Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: МОСКВАГА АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ БОЛГАН

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: МОСКВАГА АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ БОЛГАН 14.11.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, пятницада, республика МИЧ-териниң удуртукчулары-биле ужурашкаш, Москвага сургакчылаашкынының түңнелдериниң дугайында дыңнаткан. 
 Россияның регионнарының аразында федералдыг курлавырлар дээш чидиг демисел байдалында, Тыва бедик албан-дужаалдыглардан деткиишкиннни база эге негелдени тургузарынга билиишкинни алганын демдеглээн. 
 «Бистиң республиканы сайзырадып хөгжүдериниң айтырыглары-биле дуза дилээн кижилерим шупту деткиди. Олар дээрге «Чаңгыс демниг Россия» партияның удуртукчулары-дыр. Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Ивановна Матвиенконуң Тывага онзагай хамаарылгазы-дыр. Россияның саң-хөө сайыды Антон Германович Силуанов-биле чугаавыс үре-түңнелдиг болду, ындыг болзажок Саң-хөө яамызынга боттарывыстың барымдааларывыска даянмышаан туружувусту камгалап, күжениишкинниг чугааларны ам-даа уламчылаар бис. Бюджет ажылдакчыларының шалың төлевирин акшаландырарының айтырыгларын, ол ышкаш келир үеде ооң параметрлерин дугуруштувус – деп, республика баштыңы чугаалаан. – Федералдыг яамылар болгаш ведомстволар чуртта экономиктиг байдал ужун мурнады хөгжүдер угланыышкыннарны эде көөр, ынчалза-даа амыдыралга эргежок чугула Тывага төлевилелдер дээш ам-даа туржур бис. 
 Россияның транспорт сайыды Максим Юрьевич Соколов-биле «Кызыл-Шагаан-Арыг-Чадаана-Хандагайты-Боршоо» автоорукка федералдыг эрге-байдалды тыпсырының айтырыын база катап элээн хандыр чугаалаштывыс. Ол айтырыг шиитпирлеттинген, Россияның Чазааның бадылааны Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде программазынче ол албан-езузу-биле кирген. Төлевилелди боттандырарынга соңгаарлаашкынны болдурбазын дугуруштувус».  
 Кызыл аэропортунга улуг чаартылгалар соонда, делегей чергелиг секторну ажыдарының айтырыын база РФ-тиң Транспорт яамызынга чугаалашканын регионнуң баштыңы демдеглээн. 
 Тываның Баштыңы «Кызыл-Курагино» демир-орук төлевилелинге хамаарыштыр, ол ам-даа уламчылаарын чугаалаан. «Ол кол инвестиция төлевилели болуп артпышаан. Ындыг болзажок, ооң боттанылгазы – нарын айтырыг. Шупту чүве чээли ашказында. Кризистиң билдингир байдалдары ооң боттанылгазын амдыызында саададып турар, ындыг болзажок ону камгалаары ара доктаавас, ам-даа уламчылаар» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 Россияның чаа спорт сайыды Павел Колобков-биле таныжылга билчиишкинниг болгаш деткимчелиг байдалга эрткен. Ужуражылганың кол түңнели – Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун доозарының дугайында чөптүг шиитпирни хүлээп алганы база РФ-тиң спорт яамызының кол программаларынга регионнуң ам-даа киржилгезин хандырары болган. Чүге дизе республикада спортчу инфраструктура хөгжүлдезинче сагыш салыышкын эки болгаш социал ужур-дузалыг.  
 «Республикавыстың социал-экономиктиг хөгжүлде программазының боттаныышкыны бистиң туруштуувустан база күрүнениң туружундан дорт хамааржыр. Амыр эвес экономиктиг шылгалдалар турзажок, ам-даа бурунгаарлаар ужурлуг бис» - деп, Шолбан Кара-оол санап турар.

Возврат к списку