Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: «Чаңгыс демниг Россия» - чөлеңгиижим болгаш улуг деткикчим

Шолбан Кара-оол: «Чаңгыс демниг Россия» - чөлеңгиижим болгаш улуг деткикчим 27.06.2016
 Чурттуң башкарыкчы партиязы «Чаңгыс демниг Россия» партияның съездизиниң ажылынга Президент Владимир Путин киржир. Ол-ла съездиде, Тывага ийи депутат мандадын чедип алыр сорулгалыг республика баштыңы Шолбан Кара-оол киржип турар.
 Ооң дугайында Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. «Мээң ажылымга партия чөлеңгииш болгаш улуг деткимчени берип чоруур. Бистиң округка депутаттың ийи мандадын алырынга эш-өөрүмден деткимчени алырын кызыдар мен. Республиканың чаагай чоруу дээш ону кылыр апаар».  
 Тыва Республикадан делегацияда: партияның Кызылда тус чер хоорай салбырының «Лопсанчап» бирги организациязының секретары Нина Шавы биле Барыын-Хемчиктиң «Ак» бирги организациязының секретары Светлана Куулар, партияның Тыва регион салбырының политчөвүлелиниң секретары, ТР-ниң Дээди Хуралының спикери Каң-оол Даваа, партияның Тыва регион салбырының күүском удуртукчузу Елена Ховалыг, «Чаңгыс демниг Россия» партияның даргазының Хөй-ниити хүлээп алыышкынының удуртукчузу Өнер Ондар олар бар. 
Съездиниң ажылында даштыкы партияларның 30 хире делегациялары киржип турар.
 «Манежтиң» Төп делгелге залдарынга дүүн «Өзүлдениң экономиказы болгаш чаагай амыдырал», «Кадык келир үе», «Эрге-чагырганың дээштии болгаш улусчу контроль», «Социал политика», «Улусчу контроль», «Хамааты ниитилел хөгжүлдези», «Аграрлыг улуг күрүне», «Күштүг Россия», «Культурлуг тергиидел», «Амыдырал-чуртталганың шынары» деп он аңгы дискуссия шөлдери ажылдаан. «Чаңгыс демниг Россия» партияның соңгулда мурнунуң концепциязын бүгү чурттан чыылган делегаттар сайгарган.
 «Эрге-чагырганың дээштии болгаш улусчу контроль» дискуссия шөлү сонуургалды болдурган. Аңаа Күрүне Думазының Айыыл чок чорук болгаш коррупцияга удур демисел талазы-биле комитеттиң даргазы Ирина Яровая, президентиниң чарлыктарынга күүселде талазы-биле хааарышпас мониторинг чорудар ХХФ-туң «Улусчу экспертиза» төптүң удуртукчузу Николай Николаев болгаш өскелер-даа сөстү алганнар. Ам соңгулдаларга киржир кижилер - чаңгыс профессионал командага үре-түңнелдиг ажылдап шыдаар, ону шынзыткан улуг харыысалгалыг, «Чаңгыс демниг Россияның» төлээлери болур ужурлуг деп, Ирина Яровая чугаалаан. Дмитрий Медведевтиң удуртулгазы-биле чорудуп турар Соңгулда мурнунуң программазы-биле ажылга хамаарыштыр чугааны база кылган. Камчаткадан Калининградка чедир, партийжи шуулганнар база хөй санныг дискуссиялар үезинде, программаның концепциязын баш бурунгаар сайгарар улуг ажылды чорудары чугула деп, Ирина Яровая санап турар. Программаның мурнады хөгжүдер угланыышкыны – Россияның канчаар чурттаарын тодарадыры, чоннуң тускай догуннаашкыны болур.
  «Өзүлдениң экономиказы болгаш чаагай амыдырал» шөлдүң кол спикерлери - Россияның Саналга палатазының удуртукчузу Татьяна Голикова, Күрүне Думазының Бюджет болгаш үндүрүглер талазы-биле комитеттиң даргазы Андрей Макаров болган. «Чаңгыс демниг Россия» партияның программа документизи езугаар алырга, экономиктиг өзүлдениң үндезини – энергетиктиг эвес, а кижи курлавырларында деп санап турар.
  - Соңгулдаларга киржир партияның экономиктиг программазын сайгардывыс. Ол дээрге дараазында беш чылда ажылдаар ужурлуг программа болур. Съездиниң бирги чадазында, бо чылдың февральда-ла ону тургузар ажылдар эгелээн. Бирги организациялардан, бизнес-каттыжыышкыннардан, анаа-ла сонуургалдыг хамаатылардан кирген муң-муң санал-оналдардан программа тургустунган. Экономикавысты канчаар чаартып болурул? Программа экономиктиг өзүлдениң чаа моделинче шилчиирин саналдап турар. Ол анаа-ла лозунгулар деңнелдиг болбас. Бюджет болгаш үндүрүг политиказынче өскерлиишкиннерни киирип тургаш, чогуур хуусаада, тодаргай акшаландырыышкын-биле кылыр ужурлуг чиге хемчеглер болгаш ажыл-херектер-дир ол – деп, Андрей Макаров чугаалаан. 
 Күрүне Думазынче сентябрь 18-тиң соңгулдаларынга партиядан киржир кандидаттарның федералдыг даңзызын база чаңгыс мандатчы кандидаттарның даңзызын тургузарын шуулганның ийиги хүнүнүң төнчүзүнде доозар. 
 Партияның даргазы, чазак даргазы Дмитрий Медведев, июнь 27-де XV съездиниң кол хуралында, «Чаңгыс демниг Россия» партияның соңгулда мурнунуң программазын таныштырар. 

Возврат к списку