Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Полицияның участок төлээзинге бажың» губернатор төлевилели боттаныышкында

Тывада «Полицияның участок төлээзинге бажың» губернатор  төлевилели боттаныышкында 25.06.2016
 «Полицияның участок төлээзинге бажың» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны-биле Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы суурга РФ-тиң ИХЯ-зының муниципалдар аразының «Кызылский» пунктузунуң полицияның участок пунктузун байырлыг байдалга ажыткан. Сумунуң чурттакчыларының айыыл чок чоруун хандырарынга улуг дөгүм болур полиция пунктузун ажыткан байырлыг ол хемчегге чаъс чаап турза-даа, улуг-бичии элегесчилер чыглып келген. 
 Ажылдаарынга болгаш чурттаарынга бүгү таарымчалыг байдалдарны тургускан ол чаа бажыңның дүлгүүрүн участок шагдаазы Аганак Сергеевич Содунам хүлээнип алган соонда, кызыл кожааны кескен. Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол, ТР-ниң иштики херектер сайыды Александр Лобанов, Кызыл кожууннуң баштыңы Степан Достай, кожуун чагаргазының даргазы Валентин Ендан, Элегес-Аксы сумузунуң даргазының хүлээлгезин күүседип турар Олчей Монгуш байырлалга киришкен. 
Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол бо чылда ам ийиги «шагдаалар бажыңын» ажыглалда киирген, ооң бир дугаары Бүрен-Хемде дээрзин чурттакчы чонга сагындырган. Губернатор төлевелин уламчылап, бо чоокку үеде шак-ла мындыг: бир талазында хөй-ниити пункутузу, өске талазында чурттаар квартиралыг бажыңны Акка тудар. 
 «Силерниң суурунар республиканың улуг оруун дургаар чоруткан. Ынчангаш автоорукка айыыл чок чорукту хандырып, эзирик чолаачыларны илередип, кижилерниң кадык чаагай чоруун чедип алыры-биле, маңаа полицияның участок төлээзи биле ОШААЧКИ ажылдакчызының кады сырый ажылдаары хөй-ниити пунктузун ажыдар дээш кылып эгелээн ажылывысты эчизинде чедиргенивис ол. Элегес-Аксы суурда орук-патруль пунктузу кайыын-даа оюп эрттинмес чер деп, чолаачылар-даа, чон-даа билир чораанын утпаан силер. Ам бо орукка шыңгыы хыналданы чедип алыр бис. Кажан чоннуң айыыл чок чоруу, кижилерге бүзүрел турда, турум хөгжүлде сайзырал турар: школаларны, садиктерни, садыгларны тудуп эгелээр. Суурунарның участок төлээзи чон-биле кады ажылдап, корум-чурумну тудуп алырынга бүзүрээр мен. Ону погоннар-биле эвес, а чоннуң бүзүрели, кады ажылдажылга-биле чедип алыр. Ону аныяк шагдаа Аганак Сергеевич Содунам бадыткап шыдаарынга бүзүрээр мен. Бо бажыңга кезээде чылыг, чырык, тайбың иш келдерезин» - деп Шолбан Кара-оол бүзүрелин илереткен. 
 Иштики херектер сайыды, полицияның генерал-майору А. Лобанов, шагдааларны деткээн губернатор төлевилелин боттандырып эгелээни дээш Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оолга өөрүп четтиргенин илереткен. «Республиканың чазаа экономиктиг кризистиң берге үезинде акша-хөреңгини тыптынып, ажылдарны үе шаанда кылып доозарынга деткимче дузаны көргүскенин онзалап демдеглээр апаар. Ам кижилерниң база эрге-чагырганың бүзүрелин шынзыктырып кызып ажылдаары арткан» - деп, чугаалаан. 
 Элегес-Аксы суурда полицияның участок пунктузун «Полицияның участок төлээзинге бажың» губернатор төлевилели-биле 2015 чылдың октябрь айда тудуп эгелээнин сагындыраал. Ондар Л.И-ниң удуртканы «Еврострой» КХН 90 дөрбелчин метр ниити шөлдүг, тодаргайлаарга, бир талазында ажылдаар полиция пунктузу база өске талазында албан квартиразы бар ийи аал бажыңны тударынга 2 млн. 440 муң рубльди чарыгдаан. Бажыңны сөөлгү үениң тудуг материалдары шеверлеп кылган болгаш шынары эки, чырык, чылыг. 1500 дөрбелчин метр чер участогун ында быжыглааны бажың чанының ажылдарын кылырынга таарымчалыг. 
 Элегес-Аксы суурнуң участок шагдаазы Аганак Содунам өөрүшкүзүн үлешкен: «Бөгүн мындыг чараш ийи оран-саваның дүлгүүрлерин алганымга канчаар-даа аажок өөрүп тур мен. Удавас өөм ээзи ийи дугаарын чиигээр. Ам өг-бүлем-биле көжүп киргеш, таарыштыр салдынып, ажылдап эгелээри арткан. Бүзүрелди шынзыдар дээш ажылдаар мен».

Возврат к списку