Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аъш-чем аймааның Европада улуг садыг шөлүнге чаа шөлдү ажыдарын Тывага саналдаан

Аъш-чем аймааның Европада улуг садыг шөлүнге чаа шөлдү ажыдарын Тывага саналдаан  13.03.2017
 Доктаамал ажылдап турар ЕАДС-ЭКСПО делгелгениң одуруунга Тываның бараан бүдүрүкчүлеринге садыг павильонун ажыдар. 
 Чүгле Россияда эвес, Европада эң улуг деп санаткан Москваның аъш-чемни мөөңнеп садар шугумунга республиканың көдээ ажыл-агый продукциязын делгээриниң дугайында саналды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга делгелгениң эгелекчилери — Евразияның экономиктиг зоназының сайгарлыкчылар эвилели — «Евразияның ажыл-херекчи эвилели» киирген. 
 Делгелгениң организакчылары-биле чарар керээни белеткээр кылдыр Шолбан Кара-оолдан даалга алган республиканың экономика сайыды Елена Каратаеваның чугаалап турары-биле алырга, тыва хой эъдин Москваның рыногунче ФУД СИТИНИ дамчыштыр бир дугаар эккээрге-ле, республикага сонуургал көстүп келген. ЕАДС Тывага садыг кылыры-биле 50 дөрбелчин метрден эвээш эвес шөлдү чиигелделиг байдалга тыпсырынга, ону ажыдарынга дуза чедиреринге белен дээрзин илергейлээн.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Москва областың губернатору Андрей Воробьевтуң, ФУД СИТИ кластерниң чагыргазының дугуржулгазын езугаар 2017 чылдың февральда Тывадан сооткан хой эъдиниң баштайгы бөлүүн Москваның рестораннарынга эккелген. Ону дораан арылдыр садып ап эгелээн. Эъттиң доктаамал кээп эгелээни-биле холбаштыр садыг комплекизиниң чагыргазы Тывадан келген бараанны дүжүрер аңгы платформаны тускайлаарынга беленин айыткан, ынчан республиканың барааны хереглекчиге барык саадаашкын чок чедер апаар.  
 ЕАДС-ЭКСПО садыг-делгелге шөлү Россияның шупту регионнарындан база ЕАЭС, БРИКС, Төп болгаш Соңгу Азия, Соңгу Африка болгаш Балкан регионундан 30 хире чурттарнынхаара туткан улуг бааза деп, Елена Каратаева демдеглээн. Маңаа бүдүрүкчү кандыг-даа дугуштурукчу чокка, бодунуң продукциязын дорт үндүр садар аргалыг. ФУД СИТИ таварыштыр, чылда-ла 8 миллион ажыг тонна аъш-чем продукциязын садып-саарып турар. 
 Республиканың Баштыңы биле Москва облазының губернаторунуң дугуружулгазы езугаар бо чылдың февральда ФУД СИТИ кластерниң администрациязы бирги тыва продукт - сооткан тыва хой эъдин хүлээп алган дораан, Москваның рестораннарынче киирген. Эът доктаамал кээп эгелээрге, Тывага аңгы шөлдү бээринге беленин администрация дыңнаткан.  
 Республиканың бодунуң садыг павильонун ажыдар дээни-биле холбаштыр ТР-ниң Экономика яамызы продукциязын чедирер бараан бүдүрүкчүлериниң даңзызын тургузуп эгелээн. ЕАДС-ЭКСПО шөлү дээрге бодунуң продукциязын чүгле Россия иштинге эвес, даштыкыже, улуг-улуг рыноктарже үндүрер арганы тыпсыр чер болур. Яамы марттың 14-тен аъш-чем барааннарының бүдүрүкчүлерин чыып, чорудар бараанның бөлүктерин тодарадыр. Чүге дизе ЕАДС-ЭКСПО шөл улуг агрокомпаниялар болгаш кооперативтерге, ол ышкаш биче хемчээлдиг бараан бүдүрүкчүлеринге эң-не таарымчалыг арга.

Возврат к списку