Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини 13.01.2017
 Хүндүлүг журналистер, полиграфистер — мергежили парлалга болгаш парлалга продукциязы-биле холбашкан бүгү ишчилер!  
 Профессионал байырлалыңар — Россияның Парлалга хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер! 
 Парлалганың болгаш ону бүдүрүп турар кижилерниң чедирип турары медээлери чокта амгы үени бодаары безин берге. Ол дээрге хамааты ниитилелдиң эң чугула адыры-дыр, ооң дузазы-биле бистиң кижи бүрүзүнүң онзагай эргези — сөстүң хостуунуң эргези боттанып турар. Силерниң ажыл-үүлеңерниң ачызында кижилер боттарының саналдарын хөйге дыңнадыр, эрге-чагыргага салдар чедирер аргалыг болуп турар. Журналистерниң күш-ажылы, силерниң үнелиг сөстериңер күрүнениң болгаш бизнестиң ажыл-херектеринден дудавайн дыка хөй чүүлдерни өскертип, эң кол чүүл — кижилерге чуртта болгаш делегейде нарын чорудулгаларның болгаш болуушкуннарның ужур-утказын чедирип тургаш, оларны эде тургузуп шыдаар силер. 
 Тываның журналистери ниитизи-биле хөй эвес. Ындыг-даа болза ол байдалында ажылдап турарларның бедик мергежилдиин бадыткап турар. Журналисчи мергежилдиң ат-алдарлыг мөөрейлеринге силерниң тиилекчи болуп үнүп турарыңар таварылга эвес. Ол дээрге идепкейлиг хамааты туруштуң, төрээн Тывазының амыдыралынга дээштиг киржилгениң, ооң чогумчалыг болурунга дузалаар дээн чүткүлүнүң түңнели-дир. Бо талазы-биле кады хөй чүүлдерни кылганывыска өөрүүр мен. Бөгүнгү Тыва Россияда чаа овур-хевирлиг апарган. Чараш бойдустуг, материал болгаш угаан­бодал талазы-биле кайгамчык байлак девискээр деп санаткан. Кижилерге-даа, бизнеске-даа улуг-улуг аргаларлыг регион-дур. Ол дээрге бистиң чонувустуң аалчыларга хүндүлээчел чоруу-дур. Чечектелиишкинниң оруунга республикага чедирип турар улуг дузаңар дээш силерге өөрүп четтирдим, эргим өңнүктер! 
 Байырлалдың хүнүнде силерге быжыг кадыкшылды, чогаадыкчы чедиишкиннерни, амыдыралга идепкейлиг турушту күзедим. Силерге болгаш силерниң чоок кижилериңерге аас-кежикти болгаш чаагай чүүлдерни күзедим! 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Возврат к списку