Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияның ажылын шүгүмчүлээн

Шолбан Кара-оол назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияның ажылын шүгүмчүлээн 14.06.2016
 Вторникте, аппарат хуралында, Чазак даргазы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар чагыргаларында назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияларның ажылын шүгүмчүлээн. 
  «Улуг кижилерниң хайгаарал чокка арттырып кааны чаштар хемнерде дүжүп турар. Ындыг ийи таварылга болган. Профессионал мергежилин өөренип көргеш, ажылда хүлээп алган тодаргай ажылдакчыларның, назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияларның ажылы кайыл? Кандыг-бир болушкун болурга сайгарылга чоруткан бе? Ажыл канчаар чоруп турарын илеткээрин диледим» - деп, Шолбан Кара-оол негелдени тургускан.  
 Регион удуртукчузунуң социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Органа Натсак, дыштаныр хүнде республиканың кожууннары-биле селектор хуралды эрттиргенин илеткээн. 
  «Уругларның айыыл чок чоруунуң шалыпчы айын шупту кожууннарда чарлаан. Назы четпээннерниң хөйү-биле чыглыры суглар чоогунда хайгаарал ажылын күштелдирер даалганы берген. Культура сайыдының даалгазы-биле, паркта база Улуг-Хемниң эриин дургаар доктаамал таңныыл ажылын организастаан. Чайгы үеде уругларның айыыл чок чоруун хандырар хемчеглер планын ажылдап кылган. Назы четпээннер херектериниң талазы-биле муниципалдыг комиссияларның ажыл-чорудулгазын, кадрлар составын, акша шалыңын хынаан. Илереттинген четпестерни чайладырын администрациялар даргаларынга онааган. Уругларның сугга дүшкен таварылгаларынга хамаарыштыр шыңгыы хемчеглерни алыр, чүге дизе чаңгыс эвес чылда ындыг айыыл-халап болуп турар» - деп, О. Натсак чугаалаан. 
 Эштиринге таарыштыр кылдынмаан черлерде айыыл халаптар болуп турар деп, ОБЯ-ның Тывада КЭ начальниги Андрей Назаров демдеглээн. «Уругларның чок болуп турарының чылдагааны – улуг кижилерниң хайгаарал чокка арттырып каап турарында. Тус чер бот-башкарылга органнары-биле кады массалыг информация чепсектери таварыштыр тайылбыр ажылын чорудар херек» - деп ол чугаалаан.  
 Шолбан Кара-оол Тываның шупту кожууннарынга тайылбыр ажылын калбартырын, назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияларның ажылын ылап хынаарын негээн.

Возврат к списку