Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Новосибирскиге Шолбан Кара-оол Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузу-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган

Новосибирскиге Шолбан Кара-оол Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузу-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган 10.06.2016
 Новосибирск хоорайга, «Технопром-2016» технологтуг хөгжүлде талазы-биле делегей форумунга, республика баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип Шолбан Кара-оол биле Фондунуң директору Алексей Комиссаров ужурашкаш, Тываның Чазаа биле Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузунуң аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар.  
 Даштыкыже үндүр садарынче угландырган бедик технологиялыг бүдүрүлгелерни база даштыкы барааннарны солуур регион бизнезин бүгү талалыг деткиири дугуржулгада көрдүнген. 
 ҮХФ-биле кады ажылдажылга, регионнуң үлетпүр бүдүрүлгелеринге күрүне деткимчезиниң хемчээлин улгаттырар, мурнакчы технологияларны сайзырадыр, регионнуң эртем-техниктиг ажылдарын ажыглалга киирер, ону садып-саарар база инвесторларны тывар арганы бээр. Экономиканың боттуг секторунче инвестицияны дорт киирерин деткиири-биле, фонд 7 чыл чедир хуусаага, 5 хуу ставкалыг, 50-ден 700 млн. рубль акшаны тускай сорулгалыг займ кылдыр бээринге белен.  
 Республика бодунуң ээлчээнде, ҮХФ-ден саң-хөө деткимчези алган үлетпүр төлевилелдерин боттандырарынга таарымчалыг байдалдарны хандырар ужурлуг, чижээ, оран-сава болгаш чер участоктарын чиигелделиг хөлезилээрин магадылаар, үлетпүрнү деткиир болгаш акшаландырар, регион программаларынга киржир.  
 ҮХФ-биле дугуржулганы 2015 чылдан бээр белеткеп тура, Ак-Довуракта даг-дүгү бүдүрүлгезин, Кызылда дааранылга фабриказын катап тургузарынга, ыяшты бүрүнү болбаазырадыр ыяш дилдирер бүдүрүлгени, тус черниң чиг эди-биле цемент заводун, республика найысылалынга индустрия парыгын тургузарын база өске-даа төлевилелдерге киржирин сайгарып чугаалашкан.
  РФ-тиң Үлетпүр болгаш садыг яамызы, 2014 чылда, Россияның технологтуг хөгжүлде фондузун Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузу кылдыр эде чаартып, өскерткен. Российжи үлетпүрнү модернизастаары, чаа бүдүрүлгелерни организастап, импортту солуур барааннар-биле хандырылганы чедип алыры - фондунуң ажыл-чорудулгазының кол угланыышкыннары болур. Фонд чурттуң 60 хире регионнары-биле ындыг дугуржулгаларны чарган.
 2015 чылда үлетпүр бүдүрүлгелеринден 57 чагыгны бадылап, 20 хире млрд. рубль түңнүг керээлерге атты салган. 38 российжи регионда 74 чаа бүдүрүлгелерни бөгүнде фонд акшаландырып турар. Фондунуң шилип алган төлевилелдериниң киирип алган орулгазы 599 млрд. рубль. 
 Фонд 2016 чылда хөгжүлде, консорциум, лизинг төлевилелдеринче кичээнгейни углаарын директор Алексей Комиссаров чугаалаан. База ол ышкаш фондунуң акша-хөреңгизи ортумак деңнелдиг компанияларга чедингир болдурары-биле база улуг төлевилелдерни саарылгаже ам-даа хаара тудар дээш, займның эң-не хөй түңүн 300 млн. рубль чедир кызырар деп бодап турар. Оон аңгыда фонд бо чылын үлетпүр хөгжүлдезиниң регион фондуларының четкизин тургузуп эгелээр. 
 Тываның экономика база инвестиция курлавыры Российжи-Герман даштыкы садыг палатазының баштаар чериниң даргазы Маттиас Шеппти дыка сонуургатканын демдеглээр апаар. Ол-ла ужуражылга үезинде Шолбан Кара-оол биле дээрги Шепп делегейге Тываны депшидериниң элээн каш үлетпүр төлевилелдерин сайгарганнар. 
  Республика баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Сибирь регионнарынга «Айыыл чок хоорай» аппарат-программа комплекизин хөгжүдерин чугаалашкан хуралга база киришкен. 
 Виктор Титовтуң чуруу, Федералпресс.  

Возврат к списку