Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тыва» КТРК-ның директору Андрей Чымба: Тывада социал четкилерде хажыдыышкыннарга хыналданы күштелдирер херек

«Тыва» КТРК-ның директору Андрей Чымба: Тывада социал четкилерде хажыдыышкыннарга хыналданы күштелдирер херек 10.03.2017
Март 9-та Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң кол редакторлар клувунуң журналистери-биле ужуражалга үезинде, интернет четкилеринде эң-не нептерээн медээ – Ак-Довуракта коргунчуг болуушкунну база сайгарган. 
 Республика Баштыңынга ол темага хамаарыштыр дорт айтырыг салбаан. Ындыг болзажок «Тыва» КТРК-ның директору Андрей Чымба дерзии өлүрүүшкүн болган черден чуруктарның социал четкилерде көстүп келгенин оперативтиг истелгениң медээлери деп дорт айыткан.
 Андрей Чымба, "Тыва" КТРК-ның директору: 
 «Кажан силер сургакчылаашкында чордуңарда, Ак-Довуракка айыыл-халап болган. Айтырыгны социал четкилер-биле холбаштырдым. Болуушкун болган соонда, баштайгы шактарда-ла оперативтиг чажыт болур ужурлуг информация интернетке көстүп келген. Дараазында хүнде, херек болган черден эң коргунчуг - өлүрткен уругларның чуруу үнүп келген соонда, интернет четкизинче ол тарап чорупкан. Бистиң регион ындыг, эң-не куду культуралыг регион болган хевирлиг. Ол хоп-чип интернет таварыштыр дүргени-биле тараан. Этиканың шупту хоойлузу хажыттынып, өлген кижилерниң, артында-ла бичии чаштарның фоточуруктары тарап нептерээн. Мында айтырыг корум-чурум камгалаар органнарга хамааржыр чадавас, чүге ол чуруктар ынаар салдынганыл деп. Мындыг чүүлдү - херек болган черден-не информация «онлайн-режим»-биле тарай бээрин, чуртталгам иштинде бир дугаар көрүп тур мен.  
 Ону бирги ээлчегде хайгаарал органнары, Роскомнадзор хынаар турган, ам оларның бүрүн эргелерин ол хире кызыгаарлаан чүве бе, чүнү-даа канчаарда чүгле Красноярскиже көөр? Журналистер ниитилежилгезинде бир дугаар эвес таварылга-дыр. Интернет-троллингини база сайгардывыс, силер, регион Баштыңы массалыг интернет-халдаашкынында доктамал таваржып турар силер. Чүнү канчалза экил? Бистиң регионче ол органның ролюн черле күштелдирзе кандыгыл? Интернет-биле эң коргунчуг байдал бисте деп бодаар мен, ону таптыг ажыктыг ажыглаарын билбес бис. Бо болуушкунга хамаарыштыр тодаргай хемчеглер ап болур бе? Хөй-ниитини аңаа киириштирип-даа болгай. Ол хоойлуну черле таарыштырар болза эки боор, демократия дугайында чугаалаары эки, а кижилер хосталганы ажыглап билбес, маңаа бистиң регионда ол хайгаарал органының харыысалгазының болгаш ролюн улгаттырарының дугайында чугаалаар апаар».  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ол болуушкунну шыдажыр арга чок чүүл деп сойгалаан. Ооң бодалы-биле алырга, бирги ээлчегде истелге органнары боттары ону тодарадыр ужурлуг. Тырттырган чуруктарны кым салганын илередири оларга берге эвес. А болган коргунчуг үүлгедигге хамаарыштыр Шолбан Кара-оол бодунуң сагыш-сеткил хайныышкынын тудуп шыдаваан. Республиканың Баштыңы ооң чылдагааннарын сайгарары-биле март 10-да Ак-Довуракче үнүптер. «Полицияның тодарадылгазы-биле алырга, өлүрүүшкүн квартира иштинге, кижилер көрбээн черге, өг-бүлеге болган деп категорияда кирип турар. Ындыг болзажок ону бис, эрге-чагырга база тус чер чагырга органнарының көрүжүнден көрүп, коргунчуг болуушкунну болдурбас дээш чүнү канчалганыл, чүнү кылбааныл деп, бодувуска билип алыр ужурлуг бис – деп ол чугаалаан.

Возврат к списку