Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада сыын мыйызын кезип эгелээн

Тывада сыын мыйызын кезип эгелээн 03.06.2016
 «Туранда сыын ажыл-агыйында сыын мыйыстарын кезер ээлчеглиг үе келген. Таптыг-ла бо үеде сыынның мыйызынга ажыктыг бүдүмелдер чыглы берген турар. Эрткен чылын 125 баш сыынның мыйызын бир дугаар кескен. А бо чылын 300 хире баш сыындан «дүжүттү» алырын планнаан бис. Специалистер-биле сүмележип тургаш, чоорту үнелиг эмнерни кылырынга белеткенир херек. Аа, мыйызын кестирери - дириг амытанга аарышкылыг эвес. Нарын эвес кезиишкин соонда, кескен черни тускай эм-биле арыглааш, сыынны мал аразынче салыптар» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
 «Туран» сыын ажыл-агыйы сыынның мыйызын сөөктели бербээнде кезер ажылдарны эгелээн. Сыын мыйызының эм шынарын чөөн чүк медициназында ажыглап турар. Анаада мыйысты май төнчүзүнден июнь ортанга чедир кезер болза, бо удаада малдың баш саны хөй болганындан, июль ортанга чедир кезерин планнаан. Июнь 1-де баштай кескен 4 сыынындан 23,6 кг мыйысты алган. 
  Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол Тывага сыын ажыл-агыйын катап тургузар саналды кииргенин сагындыраал. 2012 чылда мыйыстыг сыын ажыл-агыйын хөгжүдер тускай сорулгалыг программаны ажылдап кылгаш, бадылаан. Бир чыл эрткенде Алтай Республикадан 243 баш сыынны садып алгаш, Бии-Хем кожуунга күрүнениң унитарлыг ажыл-агыйы - «Туран» фермазын ажыткан. 
  Бо хүнде ажыл-агыйның малы 640 баш чедир өскен. Россияның Көдээ ажыл-агыйының шиитпири-биле «Туран» КУБ-ка уксаалыг сыын ажыл-агыйы эрге-байдалды тывыскан. Чуртта шак ындыг угланыышкынныг ажыл-агыйларның саны – сес. Тываның эрге-чагыргазы «Туран» ажыл-агыйы алызында барып хөй талалыг бүдүрүлге апаар кылдыр тургускан. Аңаа уксаажыдылга заводундан аңгыда, мыйыс болбаазырадыр, суй-белек кылыр бүдүрүлгелер, турисчи кадыкшылга комплекизи, сыын ханындан оңгачаларлыг өрээлдерлиг санаторий турар.

Возврат к списку