыннар аразының чөвүлелиниң активиниң ажылчын хуралынга Кызылдың болгаш Тываның епискову Феофан-биле болгаш Камбы-Лама Лопсан Чамзы-биле республика баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан. 
 Регионнуң удуртукчузу ыдыктыг башкылар-биле май айда болур шажынга хамаарышпас болгаш шажынга хамааржыр байырлалдарның дугайын чугаалашкан. Частың болгаш күш-ажылдың хүнүнден, Тиилелге хүнүнден аңгыда майда өндүр улуг ийи шажынның үндезилекчилериниң, Иисус Христостуң төрүттүнгениниң болгаш Будда Шакьямуниниң байырлалдары болур. Ынчангаш Тываның чонунга эптиг болдурары-биле ол ийи улуг ыдык байырлалдарның хемчеглерин, ону шиитпирлээрде эрге-чагырганың талазындан ажылдарны дугуржуп алыр ужурлуг. 
 Туран хоорайга православ хүрээзиниң болгаш Кызылга буддизм комплекизиниң тудуунуң, а ол ышкаш хүрээ чанынга шажын школаларын ажыдарының дгайында чугаа база болган. Экономиктиг шылдалдалар үезинде, чоннуң орулгазының кудулаанының үезинде кижилерниң чогумчалыг эгелээшкиннерин деткиири чугула деп Феофан ада болгаш Лопсан башкы санап турарлар. Чижээ, православ хүрээзи амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан, ылаңгыя бажың-балгат чок арткан кижилерге социал төптү Кызылга ажыдар сорулгалыг. Чаагай сеткилдиг чүдүкчүлер ол ажылды эгелей берген – ядыы-түреңги кижилер аъш-чемни, идик-хепти берип турар. Септеп алгаш, аңаа эң ядыы болгаш арга-шинээ чок кижилерге столовая ажыдып алыр кылдыр чедир туттунмаан азы ээ чок оран-саваларны республиканың эрге-чагыргалары шажын ажылдакчыларынга берип болур. 
 «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг», «Чемгерикчи инек малым» деп төлевилелди чүдүкчүлерниң деткип болурунуң аргаларын республика Баштыңы биле Лопсан башкы чугаалашканнар. Эрге-чагырганың чаа эгелээшкини – суурнуң ажыл чок чурттакчыларынга бодунуң ажыл-ижин эгелээринге эки деткимче болуп турар. Кандыг-даа ажыл-херекти эгелеп турда, билдингир кижилерниң, ламаларның база, чагыг-сүмези улуг рольду ойнаар дээрзин демдеглээн. 
 Башкыларның саналдааны эгелээшкиннерни боттандырарының талазы-биле тодаргай шиитпирлерни дилеп тыварынга хамаарышкан даалгаларны бодунуң сайыттарынга чоокку хуралга бээрин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аазаан. 
 Чоннуң арагалаар чоруунга, наркотик аймаан нептерединге удур эрге-чагыргаларның чорудуп турар ажылынга, өг-бүлениң ыдыктарын сагыыр херекке өөредиринге идепкейлиг киржиринче шажын ниитилежилгелериниң баштыңнарынга саналдаан. Майда болур шажынчы байырлалдар - Пасха биле буддийжи Сака Дава хүннеринге чон улуг сонуургалдыг. Ылаңгыя бо ажылга кол кичээнгейни республика девискээринде эдип чазаар күш-ажыл колонияларында херек эрттирип турар кижилерже угладырарын Тываның Баштыңы шажын ажылдакчыларындан дилээн. Кайы-даа үеде шажын ажылдакчылары оларга улуг салдарны чедирип келген. 
 Тывага шажынны сайзырадырынга кичээнгейи дээш республика баштыңынга өөрүп четтиргенин шажын-чүдүлгелерниң ийи удуртукчузу илереткеннер.

Возврат к списку