Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның Баштыңы ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээриниң чаңгыс аай программазын тургузар даалганы берген

Тываның Баштыңы ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээриниң чаңгыс аай программазын тургузар даалганы берген 15.12.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың тудуг комплекизинге мергежилдиг кадрларны белеткээри регион эрге-чагыргазынга кол угланыышкын болур ужурлуг деп сорулганы салган. Тускай угланыышкынныг өөредилге черлериниң база башкарыкчы тудуг организацияларының баазазынга ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээр.
  «Төлевилел кылып турда, тудуг менеджментизинге болгаш тудуг шөлдеринге мергежилдиг аныяк кадрлар көңгүс чедишпейн турар» - деп Айыткалында ук чидиг айтырыгны көдүрген.
  Тудугжу азы инженер мергежилди шилип алган аныяктар техникумнарга болгаш дээди өөредилге черлеринге өөрениринден аңгыда, улуг тудуг организацияларынга ажылга тургустунар магадылалдыг болур ужурлуг. Тужугже амдыгааштан эгелеп аныяктарны хаара тудуп, студент тудуг отрядтарынга студент практиказын, стажировказын эрттирер байдалдарны тургузар. Эрткен 10 чылдарның дургузунда Тывада тудугларже угландырган акша-хөреңгиниң хемчээли чылда 600 млн. рубль акша турганындан, ам 5 млрд. рубль четкен. Ындыг бозажок тус черниң тудугжуларының өске черден келген тудуг организацияларынга чижилге тургузуп шыдавас болганындан, ол акша-хөреңгиның дыка хөйү республикага эвес, а өскээр чоруп турар. 
  Тудуг ажылдары ам-даа көвүдээр, ынаар салыышкын база улгадыр. 2017 чылда Тывада Президентиниң кадет училищезиниң, шериг хоорайжыгажының объектилериниң, аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларын өскээр көжүрер программа-биле чуртталга фондузун, Кызылда аэропорт комплекизин эде тударының, орук инфраструктуразының тудуушкун ажылдары ам-даа уламчылаар. Кадрлар курлавырын быжыглаарынга эрге-чагырганың дузазы тудуг болгаш төлевилел организацияларының көвүдээринге улуг идигни бээр ужурлуг.

Возврат к списку