Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Михаил Хабаров, ОСТУ-нуң директору: Тываның Чазаа республиканың автооруктарын эде чаартыр талазы-биле тускай угланыышкынныг политиканы чорудуп турар

Михаил Хабаров, ОСТУ-нуң директору: Тываның Чазаа республиканың автооруктарын эде чаартыр талазы-биле тускай угланыышкынныг политиканы чорудуп турар 14.07.2016
 Кызыл-Сарыг-Сеп автооруктуң Каа-Хем кожуунда ийи участогунда септелге ажылдары адакталган.
 Сөөлгү чылдарда республиканың эрге-чагыргазы Каа-Хем кожууннуң кол оруунда септелгени дес-дараалаштыр чорудуп турар.  
 Тываның Чазаа совет үеден бээр ажыглалда оруктуң 58-ки база 73-кү километрлеринде участотарны септээри-биле республика бюджединден акша-хөреңгини тыпкаш, ынаар угландырган. Лунсин, Тарданголд дээн ышкаш үлетпүр бүдүрүлгелериниң улуг чүък чүдүрер транспорт аймааның аргыштырылгазының хараазындан, оруктуң кырыкы шывыы үрелип, баксыраан турган. Бо чоокку үеде Каа-Хем кожууннуң орук-тудуг эргелелиниң ажылдакчылары ол участоктарда ажылдарны доозар чыгаан: кырыкы шывыын адыргаш, чаа сайлыг довуракты төккен, ооң кырындан асфальтыны чадары арткан. 
 Орукчуларның соондан тускай бригада асфальтыны чадып чоруп олурар. Бо хүннерде оруктуң ийи талазындан шимчээшкин катап эгелээр. Авторукту дургаар үр үеде ажыглаар асфальтыны чадары - келир чылдың планында.  
 Чуртта саң-хөө-экономиктиг кризис уржуун бюджет акша-хөреңгизин кызырып турза-даа, Тываның Чазаа республиканың автооруктарын септээр талазы-биле тускай угланыышкынныг ажылдарны чорудуп турарын, орук тудуг-септелге участогунуң директору Михаил Хабаров демдеглээн:
 «Тываның эрге-чагыргазы оруктарже онза кичээнгейни салып турарын чүгле бистер орукчулар эвес, а республиканың, кожууннуң чурттакчылары эскерип көрүп турар. Чоннуң аргыжылгазынга дээш, дыка хөй чүүлдер сөөлгү чылдарда кылдынганын демдеглейн. 
  Кожуунувуста чаа садиктер, амгы үениң, чырык, улуг, таарымчалыг спорткомплекизи туттунган. Республиканың чазаа үлептүр бүдүрүлгелери-биле кады ажылдажылгазы езугаар, тус черниң чурттакчыларын ажылга хаара тудары чедип алдынган. Каа-Хем кожууннуң чурттакчылары Лунсинде, Тарданголда аңгы-аңгы албан-дужаалдарны ээлээн. Ол дээрге ажыл чок чорукту эвээжеткени, өг-бүлелерниң амыдырал байдалының экижээни-дир. Чүге дизе, чаңгыс чер чурттугларывыс эки акша-шалыңны ап турар апарган.
  Ниитизи-биле алырга, кожуунувус, Тывавыс улуг бурунгаарлаашкында, сайзыралда. Ында Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң, Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң үлүг-хуузу дыка улуг. Төрээн республикавыстың сонуургалдарын идепкейлиг идип үндүрүп турарындан федералдыг деңнелде бистиң чугула айтырыгларывыс шиитпирлеп турарында".

Возврат к списку