Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада часкы хову ажылдары уламчылавышаан

Тывада часкы хову ажылдары уламчылавышаан 23.05.2016
 Республиканың 7 кожуунунда тараа культураларын тарыыры уламчылап турар. Май 23-түң хүнүнге чедир 2500 га хире шөлге үрезинни чашкан, ол дээрге ниити тарылга шөлүнүң чартыы. 
  Каа-Хем кожуунда Виктор Пироговтуң, Таңдыдан А. Боровиков биле Ю. Лойгунуң ажыл-агыйлары тарылганы бүрүнү-биле дооскан. «Туран» КХН үрезин ажыл-агыйы планының 92 хуузун азы 780 га черде үрезинин чажып, ажылды дооскалакта. А Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик база Чеди-Хөл кожууннар ол талазы-биле озалдап турарын көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчызы Дмитрий Долгополов тайылбырлаан. Аңаа агаар-бойдус шаптыктап турары чылдак болган. 
 Тываның 12 кожууннары мал чиир культураларны тарып турар. Аңаа көрдүнген ниити шөлдүң амдыызында чүгле 11 хуузун тараан. Бо неделяда ол көргүзүгнү 30 хуу чедирери планнаттынган. Кызыл, Таңды база Каа-Хем кожууннарның элээн каш тараачын-фермер ажыл-агыйлары чаңгыс чылдыг мал чеминиң культураларын тарыырын дооскан. 
 Ындыг болзажок, тарылга шөлдерин белеткээр ажылдар ам-даа уламчылавышаан. Суггатты экижидери-биле, 7 муң гектар шөлдү суггарып болур 1000 км узун арык бугаларын аштап-арыглаан. 
  Өвүр, Тес-Хем, Мөңгүн-Тайга, Кызыл, Чаа-Хөл база Чөөн-Хемчик кожууннар үрезиннерин бүрүнү-биле сөөртүп алган. Эрткен чылдың бо үезинде 966 тонна үрезинни эккеп алган турган болза, бо чылын 3,5 муң хире тоннаны эккеп алганын, бо неделя төнчүзүнге чедир херек үрезинни шуптузун сөөртүп алырын Дмитрий Долгополов дыңнаткан. Бай-Тайга, Таңды, Каа-Хем, Чеди-Хөл, Бии-Хем, Улуг-Хем кожууннар ол талазы-биле арай хожудаңгай. 
 2016 чылдың часкы хову ажылдарынга дээш, республиканың көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге 89 млн. рубльдиң күрүне деткимчези көрдүнгенин сагындыраал. Ол акша-хөреңгини эки шынарлыг үрезин садып алырынга, ону Ыраккы соңгу чүк болгаш аңаа деңнештирген районнарга сөөртүп чедирип алырының чарыгдалдарын дуглаарынга, үнүш ажыл-агыйында көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин деткииринге хамаарышпас чарыгдалдарны эгидеринге субсидия кылдыр бээр. Май 23-ке чедир ол субсидияның 82 хуузун ажыл-агыйларже шилчиткенин көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.
 Республиканың ногаа ажыл-агыйлары, хууда дузалал ажыл-агыйлары 1002 га шөлде картошканы, 87,2 га черде ногаа аймаан тараан. 
  Часкы хову ажылдарынга 719 санныг техниканы, ооң аразында 366 тракторну ажыглаан. Ол ажылдарга 2500 кижини хаара туткан.

Возврат к списку