Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Татарстан кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада аттарны салган

Тыва биле Татарстан кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада аттарны салган 01.07.2016
 Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Татарстан Республиканың Президентизи Рустам Минниханов Тыва Республика биле Татарстан Республиканың аразында садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, социал болгаш культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага аттарны салган. 
  Нефтехимиктиг, машина-тудуг продукциязы-биле улуг курлавырлыг Россияның улуг үлетпүр региону - Татарстан Тыва-биле садыг-экономиктиг, культура-турисчи база өөредилге харылзааларын сайзырадырынга сонуургалдыын Татарстан Республиканың Президентизи Рустам Минниханов демдеглээн. 
 - Кады ажылдажылга дугайында документиге атты салып тура, бистиң республикаларывыстың, чоннарывыстың аразында ханы хүндүткелди илередип турар бис. Бистиң талавыстан база тыва коллегаларывыстың талазындан ажыл-херээвис элээн идепкейлиг болурун идегеп тур мен. Тыва амдыызында чедир ажыттынмаан, канчаар-даа аажок улуг курлавырлыг регион: турисчи-рекреация төвү-даа, минералдыг-чиг эт баазазы-даа, бистиң улуг чуртувустуң төөгү-культура өнчүзү-даа кылдыр. Кады ажылдаарының каш янзы аргалары, хөй талалыг угланыышкыннары бар. Адыр аайы-биле ажылчын бөлүктерни тургузарын бөгүн дугуруштувус. Түңнелинде дыка хөй угланыышкыннар талазы-биле бот-боттарывыска ажыктыг болур бис – деп Рустам Минниханов журналистерге чугаалаан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кады ажылдажылга дугуржулгазын тайылбырлап тура, ажыл-херектерни боттандырарының чурумун бо чоокку үеде хевирлээрин дыңнаткан. Ону дүргедедириниң бир аргазы – транспорт харылзаазын чедип алыры чугула деп чугаалаан.
 - Рустам Нургалиевичиге чугааладым, Кызылдың аэропортунуң ужудар шөлүн эде чаарткан соонда, дугурушкан шупту планнарывысты ылап боттандырар дээш, Кызыл биле Казань аразынга дорт рейсти ажыдарын чедип алыр. 
  Тываның Баштыңы Татарстан-биле кады ажылдажылганың мурнады хөгжүдер айтырыгларынга база доктааган. 
 - Татарстанда бар курлавырларны - үлептүрнү, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин, инновацияны ажыглаар аргазын чугаалаштывыс. Шиңгээдип, өөренип алыр чүүлдер-ле хөй, ынчангаш ону ажыглаар. Мергежил бедидери, бистиң уруг-дарыывысты өөредири-даа бар-дыр. Казаньның дээди өөредилге черлери эң-не шыырак өөредилге албан черлеринге хамааржыр. Амгы үеде кады ажылдажылганың деңнели - бар курлавырларывыскага дүүшпейн турар деп бодаар мен. Ынчангаш бистиң чалалгавысты хүлээп, маңаа келир арганы тыпканы дээш, коллегам Рустам Нургалиевичиге өөрүп четтиргенимни илередип, тургускан оруувус картазын азы тодаргай программаларывысты амыдыралга боттандырар дээш бүгү күжениишкиннерни салыр мен - деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 Татарстанның Президентизи Рустам Минниханов баштаан ажылчын бөлүк Тывада дүүн келгенин сагындыраал. Ооң составында Татарстан Республиканың Президент Аппарадының удуртукчузу Асгат Сафаров, Татарстан Республиканың Туризм талазы-биле күрүне комитединиң даргазы Сергей Иванов, Татарстан Республиканың культура сайыдының бирги оралакчызы Эльвира Камалова, Татарстан Республиканың үлетпүр болгаш садыг сайыдының оралакчызы Алмаз Хусаинов болгаш өскелер-даа бар.

Возврат к списку