Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Москваже сооткан хой эъдин чорудуп турарын барып көрген

Тываның Баштыңы Москваже сооткан хой эъдин чорудуп турарын барып көрген 21.02.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваның рыногунче чорудуп турар рефрижераторда сооткан хой эъдин көрген. 
 Баштайгы дээрезинде эки үнелелди бээр апаар. Мөчүлерни дыка эки аайлаан-дыр, а Москва облазынче чүдүрген эъттиң шынары тулган-дыр. Республикада хар улуг-даа болза, кыштаглаашкын хүр эртип турарының бадыткалы ол.  
 Февральда 120 тонна хой эъди рынокка делгеттенер ужурлуг. Тываның үш кожуунунда улуг дээн мал ажыл-агыйларындан 800 баш санныг хойну ийи хонук иштинде аайлааш, ооң эъдин соодуп белеткээн.
 «Мал эъдиниң бүдүрүлгезин болгаш хемчээлин улгаттырар бис. Неделяда эвээш дизе ийи-үш фураны Москваже чоудар» - деп, «Заря» көдээ ажыл-агый кооперативиниң даргазы Сайын Оюн чугаалаан. 
 Чедер черинге чедир тускай машиналар беш хонук чоруп кээр, рефрижераторда казыыр 1 градус, ол сооткан эътке таарымчалыг температура. Продукция чеде бээрге-ле «Фуд Сити» рыногунуң баартыктарынга салыптар. 
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: 
 - Ол улуг рынокче кирер дээш кылган ажылывыс – херек кырында төөгүлүг болуушкун. Оон чүгле ойнап алыр бис. Малчыннар акшаны ажылдап ап, боттарының күш-ажылы дээш төлептиг төлевири алыр ужурлуг. Тыва биле Москва облазының база губернаторларның дугуржулгазы езугаар «Фуд Ситиже» орук ажыттынган. Бистиң малчыннарывыстан эътти килде 200 рубль акша-биле садып ап тур бис. Бо үеде ол эки өртек-үне болур. Чоорту оон-даа улгаттырар чадавас бис. Чедирилге системазын шиңгээдип, дүрген хөделип, продукцияның хемчээлин көвүдедиптеривистен, ол дыка хамааржыр. Бо удаада чүнү чугаалап болурул дээрге, улуг рынокче үнүп келгенивис дээш, бодунуң кызыл дери болгаш күш-ажылы-биле аңаа чедирип каан кижилерге шуптувустуң мурнувустан четтиргенивисти илереттим. Дугуржуп алыры дээрге чүгле эвээш кезии-дир, а ону херек кырында боттандырары чүден берге. Малчыннар, бөдүүн ишчилер боттарының продукциязын төлептиг өртекке садып-саарып алыр апарганы - ол эң-не кол дээрзин билзе чогуур. Шупту чүвениң эгези салдынган. Бистиң хоювустуң эъди ышкаш чаагай эът чок деп билир мен. Москвага ону билип каар болза, өртек өзери чайгылыш чок.

Возврат к списку