Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ СГК-НИҢ ДИРЕКТОРУ-БИЛЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫНЫҢ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ СГК-НИҢ ДИРЕКТОРУ-БИЛЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫНЫҢ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН 29.11.2016
 Кызылга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Сибирьниң бүдүрүлге компаниязының чиңгине директору Михаил Кузнецов-биле ужурашкан. Ук ужуражылгага Кызылдың ЧЭТ-тиң директору Андрей Троцан база киришкен. 
 Ужуражылганың киржикчилери республика найысылалында чылыг хандырылгазының системазын хөгжүдер талазы-биле айтырыгларны чугаалашкан. Кол кичээнгей – Каа-Хем суурда культура-спорт комплекизиниң тудуун чылыг хандырылгазының төп системазынга кожарының, «Субедей» УСК котельнаязын солуурунуң, Московская кудумчузунда микрорайонда хөй квартиралыг бажыңнарны чылыг-биле хандырарының айтырыглары болган. Кызылдың чылыг-энергетика төвүнүң ажылдакчылары, 2015 чылдың июньда бүдүрүлгениң хандырылгазынче дамчыткан, хоорайның чылыг четкилеринде чылыг чидириин тывар болгаш ону чайладыр талазы-биле хемчеглерни кылып турарын, Андрей Троцан тайылбырлаан. Чылыгның күчүзүн улгаттырбайн, амгы үеде ажыглалда дөске немелде объектилерни кожар арга бар. 
 «Республикага чаа социал объектилерни болгаш чуртталга бажыңнарын тудары чугула дээрзин билип тур бис, ынчангаш бодувустуң талавыстан ажылды үе шаанда болгаш саадаашкын чокка кылырын кызыдар бис» - деп Михаил Кузнецов демдеглээн.  
 Кызылдың ЧЭТ-тиң башкарылгазынче хоорайның чылыг четкилериниң инфраструктуразын дамчыдар дугайында республиканың удуртулгазының шиитпири чөптүг деп, СГК-ниң чиңгине директору демдеглээн. Ам дараазында базымны кылыр үе келген – чаа хереглекчилерни кожарынга четкилерниң магадылалын хандырар. Чылыг четкиниң шугумунга тудуг объектилерниң чамдыызы элээн чоок, а чамдыктары хоорайның өске кезээнде ырак чыдар болгаш, чаңгыс аай чылыг системазынга кожары элээн чарыгдалдарлыг. Ол айтырыгны шиитпирлээрде инвестиция программазын бадылап, чылыг четкилерин улай тударының угланыышкыннарын болгаш хуусаазын, база ол ышкаш акшаладырыышкынның дөстерин тода айтыр херек.
  «Кызылдың шупту чурттакчыларын, чурттап турар черинден хамаарылга чокка, чылыгга кожар херек» - деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол айыткан.
  «Кызылдың чылыг четкизин хөгжүдер айтырыгларны Кызылдың чылыг хандырылгазын чиге сайгарып турар үеде шиитпирлээри чугула, ол угланыышкын-биле ажылдап эгелээринге белен бис» - деп, Михаил Кузнецов чугаалаан. 
 Ужуражылга үезинде, Кызылды чылыг-биле хандырар айтырыгларга методиктиг, организастыг болгаш өске-даа деткимчени көргүзер дугуржулга чедип алдынган. Кызылдың ЧЭТ директору биле Тыва Республиканың Энергетика яамызы тодаргай объектилерге хамаарыштыр кады ажылдажылганың планын тургузуп, хоорайда тудуг объектилерин чылыг-биле хандырар хемчеглерниң күүселдезиниң тодаргай хуусаазын база харыысалгалыг кижилерин айтыр. 
 Амгы үеде Кызылдың ЧЭТ-и найысылалдың чурттакчыларының 50 хире хуузун чылыг-биле хандырып турарын сагындыраал.

Возврат к списку