Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ ЭРГЕ-ЧАГЫРГАЗЫ ЭРГИЖИРЭЭН ЧУРТТАЛГА БАЖЫҢНАРЫНДАН ХАМААТЫЛАРНЫ ӨСКЭЭР КӨЖҮРЕР ПРОГРАММАНЫ БОТТАНДЫРАРЫНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧКА-НЫ ЭДЕ ЧААРТЫРЫНГА ДЕТКИМЧЕ ФОНДУЗУ-БИЛЕ ТОДАРАТКАН

ТЫВАНЫҢ ЭРГЕ-ЧАГЫРГАЗЫ ЭРГИЖИРЭЭН ЧУРТТАЛГА БАЖЫҢНАРЫНДАН ХАМААТЫЛАРНЫ ӨСКЭЭР КӨЖҮРЕР ПРОГРАММАНЫ БОТТАНДЫРАРЫНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧКА-НЫ ЭДЕ ЧААРТЫРЫНГА ДЕТКИМЧЕ ФОНДУЗУ-БИЛЕ ТОДАРАТКАН 18.11.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база ЧКА-ны эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң чиңгине директорунуң оралакчызы Олег Руринниң киржилгези-биле «Тыва Республиканың девискээринде эргижирээн чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер талазы-биле программаның боттанылганың дугайында» айтырыгны сайгаргарып чугаалашкан калбак хурал эрткен.  
 Ооң ажылынга фондунуң регион программаларының департамент директору Тамерлан Аджиев, фондунуң саң-хөө департаментизиниң директорунуң оралакчызы Алентина Кириченко, фондунуң мониторинг болгаш контроль департаментизиниң директорунуң оралакчызы Дмитрий Панферов, фондунуң юридиктиг департаментизиниң чөвүлекчизи Ольга Шатрова, Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери, тудуг организацияларының удуртукчулары киришкен. 
 Кызыл хоорайда аварийлиг болгаш эргижирээн бажыңнарның саны 2011, 2012 чылдарда чер шимчээшкиннериниң соонда барык 95,5 хуу четкенден, регионга аварийлиг чуртталга фондузун чок кылыр программа дыка херек.  
 «Ынчангаш чидиг социал айтырыгны шиитпирлеп, хамаатыларны чаа, таарымчалыг чурттаар бажыңнарже көжүреринге чаңгыс арга – ук программага киржилге болур. Аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер талазы-биле программаны боттандырарда чамдык шаптараазындан арай бергедээшкиннер бар-даа болза, регионга ук программаны боттандырарын күштелдирер херек» - деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 Тывага келгенивис сорулгазы – республикага ачы-дузаны организастаары болур деп, ЧКА-ны эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң чиңгине директорунуң оралакчызы Олег Рурин демдеглээн.  
 «Боттуг сорулгаларны салыр, а программа күүселдезиниң төнчү чадазында ол сорулгаларны боттандырар дээш бүгү күжениишкиннерни үндүрер. Биске берге турган-даа болза, ону кылып алдывыс деп чугаалазын дээш, байдалды эдери-биле эң-не аарышкылыг точкаларже кичээнгейни углап, дузалажыр дээш келдивис» - деп Олег Рурин чугаалаан. 
 Программаны боттандырарының хуусаазын база ону күүседириниң тодаргай хевирлерин, документация айтырыгларын болгаш шупту угланыышкыннар талазы-биле харыысалгалыг албан-хаакчыларны быжыглаан юридиктиг хандырылга дугайында тодаргай сайгарылганы хурал үезинде кылган. 
 Сайгарылга ажык-чарлыг болганын Олег Рурин демдеглээн.  
 «Бо чугаа байдалды шимчедиптеринге идегээр мен. Келир чылдың бүдүн сезону база бар болгай. Тудуг ажылдарының хуусаазының кызыгаарлыын өөренип, шупту чүвени үе-шаанда белеткеп алган таварылгада, программаны доозарының контрольдуг хуусаазынга чедир хөйнү кылып алыр аргалар бар» - деп ол чугаалаан. 
 РФ-тиң Чазааның 2015 чылдың март 21-те № 482-р Айтыышкыны езугаар, республикада 68,9 муң дөрбелчин метр шөлден хамаатыларны өскээр көжүрерин сагындыраал.
 «Эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа – бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың чуртталга байдалын экижидериниң аргазы ол. Ынчангаш инфраструктура талазы-биле дыка хөй айтырыглар бар-даа болза, программада киржип турар ужурувус ында. Чаа чаагайжыттынган квартираларже кижилер чоорту көжүп кирип турар. Программа хүлээлгелерин күүседир ужурлуг бис. Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң удуртулга составы-биле кады эрттирген калбак хуралда сорулгаларны сайгарып, программа күүселдезиниң төнчү чадазында бажыңнар тудуунуң шупту чадаларының хуусааларын тодарадып, ында киржип турар кижилерниң персоналдыг харыысалгазын тургустувус» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

Возврат к списку