Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ МАЙНЫҢ ДЫШТАНЫР ХҮННЕРИНДЕ АРГА-АРЫГ ӨРТТЕРИНГЕ УДУР ТАЙЫЛБЫР АЖЫЛЫН КҮШТЕЛДИРЕРИН НЕГЭЭН

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ МАЙНЫҢ ДЫШТАНЫР ХҮННЕРИНДЕ  АРГА-АРЫГ ӨРТТЕРИНГЕ УДУР ТАЙЫЛБЫР АЖЫЛЫН КҮШТЕЛДИРЕРИН НЕГЭЭН 25.04.2016
 Тыва Республиканың Чазаа апрель 25-тен эгелеп май 15-ке чедир өртке удур онза чурумну киирген. Ол дугайында Тыва Республиканың Чазааның доктаалы үнген. 
 Доктаал езугаар айыттынган үе-хуусаада хамаатыларның арга-арыгларга турары, олче транспорт аймаан киирери кызыгаарлаттынган. Арга-арыгларже кирерин кызыгаарлаар сорулгалыг тус чер чагыргаларының, арга-арыг камгалаар албаннарның болгаш эрге-хоойлу камгалаар органнарның демниг күжениишкиннери-биле бөлүк таңныылдарның хайгаарал ажылын организастаарының дугайында шиитпир хүлээп алдынган.
  Бо чылдың өрттеринден оттуң арга-арыгларже шилчээни (Арга-арыг ажыл-агыйының талазы-биле күрүне комитединиң медээлери-биле 6 арга өрттери бүрүткеттинген), көдээ ажыл-агый хереглелдериниң черлеринге болгаш курлавыр черлеринге кургаг сигенни, тараа культураларының дазылдарының болгаш сыптарының артынчыларын өрттедирин база ол ышкаш хову, шөлдерге одаг кыпсырын хоругдаан.
  Өртке удур онза чурум киирген үелерде өрт-айыыл чок чоруктуң ол негелделерин хажытканы дээш, РФ-тиң АЧК-тың 20.4 чүүлү-биле торгаалдың хемчээлин ийи катап көвүдеткен, административтиг харыысалга база онаар. Ол дээрге хамаатыларга 2 муңдан 4 муң рубль чедир хемчээлге; албан-дужаалдыг кижилерге – 15000-дан 30000 рубль чедир; юридиктиг черлерге – 400000-дан 500000 рубль чедир. 
 2016 чылда өрт айыылының эгелээн үезинде кургаг сиген өрттедип турганнарга хамаарыштыр - муниципалдыг тургузугнуң 3 удуртукчузунга база 2 кижиге протоколду тургускан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол майның дыштаныр хонуктарында эът ыштап, агаарга дыштаныры база кургаг сигенни кайы хамаанчок өрттедири багай салдарга чедирип болурун сагындырган. Чурттакчы чонну хөйү-биле хаара туткан культура-спортчу хемчеглерни планнап, оперативтиг албаннарның ажылын күштелдирин дааскан. База ол ышкаш ол үеде часкы хову база огород ажылдарынче чонну эвилелдээри чугула.

Возврат к списку