Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«ЧАҢГЫС СУУР – ЧАҢГЫС БҮДҮРҮЛГЕ. ТҮҢНЕЛДЕР-2016» РЕСПУБЛИКА ДЕЛГЕЛГЕ-ЯРМАРКАЗЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

 «ЧАҢГЫС СУУР – ЧАҢГЫС БҮДҮРҮЛГЕ. ТҮҢНЕЛДЕР-2016» РЕСПУБЛИКА ДЕЛГЕЛГЕ-ЯРМАРКАЗЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ 21.11.2016
 Тыва Республиканың Экономика яамызы Сайгарлыкчы чоруктуң бүгү-делегей неделязында, Кызыл хоорайда «Субедей» УСК-га бо чылдың ноябрь 18-19 хүннеринде, «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге. Түңнелдер - 2016» губернатор төлевилелдериниң киржикчилериниң бешки республика делгелге-ярмарказын организастап эрттирген. 
Ооң ажылынга республиканың 19 муниципалдыг тургузугларындан 160 субъект киришкен. Делгелге-ярмарка 5 млн. ажыг рубльге бараанны садып-саарган.  Делгеттинген барааннарның 68 хуузу – көдээ ажыл-агыйныы, 23 хуузу - үлетпүрнүү, 9 хире хуузу – суй-белек база өске-даа продукция аймаанга хамааржыр. Делгелге-ярмарканы 12 муң ажыг кижи көрген.  
 Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оол Моолдан делегация – Убсанур, Завхан база Копту аймактарның губернаторлары, Кызылда Моолдуң Чиңгине консулу олар-биле делгелгени сонуургап эргээн соонда, ооң ажылын байырлыы-биле ажыткан. Республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан бот-тывынгыр коллективтер концерт номерлерин көргүскен. «Чаңгыс суур - чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң видеороликтерин болгаш таныштырылгаларын улуг экранга дамчытканы солун.  
 Конкурс комиссиязы делгелге-ярмарканың тиилекчилерин номинациялар аайы-биле тодараткаш, дипломнарны тыпсып, медальдар-биле шаңнаан. 
 1. «Кожуунун бедик деңнелге таныштырганы» деп номинацияга - Таңды кожуун;  
 2. «Аъш-чем барааннарының адырында тергиин шынарлыг» номинацияга - «Заря» СБоК-туң колбаса кылыглары, удуртукчузу Оюн Сайын Васильевич, Кызыл кожуун;  
 3. «Үлетпүр барааннарының адырында тергиин шынарлыг» номинацияга - «Тыва-кидис» КХН-ниң биче инновация компаниязының кидистен кылыглары, чиңгине директору Арина Виктор Сюрюнович, Тес-Хем кожуун; 
 4. «Ачы-дуза адырында шынарның тергиини» - Седен-оол Анжелика Валерьевнаның ХБ-ниң тыва идик-хеп даарап, септээр цеги, Өвүр кожуун;  
 5. «Муниципалдың ылгавыр демдээ» номинацияга - Кырлыг-Кара Нина Кыргысовнаның ХБ-ниң ангор дүгүнден аржыылдары, Улуг-Хем кожуун;  
 6. «Чоннуң шилилгези» номинацияга - «Сизим» КБоК-туң продукциязы, директору Гусев Вячеслав Иванович, Каа-Хем кожуун;
  7. «Улусчу ужур-чаңчылдарны кадагалааны дээш» номинацияга - «Сайзырал» КХН-ниң эът-сүттен продукциязы, Ооржак Өшкү-Саар Аракчаевна, Мөңгүн-Тайга кожуун; 
 8. «Чылдың тулган барааны (продуктузу)» номинацияга –«Сыын ажыл-агыйы» КУБ-туң мыйыс ханындан продукциязы, Бии-Хем кожуун. 
 Делгелге-ярмаркага бодунуң продукциязын төлептиг таныштырган сайгарлыкчы чорук субъектилерин дипломнар-биле шаңнаан:  
 1) Никитин Дорж Олеговичиниң ХБ-ге «Тере-Хөл кожууннуң адындан делгелгеде идепкейлиг киришкени дээш», Тере-Хөл кожуун;  
 2) Сарыглар Нелля Танзын-ооловнаның ХБ-ге «Делгелгеге идекейлиг киржилгези дээш», Чөөн-Хемчик кожуун;  
 3) Хомушку Зинаида Седен-Сотовнаның ХБ-ге «Продукциязын идепкейлиг шулуудатканы дээш» (тыва кулча база чыжырганадан продукция), Барыын-Хемчик кожууннуң Аксы-Барлык сумузу; 
 4) Монгуш Аяна Олеговнаның ХБ-зиниң «Далай» балык болбаазырадыр цегинге «Делгелгеге идепкейлиг киржилгези дээш», Кызыл хоорай; 
 5) Кара-Сал Эдуард Чечек-ооловичиниң ХБ-ге «Делгелгеге идепкейлиг киржилгези дээш», Чаа-Хөл кожуун; 
 6) Хирбээ Юлия Романовнаның ХБ-ге «Делгелгеге идепкейлиг киржилгези дээш», Кызыл хоорай. 
  Оон аңгыда өөрүп четтириишкиннерниң бижиктерин тудускан: 
 1) ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызынга «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин МИЧ-терге чырытканы дээш»;  
 2) ТР-ниң Культура яамызынга «Делгелге-ярмарканы эрттиреринге деткимчези дээш»;  
 3) «Субедей» УСК-ге «Делгелге-ярмарканы эрттиреринге деткимчези дээш»; 
 4) Кызыл кожууннуң администрациязынга «Делгелгеде кожууннуң экспозициязын чедиишкинниг организастааны дээш».

Возврат к списку