Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2017 чылда Тывага тыва уксаалыг аъттарны өстүрүп көвүдедир талазы-биле уксаажыдылга репродукторун ажыдар

2017 чылда Тывага тыва уксаалыг аъттарны өстүрүп көвүдедир талазы-биле уксаажыдылга репродукторун ажыдар 09.01.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва уксалыг аъттарны өстүрүп көвүдедири-биле уксаажыдылга репродукторун тургузар ажылдарны эгелээрин АҮК айтырыгларының талазы-биле оралакчызы Байбек Монгушка дааскан.
  «Бо чылын тыва уксаалыг аъттарны өстүрүп көвүдедир ажылды холга алыр бис. Бирээде, ажыл-агыйларда аъттарның уксаазының учедун тургузуп, тус черниң уксаазын нептередип көвүдедир кордакчыларны илереткеш, шилиттинген ажыл-агыйга репродуктор эрге-байдалын тыпсыры-биле шупту материалдарны белеткеп, Россияның Көдээ ажыл-агый яамызынче чорудар. Чылгычыларның эрге-байдалын бедидеринче онза кичээнгейни углаар, оларның белеткээн продукциязынга чагыгларны хүлээп, өртээн улгаттырар. Татарстанга чорааш, аът эъдинден колбаса - казы кылырының арга-дуржулгазын сонуургап көрдүм. Бистиң бүдүрүлгелеривис ол арга-дуржулганы база шиңгээдир болза эки. Чоокка чедир-ле чылгы мал ажыл-агыйын камгалап, ону катап тургузар дугайында чугааны чорудуп турдувус. 10 чыл бурунгаар республикада чылгы малдың баш саны ниитизи-биле 20 муң четпес турду. Амгы үеде бисте чылгының баш саны үш катап өскен, барык 68,1 муң баш четкен» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
 2017-2019 чылдарда Тываның АҮК-түң бир кол угланыышкыны - чылгы мал ажылын хөгжүдери болур. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ук адырны деткиир хемчеглер планын бадылаан.  
 Специалистер чылгы малдың баш санынга учетту чорудуп тура, тыва уксаалыг аъттарны имнээш, мал бүрүзүнге микрочиптерлиг, электроннуг паспортту тургузар. Чылгы ажыл-агыйларының баазазын тургузуп, тыва аъттарны өстүрүп көвүдедириниң арга-дуржулгазын солчур семинарларны болгаш өске-даа ажылдарны организастаар.
 Республиканың эрге-чагыргазы тыва уксаалыг аъттарны камгалап арттырган болгаш оларны өстүрүп нептередип турар чылгычыларның эрге-байдалын бедидеринче онза кичээнгейни углаар. Ынчангаш регионнуң кол болуушкуннар календарынче аъттың спортчу маргылдааларын болгаш чылгыны өстүрүп көвүдедери-биле холбашкан езу-чаңчылдарны болгаш ужурларны нептереткен мөөрейлерни киирер. Ооң чижээнге Сыдым байырлалын, эмдик аът чаажыктырар мөөрейлерни, тыва араттарның улусчу ужурларының өске-даа оюннарын хамаарыштып болур. Оон аңгыда чылгы ажыл-агыйларының баазазынга туризм ачы-дузаларын хөгжүдүп, муңчу аарыг кижилерге иппотерапия төптерин организастап болур.

Возврат к списку