Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аэропорттуң ужуп-хондурар шөлүнүң чаартылга ажылдарын хынаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аэропорттуң ужуп-хондурар шөлүнүң  чаартылга ажылдарын хынаан 01.06.2016
 Май 31-де Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол аэропорттуң ужуп-хондурар шөлүнүң чаартылга ажылдарын хынаан. 
 2700 метр узун дилиндектиң тудуг-монтаж ажылдары бо чылдың апрель 16-да эгелээн. «Красаэропроект» ТИ КХН, «Аэросервис Лайт» КХН, «Восток» КХН, «Компания Би Эй Ви» КХН төлевилелди боттандырар ажылдарда киржип турар. 
 «Каш чылдар бурунгаар аэропортту банкрот кылдыр чарлааш, эт-хөреңгизин садыптар деп турганын бодап кээрге, бүзүрээри берге. Аэропортту арттырып алыр дээш федералдыг удуртукчуларга шынзыдып, кызыгаар регионда авиабүдүрүлгени сайзырадыр дээш, шупту чүвени кылып турар бис. Ол талазы-биле деткимче бар. Дөртен чыл дургузунда чүү-даа кылдынмаан ол шөлде, бөгүнде, чаартылга ажылдары кидин-түлүк. Алызында чаа авиарейстерни ажыдып, улуг самолеттерны хүлээп алырынга таарымчалыг ужудуп-хондурар шөлдү тудуп турар. Чырык хандырылгазының системазын, чырык-медээ дериг-херекселдерин, суднолар тургузар черлерни, чаа орук айтыкчыларын кылыр ажылдар уламчылап турар» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
 Даглыг чер, чурттакчылыг пунктулар аразының ыраа, черде аргыжылга четкизиниң сайзыраңгай эвези, регионга аңгы-аңгы угланыышкыннарже агаар оруунуң сайзыралынга таарымчалыг болгаш чурттакчы чонга социал база регионга экономиктиг ужур-дузалыг чугула төлевилел деп, Ш. Кара-оол демдеглээн. 
 2013 чылда аэропорт комплекизин республиканың күрүне өнчүзүнче шилчидип, оон Россия Федерациязының күрүне өнчүзүнче дамчытканы, республика территориязынга федералдыг казна бүдүрүлгезин тургузуп, аэропорт ажылын шынарлыг чорударынга улуг идегелди берген. Сибирь федералдыг округда белдир аэропорттар болур - Красноярск, Новосибирск, Иркутскже доктаамал авиааргыжылгалар бөгүн бар. 
  Регионнар аразының рейстеринге субсидияны чедип алыры-биле улуг ажыл кылдынган. 2013 чылдан бээр ындыг рейстер ужуп турар. Үш чыл дургузунда субсидиялыг маршруттарга 62,3 муң пассажирлерни аргыштырган. Субсидия-биле Москва, Иркутск, Новосибирск база Красноярск хоорайларже доктаамал ужуп турар. Республиканың найысылалы-биле чедери берге кожууннарны харылзаштырган авиашугумнарга чиигеткен тариф-биле 1,5-2,0 муң пассажир ушкан. 
 Аэропорт комплекизин чаартыр талазы-биле төлевилел улуг деткимчени алган. Ужудуп-хондурар шөлдү чаартыптар болза, Кызылдың аэропорту делегей чергелиг эрге-байдалды алызында ап, экономиктиг аргалары калбарып, иштики авиацияны сайзырадыр аргалыг апаар. 
  Бөгүннүң чаартылга ажылдарында амгы үениң технологияларын: бетондан шывыгны адырарда сирлеңнедир соктап, үүрмектелген чүүлдү катап база ажыглап турар. Эргижирээн чырык медээлерин амгы үениң системазы-биле солуп, агаар суднолары турар черлерни калбартып, самолеттерны дошталдырбас суук бүдүмел-биле чаштырар шөлдү чаартыр ажылдар чоруп турар. Чырыдар чаа черлерни база агаар суднозун хандырар колонкаларны тургускан. Шупту ажылдар механизастаттынган болгаш, аэропорт комплекизиниң объектилеринде хары угда 50-70 кижи ажылдап турар. 
 Тываның аэропорт ажыл-агыйын чаартырынга, ужудуп-хондурар дилиндекти, айтыкчы орукту база перронну тударынга федералдыг бюджеттен 1,49 млрд. рубль, республика бюджединден 218,5 млн. рубль акша көрдүнген. 


Возврат к списку