Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада дача суурунуң девискээринде чаа уруглар садын ажыглалче киирген

Тывада дача суурунуң девискээринде чаа уруглар садын ажыглалче киирген 27.01.2017
 Тываның найысылалы Кызыл хоорайда – 10 муң хире чурттакчылыг солагай талакы дачалар суурунуң девискээринде чаа уруглар садын ажыткан. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бир чыл бурунгаар ооң саналы-биле тудуп эгелээш, ам ажыглалче кирип турар садиктиң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. Тываның Чазаа тудуг чорудуунуң планынга өскерилгени киирип, «Восток» микрорайонунга тудар деп турган уруглар садын солагай талакы дачаларның чурттакчыларынга тутканы ол.  
 «Солагай талакы дачалар – Кызылда чидиг социал айтырыгларны тургузуп турар девискээр. Мында 800 ажыг бичии чаштарны назы четпээн уруглар өөредилгезинче хаара тудары негеттинип турар. Хоорай эрге-чагыргазының мурнунга бо айтырыг эрте азы орай-даа тургустунуп келир айтырыг-дыр, ынчангаш элээн чедимчелиг кижилер чурттап турар Свороток районунга тудар уруглар садының тудуун маңаа тудары чөптүг деп санап тур мен» - деп, ынчан чазак даргазы бодунуң шиитпирин тайылбырлаан. 
 Ниитизи-биле 3,86 муң дөрбелчин метр шөлдүг, ийи каът, «Салгал» уруглар сады 160 уругну хүлээп алырынга белен. Ында сес бөлүктү тускайлаан, оларның бирээзи - туберкулез-биле холбаалыг уругларның кадыкшылын быжыктырар угланышкынныг. Өөредилге ачы-дузазындан аңгыда, уран чогаадылганың, хореографияның, ырлаарының, номчуп өөредириниң кичээлдери, психолог биле логопедтиң кабинеттери, хөгжүм болгаш спорт залдары уругларга бараан болур. Уруглар садының девискээринде ойнаар 8, күш-культураның 1 шөлүн дерээн.  
 Объектини ажыглалче киирер мурнунда ажылдакчылар-биле четчелээн. РФ-тиң ниити өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, ийи дээди эртемниг башкы Лада Хертекти эргелекчи кылдыр томуйлаан. Штатта 59 кижи бар, оларның 18-ин (бүгү составтың 30 хуузун) Кызылдың чонну ажылга хаара тудар төвү таварыштыр ажылга хүлээп алган. Билиг-мергежилин бедидер тускай курстарны эрткен 16 кижизидикчи уруглар-биле ажылдаар, оларның ортумак назыны – 38 хар.  
 Тывада улуг инвесторларның бирээзи «Бенконс» компания уруглар садын туткан. Ук компания бо тудугну тудар мурнунда, Кызылда бетон заводун туткан, ооң-биле чергелештир сай-даш үүрмектээр болгаш тууйбу бүдүрер заводтарны база тудуп турар. Төлевилели-биле кады уруглар садының ниити өртээ 162,14 млн. рубль болган. Объектиге чөпшээрелди алырындан эгелээш, ажыглалче кииреринге чедир чүгле бир чыл эрткен.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тудугжуларга дүрген болгаш шынарлыг ажылы дээш өөрүп четтиргенин илереткеш, дача суурунуң чурттакчыларынга оларның девискээринде бирги социал объекти дээш байырны чедирген. Ам уруглар садының чанынга школа болгаш өске-даа социал инфраструктураны тудары, ооң-биле холбаштыр дача суурунга чурттакчылыг суур статусту бээриниң аргазын тывары - республика эрге-чагыргазының планында.
  Аңгы суур азы Кызылдың микрорайону болур бе – ону шупту сүмележип шиитпирлээр херек. Садчылар эштежилгезиниң девискээри болурунуң орнунга, суур болур болза, ооң кедизинде хөгжүлдезинге идиглиг деп, Тываның Баштыңы санап турар. Сөөлгү 10 чылда, эде тудуп база капиталдыг септелгени чорутканы-биле катай, республикада 27 уруглар сады ажыглалче кирген.

Возврат к списку