Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Республиканың кол саң-хөө хоойлузун бирги номчулгада хүлээп алган

Республиканың кол саң-хөө хоойлузун бирги номчулгада хүлээп алган 14.12.2016
 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) бешки сессиязының чедиги ээлчеглиг хуралында депутаттар 2017 чылда база планныг дараазында ийи чылда республика бюджедин бирги номчулгазында хүлээп алган.  
 ТР-ниң саң-хөө сайыды Орлан Достай ол хоойлу төлевилелиниң талазы-биле тодаргай илеткелди кылган. 2017 чылда Тыва Республиканың республика бюджединиң кол кезектерин айыткан: орулгалар 20823137,3 муң рубль түңнүг, чарыгдалдар кезээ 21249010,0 муң рубль, чедишпес түң - 425872,7 муң рубль. Россия Федерациязының Бюджет кодекизиниң 92.1 чүүлү-биле тургускан кызыгаарлаашкыннарга бюджеттиң чедишпес кезээ дүгжүп турарын, республика бюджединиң чедишпес кезээниң иштики акшаландырыышкын дөстерин тодараткан.  
 2018 база 2019 чылдарда Тыва Республиканың республика бюджединиң кол кезектери: 
 1) 2018 чылда орулгаларның даап бодап турар ниити хемчээлиниң түңү - 20733446,1 муң рубль, 2019 чылда - 20980572,5 муң рубль; 
 2) 2018 чылда чарыгдалдарның ниити хемчээлиниң түңү - 21068716,5 муң рубль, 2019 чылда - 20980572,5 муң рубль; 
 3) планныг 2018 чылда республика бюджединге чедишпес акшаның хемчээли - 335270,4 муң рубль азы Россия Федерациязының Бюджет Кодекизиниң тургусканы үстүкү хемчээлди ашпас көргүзүг хире, азы эгидилге чок киирилделер хемчээли чокка республика бюджединиң орулгаларының чылда ниити хемчээлиниң 7,5 хуузу. Планныг 2019 чылда республика бюджединиң орулгалар болгаш чарыгдалдарының карылгазын планнаваан.  
 Парламентиниң Саң-хөө, экономика, инвестиция политиказы база сайгарлыкчы чорук талазы-биле комитеттиң даргазы Александра Донгак келир чылдың база дараазында планныг ийи чылдың бюджет төлевилелин хоойлужудулгада көрдүнген шупту чадаларда сайгарып көрген деп чугаалаан: республика парламентизиниң шупту комитеттериниң хуралдарынга хоойлу төлевилин сайгарган, ажык дыңнаашкыннарны эрттирген, ТР-ниң Саналга палатазы, оон аңгыда РФ-тиң Юстиция яамызының ТР-де Эргелели база ТР-ниң Прокуратуразы база түңнелдерни берген.  
 Төлевилелди бирги номчулгазында хүлээп алган соонда, тускай угланыышкынныг комитет ону ийиги номчулгаже киирер дээш белеткел ажылдарын эгелээн, хоойлужудулга санал-оналдарын бээр эргелиг субъектилерниң шупту-ла сагындырыгларын сайгарып, оларны ынаар киирер.  
 Депутаттар ол-ла хурал үезинде «Тыва Республикада стратегтиг планнаашкын дугайында» Тыва Республиканың хоойлузунуң 20-ги чүүлүнче өскерилгелерни киирериниң дугайында» хоойлу төлевилелин сайгарып көрген. Стратегтиг планнаашкынның амгы документилеринче өскерилгелерни киирер база стратегтиг планнаашкын документилерин ажылдаар хуусааларын өскертир кезекте федералдыг хоойлужудулгага дүүштүр регионнуң хоойлузун таарыштырар сорулга-биле хоойлу төлевилелин ажылдап кылган. Төлевилел езугаар стратегтиг планнаашкынның документилерин ажылдаар хуусааны 2019 чылдың январь 1-ге чедир узаткан.  
 Бирги номчулга үезинде «2017 чылда база дараазында планныг 2018 биле 2019 чылдарда Тыва Республиканың албан медицина камгаладылгазының территориалдыг фондузунуң бюджединиң дугайында» Тыва Республиканың хоойлузунуң төлевилелин база чугаалашкан. Тыва Республиканың албан медицина камгаладылгазының территориалдыг фондузунуң директору Вера Анай-оол илеткелди номчаан. 
 Россия Федерациязының Бюджет кодекизиниң дүрүмнери, «Россия Федерациязында албан медицина камгаладылгазының дугайында» 2010 чылдың ноябрь 29-та №326-ФХ, «Ажылдавайн турар чурттакчы чоннуң албан медицина камгаладылгазынга камгалал дадывырның хемчээлин болгаш таривин санаар чурумнуң дугайында» 2011 чылдың ноябрь 30-де №354-ФХ федералдыг хоойлулар, «Тыва Республикада бюджет чорудуунуң дугайында» 2010 чылдың ноябрь 2-де № ДХ-I Тыва Республиканың Хоойлузу езугаар 2017 чылда база планныг үеде Тыва Республиканың АМК-ның территориалдыг фондузунуң бюджедин бадылаар хоойлу төлевилелин ажылдап кылган.  
 Тыва Республиканың албан медицина камгаладылгазының территориалдыг фондузунуң бюджеди төлевилел езугаар 2017 чылда - 5613740 муң рубльге, 2018 чылда – 6241277 муң рубльге база 2019 чылда – 6564666 муң рубльге көрдүнген.  
 Оон аңгыда сессияның хуралында «Тыва Республиканың Саналга палатазының даалгаларының дугайында» Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) доктаалын хүлээп, «2017 чылда база дараазында планныг 2018 биле 2019 чылдарда Тыва Республиканың республика бюджединиң дугайында» хоойлу төлевилелиниң талазы-биле ажык дыңнаашкыннарның саналдарын бадылаан.

Возврат к списку