Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар биле депутат Алдын-Кыс Конгар Тываның Баштыңынга байырны чедирген

Улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар биле депутат Алдын-Кыс Конгар Тываның Баштыңынга байырны чедирген 01.02.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш байыр чедириишкиннери кээп турар. Тываның Улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар, Дээди Хуралдың депутады Алдын-Кыс Конгар Тываның Баштыңынга байырны чедирген.  
 Мөңгүн-оол Ондар, Тываның Улустуң хөөмейжизи, хөөмейге бүгү-делегей фестивальдарының дээди шаңналдарының ийи дакпыр эдилекчизи:  
 «Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бистиң чуртувустуң Президентизи Владимир Владимирович Путинден ындыг улуг болгаш хүндүткелдиг шаңналды алганы дээш өөрүп тур мен! Моон-даа соңгаар ажыл-ижинге чедиишкиннерни, чаагай чорукту болгаш быжыг кадыкшылды сеткилим ханызындан күзедим!»  
 Алдын-кыс Конгар, ТР-ниң Дээди Хуралының Энергетика, тудуг, транспорт болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының талазы-биле комитеттиң даргазы:
  «Орден дээрге тодаргай көргүзүглерлиг ажылга үнелел-дир. Кандыг-даа кижиниң, ылаңгыя субъект баштыңының ажылын дыка хөй критерийлер-биле көөр. Политиктиг база хөй-ниити дээш база. 
 Ниитизи-биле бистиң республикада ажыл-чорудулгага бедик үнелел. Тывада байдал турум. Политиктиг план-биле алырга, республика баштыңы албан-дужаалче Шолбан Валерьевични чон деткээн. Республиканы болгаш кожууннарны хөгжүдериниң тускай тодаргай чижектерлиг программазын соңгулдалар үезинде таныштырган.  
 Чижээ, республиканың барыын кезээнде, бистиң округувуска, дыка хөй кижилер-биле ужуражып, оларның сонуургалын болдурган. Шолбан Валерьевич чугаа кылырынга кезээде ажык кижи. Кандыг-бир тема азы айтырыг дээш ажык сайгарылгага белен. Кижилер-биле чугаалажырының эвин ыяк билир. 
 Ол ооң ажыл-чорудулгазының бир кезээ апарган. Федералдыг деңнелде ооң ажылының бир көскү чижээ – Шолбан Валерьевичини «Чаңгыс демниг Россия» бүгү-российжи политиктиг партияның Дээди чөвүлелиниң составынче кииргенинде деп санаар мен. Ол ажылды организастап, тодаргай түңнелдерни чедип алыр кижи. Тываның келир үезинче угланган ийи улуг төлевилелди демдеглейн. Олар дээрге, Хандагайты уунче «М-54» федералдыг орукту эде угландырганы база Кызыл хоорайда аэропортту эде чаартып турары-дыр. Оларны кылыптар болза, делегейниң экономиктиг делгеминче республиканың оруу улам ажыттынар. Ооң түңнелдерин чоокку 5-10 чылдарда көре бээр бис. 
 Шолбан Валерьевич Кара-оол Тывада чоннарның эп-сеткилинге база патриотчу кижизидилгезинге дыка улуг ужур-дузалыг. Республика Баштыңының берге, чымыштыг болгаш хүн бүрүдеги ажылын Найырал ордени-биле үнелээни ол. Бис, ооң командазының кежигүннери, Шолбан Валерьевичиге байырны чедирип, өөрүшкүзүн үлежип тур бис».  
 2015 чылда, РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы-биле, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду ниитилелде чоннарның болгаш шажынның аразында тайбыңны болгаш чөпшээрежилгени быжыглаарынга улуг үлүг-хуузу дээш «Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш» орденниң II чергези-биле шаңнаанын сагындыраал.

Возврат к списку